អំពីបុគ្គលិក

ធនាគារ ស្ថាបនា យកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងដើម្បី​ធ្វើជា​គំរូក្នុងការ​ផ្តល់​ និងអនុវត្ថនូវ​បរិយាកាស​ការងារ​ដែល​មានលក្ខណៈ​ប្រសើរ។ ធនាគារ​ផ្តល់នូវ​អត្ថប្រយោជន៍​មិន​ត្រឹមតែ​ប្រាក់​បៀវត្ស​ប្រចាំខែ​សមរម្យ​ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែ​ថែម​ទាំង​ផ្តល់​ប្រាក់​បៀវត្តន៍​ ប្រាក់​សម្រាប់​មើលថែ​សុខភាព មុលនិធិ​កម្ចីសម្រាប់​បុគ្គលិក ការធានារ៉ាប់​រង​ឧប្បទ្ទវហេតុ​ការងារ និង​ការគាំពារ​ជា​ច្រើន​ទៀត។ បុគ្គលិក​អាចជ្រើសរើស​អ្នក​តំណាង​ក្រុម​របស់ក្រុមហ៊ុន និង​ទទួល​បានបរិយាកាស​ការងារប្រកបដោយ​សុវត្ថិភាព និងសេរីភាព។ ធនាគារ ស្ថាបនា ផ្តល់​នូវឱកាស​ស្មើភាព​នូវរាល់ដំណោះស្រាយ​ ជា​សាធារណៈ​​ សម្រាប់​បុគ្គលិក​របស់ខ្លួន ជាពិសេស​តាមរយៈ​ការ​ជ្រើស​រើសបុគ្គលិក និងការអភិវឌ្ឍន៍។

ធនាគារ ស្ថាបនា ផ្តល់​តម្លៃ​ដល់​បុគ្គលិក​របស់ខ្លួន​ប្រៀបបាន​ទៅនឹង​ទ្រព្យ​សកម្ម​នៃ​បញ្ញាដ៏មានតម្លៃ​ដែល​អាច​រួម​ចំណែក​ក្នុង​ដំណើរ​ការការ​ងារ​ដ៏មាន​ប្រ​សិទ្ធភាព​ខ្ពស់​សម្រាប់​ស្ថាប័ន។ សុវត្ថិភាពនិងសុខមាលភាព​ការងារ ធនាគារ​ ស្ថាបនា បាន​គោរព​តាម​គោល​ការណ៍​សង្គម​គ្រប​ដណ្តប់​លើ​ការ​គ្រប់​គ្រង​ធនធាន​មនុស្ស​ ក្រម​សីលធម៌​ សុខភាព និង​សុវត្ថិភាព​ការងារ។ គោល​ការណ៍​​​នេះ​​បាន​ជួយ​ត្រួត​ពិនិត្យ និង​ផ្តល់​យោបល់​នូវ​ការ​គ្រប់គ្រង​ក្នុង​​គោល​បំណង​ជម្រុញ​ដំណើរ​ប្រតិបត្តិ​ការ​ក្នុង​ស្ថាប័ន។