ពិធី​ចុះ​ហត្ថលេខា​លើ​ភាព​ជា​ដៃ​គូ​រវាង​ធនាគារ​ ស្ថាបនា​ និង​ ក្រុម​ហ៊ុន​ លី​ ហួរ​ វេរលុយ

កាលបរិច្ឆេទ៖ ២៦ សីហា ២០១៩

ទីកន្លែង៖ Raffles Hotel Le Royal