ពិធី​​ចុះ​​ហត្ថលេខា​​លើ​​ភាព​​ជា​​ដៃ​​គូ​​រវាង​​ធនាគារ​​ ស្ថាបនា​ ​និង​​ ទ្រូម៉ាន់នី​

កាលបរិច្ឆេទ៖ ១៥ កក្កដា ២០១៩

ទីកន្លែង៖ Raffles Hotel Le Royal