ឱកាសការងារ​

ធនាគារ ស្ថាបនា គឺជាធនាគារពាណិជ្ជដ៏ធំមួយដែលផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មធនាគារខ្នាតតូចនិងមធ្យម ព្រមទាំងសេវាធនាគារអាជីវកម្មពេញលេញនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ បច្ចុប្បន្នធនាគារ ស្ថាបនា មានបណ្តាញសាខាចំនួន ១៧១ ម៉ាស៊ីនអេធីអឹមចំនួនជាង ១៥០ ទីតាំង និងមានបុគ្គលិកបម្រើការងារពេញម៉ោងសរុបជាង ៤០០០ នាក់។ សូមចូលមកកាន់គេហទំព័ររបស់ធនាគារ ស្ថាបនា  ឱ្យបានញឹកញាប់ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗស្តីអំពីឱកាសការងាររបស់ធនាគារ ស្ថាបនា។

ល.រ

មុខតំណែង

ចំនួន

ទីតាំង

សុពលភាព

ផុតកំណត់

០១

 Branch Manager

០៣ នាក់

តាមបណ្តាសាខា (អានពត៌មានលម្អិត…)

៣០ មិថុនា ២០២០

១៥ កក្កដា ២០២០

០២

Relationship Manager, Deposit

៤៨ នាក់

តាមបណ្តាសាខា (អានពត៌មានលម្អិត…)

០២ កក្កដា ២០២០

២០ កក្កដា ២០២០

០៣

Manager, Digital Product Management

០១ នាក់

ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

៣០ មិថុនា ២០២០

១៥ កក្កដា ២០២០

០៤

Assistant, Self Service Terminal 

០១ នាក់

ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

០៧ កក្កដា ២០២០

២១ កក្កដា ២០២០

០៥

Assistant, Digital Channel System

០៣ នាក់

ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

៣០ មិថុនា ២០២០

១៥ កក្កដា ២០២០

០៦

Senior Officer, Retail Credit Analysis

០៣ នាក់

ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

២៦ មិថុនា ២០២០

១០ កក្កដា ២០២០

០៧

Senior Relationship Management Officer

១០០ នាក់

តាមបណ្តាសាខា (អានពត៌មានលម្អិត…)

០២ កក្កដា ២០២០

២០ កក្កដា ២០២០

០៨

IT Trainee

១០​ នាក់

ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

០៧ កក្កដា ២០២០

២១ កក្កដា ២០២០

០៩

Senior Manager, Commercial Banking

០១ នាក់

ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

០២ កក្កដា ២០២០

២០ កក្កដា ២០២០

១០

Senior Officer, Customer Experience

០២ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

០៧ កក្កដា ២០២០

២១ កក្កដា ២០២០

១១

Officer, Financial Reporting០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

២៦ មិថុនា ២០២០

១០ កក្កដា ២០២០

១២

Officer,​ IT System Penetration០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

០២ កក្កដា ២០២០

២០ កក្កដា ២០២០

១៣

Senior Officer, IT Assurence០២ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

០២ កក្កដា ២០២០

២០ កក្កដា ២០២០

១៤

Relationship Management Supervisor០៩ នាក់តាមបណ្តាសាខា (អានពត៌មានលម្អិត…)

៣០ មិថុនា ២០២០

១៥ កក្កដា ២០២០

១៥

Banking Service Supervisor០២ នាក់តាមបណ្តាសាខា (អានពត៌មានលម្អិត…)

៣០ មិថុនា ២០២០

១៥ កក្កដា ២០២០

១៦

Officer, Digital and Media Communications០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)០៣ កក្កដា ២០២០

១៧ កក្កដា ២០២០