សេវាប្រមូលសាច់ប្រាក់

ពន្លឿនការប្រមូលសាច់ប្រាក់ជាប្រព័ន្ធដើម្បីធានាថាទុនបង្វិលរបស់លោកអ្នកត្រូវបានគ្រប់គ្រងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ យើងអាចជួយលើកកម្ពស់វដ្ដសាច់ប្រាក់ (order-to-cash) នៃអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក និងពង្រឹងប្រតិបត្តិការនិងផលិតភាពជាមួយនឹងបណ្តាញសាខា និងបណ្តាញប្រមូលសាច់ប្រាក់ដែលផ្តល់ជូននូវមធ្យោបាយប្រមូលដ៏គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ។

សេវាប្រមូលសាច់ប្រាក់
ប្រមូលសាច់ប្រាក់ (receivable)  ដោយផ្ទាល់ពីអតិថិជនរបស់អ្នកបានយ៉ាងងាយ ស្រួល និងដោយមធ្យោបាយដែលមានប្រសិទ្ធិភាពបំផុត។      សមស្របសម្រាប់ការទូទាត់ជាទៀងទាត់ និងការចំនាយដដែលៗក៏ដូចជាសម្រួលការប្រមូលសាច់ប្រាក់ និងការបិទបញ្ជីតាមរយៈការដាក់សាច់ប្រាក់នៅតាមបណ្តាញសាខា និងបណ្តាញអេធីអឹមដ៏ធំទូលំទូលាយរបស់យើង។