ឱកាសការងារ​

ធនាគារ ស្ថាបនា គឺ​ជា​ធនាគារ​ពាណិជ្ជ​ដែល​ឈាន​មុខ​គេ​មួយ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ដែល​មាន​ទ្រព្យ​សកម្ម​សរុប​ជាង ២ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក និង​មាន​បុគ្គលិក​ជាង ៤.៣០០ នាក់។ ធនាគារ ស្ថាបនា មាន​បណ្តាញ​សាខា​យ៉ាង​ទូ​លំ​ទូលាយ​ទូទាំង​ប្រទេស​ដែល​មាន​សាខា​ ១៧០ និង​ម៉ាស៊ីន​អេធីអឹមជាង​២៣០គ្រឿង ដែល​អាច​ធ្វើ​ចរាចរណ៏​សាច់​ប្រាក់​បាន​យ៉ាង​ងាយ​ស្រួល។ ធនាគារ ស្ថាបនា ផ្តល់​ជូន​នូវ​សេវាកម្ម​ធនាគារ​យ៉ាង​ពេញ​លេញ​ដូច​ជា​ប្រាក់​កម្ចី ប្រាក់បញ្ញើ ធនាគារ​ចល័ត​អ៊ី​ប៊ែង​ឃីង ប័ណ្ណ​ឥណពន្ធ និង​ប័ណ្ណឥណពន្ធ ឥណពន្ធ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ក្នុង​ស្រុក​និង​ក្រៅ​ស្រុក​ដូច​ជា Western Union និង​ពាណិជ្ជកម្ម​ហិរញ្ញវត្ថុ។ ឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង​ការ​រីក​ចម្រើន​យ៉ាង​ឆាប់​រហ័ស​នេះ ធនាគារ ស្ថាបនា បា​ន​កំពុង​ផ្តល់​ឱកាស​ការងារ​​ជា​ច្រើន និង​ស្វាគមន៍​ចំពោះ​បេក្ខជន​ទាំង​អស់​ដែល​មាន​បំណង​ចង់​បម្រើ​ការ​ងារ​ជា​មួយ​យើង។

សូមចូលមកកាន់គេហទំព័រ job.sathapana.com.khរបស់ធនាគារ ស្ថាបនា  ឱ្យបានញឹកញាប់ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗស្តីអំពីឱកាសការងាររបស់ធនាគារ ស្ថាបនា។