ឱកាសការងារ​

ធនាគារ ស្ថាបនា គឺជាធនាគារពាណិជ្ជដ៏ធំមួយដែលផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មធនាគារខ្នាតតូចនិងមធ្យម ព្រមទាំងសេវាធនាគារអាជីវកម្មពេញលេញនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ បច្ចុប្បន្នធនាគារ ស្ថាបនា មានបណ្តាញសាខាចំនួន ១៧១ ម៉ាស៊ីនអេធីអឹមចំនួនជាង ១៥០ ទីតាំង និងមានបុគ្គលិកបម្រើការងារពេញម៉ោងសរុបជាង ៤០០០ នាក់។ សូមចូលមកកាន់គេហទំព័ររបស់ធនាគារ ស្ថាបនា  ឱ្យបានញឹកញាប់ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗស្តីអំពីឱកាសការងាររបស់ធនាគារ ស្ថាបនា។

ល.រ

មុខតំណែង

ចំនួន

ទីតាំង

សុពលភាព

ផុតកំណត់

០១

 Branch Manager

០៩ នាក់

តាមបណ្តាសាខា (អានពត៌មានលម្អិត…)

១៥ កញ្ញា ២០២០

២៩ កញ្ញា ២០២០

០២

Relationship Manager, Deposit

៤៨ នាក់

តាមបណ្តាសាខា (អានពត៌មានលម្អិត…)

០៨ កញ្ញា ២០២០

២៣ កញ្ញា ២០២០

០៣

Manager, Digital Product Management

០១ នាក់

ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

១៥ កញ្ញា ២០២០

២៩ កញ្ញា ២០២០

០៤

Assistant, Self Service Terminal 

០១ នាក់

ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

០៨ កញ្ញា ២០២០

២៣ កញ្ញា ២០២០

០៥

Assistant, Digital Channel System

០៣ នាក់

ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

១៥ កញ្ញា ២០២០

២៩ កញ្ញា ២០២០

០៦

Senior Relationship Management Officer

១០០ នាក់

តាមបណ្តាសាខា (អានពត៌មានលម្អិត…)

០៨ កញ្ញា ២០២០

២៣ កញ្ញា ២០២០

០៧

Senior Officer, Customer Experience

០២ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

០៨ កញ្ញា ២០២០

២៣ កញ្ញា ២០២០

០៨

Officer, Financial Reporting០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)០៨ កញ្ញា ២០២០

២៣ កញ្ញា ២០២០

០៩

Officer,​ IT System Penetration០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

០៨ កញ្ញា ២០២០

២៣ កញ្ញា ២០២០

១០

Senior Officer, IT Assurence០២ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

០៨ កញ្ញា ២០២០

២៣ កញ្ញា ២០២០

១១

Manager,​ CMS&Switching Administration and Technical Support០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

១៥ កញ្ញា ២០២០

២៩ កញ្ញា ២០២០

១២

Manager, CMS&Switching Project Implementation០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

១៥ កញ្ញា ២០២០

២៩ កញ្ញា ២០២០

១៣

Manager, Digital Banking System Compliance០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

១៥ កញ្ញា ២០២០

២៩ កញ្ញា ២០២០

១៤

Manager, Commercial Credit Analysis ០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

១៥ កញ្ញា ២០២០

២៩ កញ្ញា ២០២០

១៥

Relationship Management Assistant Trainee៥០ នាក់តាមបណ្តាសាខា (អានពត៌មានលម្អិត…)

១១ កញ្ញា ២០២០

៣០​ កញ្ញា ២០២០

១៦

QR Merchant Sale Trainee២០ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)០២ កញ្ញា ២០២០

២១ កញ្ញា ២០២០

១៧

Assistant, Digital Champions១៥ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)០២ កញ្ញា ២០២០

២១ កញ្ញា ២០២០

១៨

Officer, Digital Champions០២ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)០២ កញ្ញា ២០២០

២១ កញ្ញា ២០២០

១៩

Senior Officer, Digital Champions០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)០២ កញ្ញា ២០២០

២១ កញ្ញា ២០២០

២០

Officer, Loan Recovery០៤ នាក់តាមបណ្តាសាខា (អានពត៌មានលម្អិត…)០២ កញ្ញា ២០២០

២១ កញ្ញា ២០២០

២១

Senior Officer, Database Administration ០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)០២ កញ្ញា ២០២០

២១ កញ្ញា ២០២០