ពិធីបរិច្ចាគឈាម

កាលបរិច្ឆេទ ៖ ថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨
ទីកន្លែង ៖ សាខាធនាគារ ស្ថាបនា