កម្មវិធីប័ណ្ណវីសាស្ថាបនា

កាលបរិច្ឆេទ : ០១​ កញ្ញា ២០១៩

ទីកន្លែង: ​ផ្សារ​ទំនើប​ Lucky​ Mall​ ខេត្ត​សៀមរាប