ពិធីសម្ពោធជាផ្លូវការប័ណ្ណវីសា

កាលបរិច្ឆេទ ៖ ថ្ងៃទី១៥ ខែមករា  ឆ្នាំ២០១៩
ទីកន្លែង ៖ សណ្ឋាគារ Sofitel Phnom Penh Phokeethra