ឱកាសការងារ​

ធនាគារ ស្ថាបនា គឺជាធនាគារពាណិជ្ជដ៏ធំមួយដែលផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មធនាគារខ្នាតតូចនិងមធ្យម ព្រមទាំងសេវាធនាគារអាជីវកម្មពេញលេញនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ បច្ចុប្បន្នធនាគារ ស្ថាបនា មានបណ្តាញសាខាចំនួន ១៦៩ ម៉ាស៊ីនអេធីអឹមចំនួនជាង ១៥០ ទីតាំង និងមានបុគ្គលិកបម្រើការងារពេញម៉ោងសរុបជាង ៤០០០ នាក់។ សូមចូលមកកាន់គេហទំព័ររបស់ធនាគារ ស្ថាបនា  ឱ្យបានញឹកញាប់ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗស្តីអំពីឱកាសការងាររបស់ធនាគារ ស្ថាបនា។

ល.រ

មុខតំណែងចំនួនទីតាំងសុពលភាពផុតកំណត់
Relationship Management Officer (SME)ច្រើននាក់ច្រើនសាខា​ (អានពត៌មានលម្អិត…)

០៣ ធ្នូ​២០១៨

១៥ ធ្នូ​២០១៨

Relationship Management Assistant (Credit Agent)ច្រើននាក់ច្រើនសាខា​ (អានពត៌មានលម្អិត…)

០៣ ធ្នូ​២០១៨

១៥ ធ្នូ​២០១៨

Relationship Management Supervisorច្រើននាក់ច្រើនសាខា​ (អានពត៌មានលម្អិត…)

០៣ ធ្នូ​២០១៨

១៥ ធ្នូ​២០១៨

In-house Software Development Officer០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល​ (អានពត៌មានលម្អិត…)

០៣ ធ្នូ​២០១៨

១៥ ធ្នូ​២០១៨

IT Operation Assistant០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល​ (អានពត៌មានលម្អិត…)

០៣ ធ្នូ​២០១៨

១៥ ធ្នូ​២០១៨

ATM Operation Assistant០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល​ (អានពត៌មានលម្អិត…)

០៣ ធ្នូ​២០១៨

១៥ ធ្នូ​២០១៨

IT Audit Officer០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល​ (អានពត៌មានលម្អិត…)

០៣ ធ្នូ​២០១៨

១៥ ធ្នូ​២០១៨

Operation Support Assistant

០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល​ (អានពត៌មានលម្អិត…)

០៣ ធ្នូ​២០១៨

១៥ ធ្នូ​២០១៨

Branding and Marketing Strategy Manager០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល​ (អានពត៌មានលម្អិត…)

០៣ ធ្នូ​២០១៨

១៥ ធ្នូ​២០១៨

១០Senior Officer, Promotion and Event Management០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល​ (អានពត៌មានលម្អិត…)

០៣ ធ្នូ​២០១៨

១៥ ធ្នូ​២០១៨

១១Promotion and Event Management Officer០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល​ (អានពត៌មានលម្អិត…)

០៣ ធ្នូ​២០១៨

១៥ ធ្នូ​២០១៨

១២Card Operational Assistant

ច្រើននាក់

ស្នាក់ការកណ្តាល​ (អានពត៌មានលម្អិត…)០៦ ធ្នូ​២០១៨

២០ ធ្នូ​២០១៨