ពិធីបុណ្យផ្កាយ

កាលបរិច្ឆេទ ៖ ១៣-១៤ កក្ដដា ២០១៩

ទីកន្លែងៈ នៅមជ្ឃមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា-ជប៉ុន (CJCC)