ឱកាសការងារ​

ធនាគារ ស្ថាបនា គឺជាធនាគារពាណិជ្ជដ៏ធំមួយដែលផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មធនាគារខ្នាតតូចនិងមធ្យម ព្រមទាំងសេវាធនាគារអាជីវកម្មពេញលេញនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ បច្ចុប្បន្នធនាគារ ស្ថាបនា មានបណ្តាញសាខាចំនួន ១៧១ ម៉ាស៊ីនអេធីអឹមចំនួនជាង ១៥០ ទីតាំង និងមានបុគ្គលិកបម្រើការងារពេញម៉ោងសរុបជាង ៤០០០ នាក់។ សូមចូលមកកាន់គេហទំព័ររបស់ធនាគារ ស្ថាបនា  ឱ្យបានញឹកញាប់ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗស្តីអំពីឱកាសការងាររបស់ធនាគារ ស្ថាបនា។

ល.រ

មុខតំណែងចំនួនទីតាំងសុពលភាពផុតកំណត់
០១Audit Officer០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)៣០ កក្កដា ២០១៩

៣១ សីហា ២០១៩

០២CMS & Switching Administration and Support Assistant០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

៣០ កក្កដា ២០១៩

៣១ សីហា ២០១៩

០៣CMS & Switching Administration and Support Officer០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

៣០ កក្កដា ២០១៩

៣១ សីហា ២០១៩

០៤CMS & Switching Project Implementation Assistant០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

៣០ កក្កដា ២០១៩

៣១ សីហា ២០១៩

០៥CMS & Switching Project Implementation Officer០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

៣០ កក្កដា ២០១៩

៣១ សីហា ២០១៩

០៦Core Banking officer០២ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

៣០ កក្កដា ២០១៩

៣១ សីហា ២០១៩

០៧Digital Banking System Compliance Officer០៣ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

៣០ កក្កដា ២០១៩

៣១ សីហា ២០១៩

០៨Digital Product Management Assitant០២ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

៣០ កក្កដា ២០១៩

៣១ សីហា ២០១៩

០៩Digital Product Management Officer០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

៣០ កក្កដា ២០១៩

៣១ សីហា ២០១៩

១០Operation Support Officer០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

៣០ កក្កដា ២០១៩

៣១ សីហា ២០១៩

១១Operational Policy and Procedure Officer០២ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

៣០ កក្កដា ២០១៩

៣១ សីហា ២០១៩

១២Report Development Officer០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

៣០ កក្កដា ២០១៩

៣១ សីហា ២០១៩

១៣Senior CMS & Switching Administration and Support Officer០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

៣០ កក្កដា ២០១៩

៣១ សីហា ២០១៩

១៤Senior CMS & Switching Project Implementation Officer០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

៣០ កក្កដា ២០១៩

៣១ សីហា ២០១៩

១៥Senior Digital Operational Excellence Officer០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

៣០ កក្កដា ២០១៩

៣១ សីហា ២០១៩

១៦Senior Digital Product Management Officer០២ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

៣០ កក្កដា ២០១៩

៣១ សីហា ២០១៩

១៧Senior IT Audit Officer០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

៣០ កក្កដា ២០១៩

៣១ សីហា ២០១៩

១៨Senior IT Data Center Officer០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

៣០ កក្កដា ២០១៩

៣១ សីហា ២០១៩

១៩Senior IT Incident Handling & Forensic Officer០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

៣០ កក្កដា ២០១៩

៣១ សីហា ២០១៩

២០Senior IT System Penetration officer០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

៣០ កក្កដា ២០១៩

៣១ សីហា ២០១៩

២១Senior Operational Policy and Procedure Officer០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

៣០ កក្កដា ២០១៩

៣១ សីហា ២០១៩

២២Tax Officer០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

៣០ កក្កដា ២០១៩

៣១ សីហា ២០១៩

២៣

Promotion and Event Management Officer០២ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)០៨ សីហា ២០១៩

៣១ សីហា ២០១៩

២៤

ATM Operation Assistant០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)១៤ សីហា ២០១៩

៣១ សីហា ២០១៩

២៥

Relationship Manager៤៩ នាក់ជាច្រើនសាខា (អានពត៌មានលម្អិត…)១៤ សីហា ២០១៩

៣១ សីហា ២០១៩