មហោស្រពគីហ្សូណាជប៉ុន - កម្ពុជា

កាលបរិច្ឆេទៈ ២៤ កុម្ភៈ ២០១៩
ទីកន្លែងៈ មជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា - ជប៉ុន