ការធ្វើទំនើបកម្ម Sathapana Mobile version 1.9.4 ជាមួយមុខងារងាយស្រួលជាងមុន

កម្មវិធី Sathapana Mobile version 1.9.4 ត្រូវបានដាក់អោយប្រើប្រាស់នៅលើ Google Play និង App Store​ ។ 

ការធ្វើទំនើបកម្មថ្មីៗរួមមាន
១. ប្រតិបត្តិការផ្ទេរ និងទទួលប្រាក់ជាមួយគណនី ទ្រូម៉ាន់នី បានរហូតដល់ត្រឹម ៥០០ ដុល្លាអាមេរិកគត់ ឬ ២,០០០,០០០ រៀល ក្នុងមួយថ្ងៃ             ដោយមិនកំណត់ចំនួនប្រតិបត្តិការ និងមិនគិតកម្រៃសេវារហូតដល់ត្រឹមថ្ងៃទី ១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៩។
២. អាចប្រើមុខងារដើម្បីភ្ជាប់ប័ណ្ណអេធីអ៊ឹម និង ប័ណ្ណវីសាឥណពន្ធ Instant  ជាមួយនឹងគណនី របស់លោកអ្នកភ្លាមៗ តាមរយៈ Sathapana             Mobile។
៣. អាចធ្វើការ Block, Unblock និងត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិការលម្អិត ប័ណ្ណអេធីអ៊ឹម និង ប័ណ្ណវីសាឥណពន្ធ ធនាគារ ស្ថាបនា បានតាមរយៈ                   Sathapana Mobile។

  • Block ប្រើសំរាប់ឲ្យប័ណ្ណផ្អាកដំណើរការបណ្ណោះអាសន្ន។
  • Unblock ប្រើសំរាប់ឲ្យប័ណ្ណដំណើរការសារជាថ្មី។

៤. លោកអ្នកអាចធ្វើការរក្សាចំនួនប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់រហូតដល់ ៣០ ប្រតិបត្តិការ នៅក្នុង Favorite ជាមួយនឹងដៃគូសហប្រតិបត្តិការដូចជា              ក្រុមហ៊ុននីង ក្រុមហ៊ុនផាយផេ ក្រុមហ៊ុនទ្រូម៉ាន់នី និងផ្សេងៗទៀត។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់ផ្នែកប្រតិបត្តិការទំនាក់ទំនងអតិថិជន ២៤ម៉ោង/៧ថ្ងៃ តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ                   +855 (0) 23/81 999 010 | customercare@remove-this.sathapana.com.remove-this.kh

ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមអំពីសេវា Sathapana Mobile សូមចុចនៅ ទីនេះ