ឱកាសការងារ​

ធនាគារ ស្ថាបនា គឺជាធនាគារពាណិជ្ជដ៏ធំមួយដែលផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មធនាគារខ្នាតតូចនិងមធ្យម ព្រមទាំងសេវាធនាគារអាជីវកម្មពេញលេញនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ បច្ចុប្បន្នធនាគារ ស្ថាបនា មានបណ្តាញសាខាចំនួន ១៧១ ម៉ាស៊ីនអេធីអឹមចំនួនជាង ១៥០ ទីតាំង និងមានបុគ្គលិកបម្រើការងារពេញម៉ោងសរុបជាង ៤០០០ នាក់។ សូមចូលមកកាន់គេហទំព័ររបស់ធនាគារ ស្ថាបនា  ឱ្យបានញឹកញាប់ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗស្តីអំពីឱកាសការងាររបស់ធនាគារ ស្ថាបនា។

ល.រ

មុខតំណែងចំនួនទីតាំងសុពលភាពផុតកំណត់
០១

CMS & Switching Project Implementation Officer

០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)០៤ មិថុនា ២០១៩

៣០ មិថុនា ២០១៩

០២

Digital Banking System Compliance Officer

០២ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)០៤ មិថុនា ២០១៩

៣០ មិថុនា ២០១៩

០៣Digital Channel System Officer០២ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)០៤ មិថុនា ២០១៩

៣០ មិថុនា ២០១៩

០៤Digital Operational Excellence Assistant០៣ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)០៤ មិថុនា ២០១៩

៣០ មិថុនា ២០១៩

០៥Digital Product Management Assistant០៣ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)០៤ មិថុនា ២០១៩

៣០ មិថុនា ២០១៩

០៦Digital Product Management Officer០២ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)០៤ មិថុនា ២០១៩

៣០ មិថុនា ២០១៩

០៧Financial Report Officer០២ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)០៤ មិថុនា ២០១៩

៣០ មិថុនា ២០១៩

០៨Manager of Digital Banking System Compliance Unit០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)០៤ មិថុនា ២០១៩

៣០ មិថុនា ២០១៩

០៩Senior CMS & Switching Administration and Support Officer០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)០៤ មិថុនា ២០១៩

៣០ មិថុនា ២០១៩

១០Senior CMS & Switching Project Implementation Officer ០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)០៤ មិថុនា ២០១៩

៣០ មិថុនា ២០១៩

១១Senior Digital Operational Excellence Officer០២ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)០៤ មិថុនា ២០១៩

៣០ មិថុនា ២០១៩

១២Senior Digital Product Management Officer០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)០៤ មិថុនា ២០១៩

៣០ មិថុនា ២០១៩

១៣Tax Officer០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)០៤ មិថុនា ២០១៩

៣០ មិថុនា ២០១៩

១៤CMS & Switching Administration and Support Assistant០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)០៤ មិថុនា ២០១៩

៣០ មិថុនា ២០១៩

១៥CMS & Switching Administration and Support Officer០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)០៤ មិថុនា ២០១៩

៣០ មិថុនា ២០១៩

១៦CMS & Switching Project Implementation Assistant០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)០៤ មិថុនា ២០១៩

៣០ មិថុនា ២០១៩

១៧Operational Policy and Process Officer០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)០៤ មិថុនា ២០១៩

៣០ មិថុនា ២០១៩

១៨Senior Branding and Marketing Strategy Officer០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)១០ មិថុនា ២០១៩

៣០ មិថុនា ២០១៩

១៩Senior Digital and Media Communication Officer០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)១០ មិថុនា ២០១៩

៣០ មិថុនា ២០១៩

២០Digital Champion Manager០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)១១ មិថុនា ២០១៩

៣០ មិថុនា ២០១៩

២១Senior IT Quality Assurance Officer០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)១១ មិថុនា ២០១៩

៣០ មិថុនា ២០១៩

២២Senior IT Incident Handling & Forensic Officer០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)១១ មិថុនា ២០១៩

៣០ មិថុនា ២០១៩

២៣Senior Operational Policy and Process Officer០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)១១ មិថុនា ២០១៩

៣០ មិថុនា ២០១៩

២៤Senior IT System Penetration Officer០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)១១ មិថុនា ២០១៩

៣០ មិថុនា ២០១៩

២៥

Teller០១ នាក់សាខាស្រុកអន្លង់វែង (អានពត៌មានលម្អិត…)១៣ មិថុនា ២០១៩

៣០ មិថុនា ២០១៩