ប្រគល់​សម្ភារៈ​សិក្សា​​ដល់​សាលា​បឋមសិក្សា​យុគន្ធរ

កាល​បរិច្ឆេទ: ២ សីហា ២០១៩​

ទី​កន្លែង: សាលា​បឋម​សិក្សា យុគន្ធរ ក្នុង​ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង