ពិធីសម្ពោធជាផ្លូវការប័ណ្ណវីសា

កាលបរិច្ឆេទៈ ១៥ មករា  ២០១៩
ទីកន្លែងៈ សណ្ឋាគារ សូហ្វីតែលភ្នំពេញ