កម្មវិធីប័ណ្ណវីសា ស្ថាបនា

កាលបរិច្ឆេទ ៖ ថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩

ទីកន្លែង ៖ ផ្សារទំនើបអ៊ីអនម៉ល សែនសុខ

កម្មវិធីប័ណ្ណវីសា ស្ថាបនា

កាលបរិច្ឆេទ ៖ ថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩

ទីកន្លែង ៖ ផ្សារទំនើបអ៊ីអនម៉ល សែនសុខ

មហោស្រពគីហ្សូណាជប៉ុន - កម្ពុជា

កាលបរិច្ឆេទ ៖ ថ្ងៃទី២៤ ខែគុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩

ទីកន្លែង ៖ មជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា - ជប៉ុន

ពិធីសម្ពោធជាផ្លូវការប័ណ្ណវីសា

កាលបរិច្ឆេទ ៖ ថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩

ទីកន្លែង ៖ សណ្ឋាគារ Sofitel Phnom Penh Phokeethra

ពិធីបរិច្ចាគឈាម

កាលបរិច្ឆេទ ៖ ថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

ទីកន្លែង ៖ សាខាធនាគារ ស្ថាបនា

ពិធីសម្ពោធជាផ្លូវការ Sathapana Mobile

កាលបរិច្ឆេទ ៖ ថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨

ទីកន្លែង ៖ ផ្សារទំនើបអ៊ីអនម៉ល សែនសុខ