ពិព័រណ៍កុមារ និងគ្រួសារ

កាល​បរិច្ឆេទ៖ ១៩-២០ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៩

ទី​កន្លែង៖ មជ្ឈមណ្ឌល​ពិព័រណ៍កោះ​ពេជ្រ​