ឱកាសការងារ​

ធនាគារ ស្ថាបនា គឺជាធនាគារពាណិជ្ជដ៏ធំមួយដែលផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មធនាគារខ្នាតតូចនិងមធ្យម ព្រមទាំងសេវាធនាគារអាជីវកម្មពេញលេញនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ បច្ចុប្បន្នធនាគារ ស្ថាបនា មានបណ្តាញសាខាចំនួន ១៧១ ម៉ាស៊ីនអេធីអឹមចំនួនជាង ១៥០ ទីតាំង និងមានបុគ្គលិកបម្រើការងារពេញម៉ោងសរុបជាង ៤០០០ នាក់។ សូមចូលមកកាន់គេហទំព័ររបស់ធនាគារ ស្ថាបនា  ឱ្យបានញឹកញាប់ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗស្តីអំពីឱកាសការងាររបស់ធនាគារ ស្ថាបនា។

ល.រ

មុខតំណែង

ចំនួន

ទីតាំង

សុពលភាព

ផុតកំណត់

០១

Secretary 

០១ នាក់

ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

០៣ មេសា ២០២០

១០ មេសា ២០២០

០២

 Branch Manager

០៧ នាក់

តាមបណ្តាសាខា (អានពត៌មានលម្អិត…)

២៤ មីនា ២០២០

១០ មេសា ២០២០

០៣

Relationship Manager, Deposit

៤០ នាក់

តាមបណ្តាសាខា (អានពត៌មានលម្អិត…)

០៣ មេសា ២០២០

១០ មេសា ២០២០

០៤

Manager, Digital Product Management

០១ នាក់

ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

០៣ មេសា ២០២០

១០ មេសា ២០២០

០៥

Senior Officer, Report Development

០១ នាក់

ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

២៤ មីនា ២០២០

២១ មេសា ២០២០

០៦

Relationship Management Assistant Trainee

១៣៧ នាក់

តាមបណ្តាសាខា (អានពត៌មានលម្អិត…)

២៤ មីនា ២០២០

២៧ មេសា ២០២០

០៧

Assistant, CMS & Switching Project implementation 

០១ នាក់

ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

២៤ មីនា ២០២០

២១ មេសា ២០២០

០៨

Officer, CMS & Switching Project implementation 

០១ នាក់

ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

២៤ មីនា ២០២០

២១ មេសា ២០២០

០៩

Assistant, Self Service Terminal 

០១ នាក់

ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

២៤ មីនា ២០២០

២១ មេសា ២០២០

១០

Senior Officer, CMS & Switching Administration and Technical Support

០១ នាក់

ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

២៤ មីនា ២០២០

២១ មេសា ២០២០

១១

Senior Officer, CMS & Switching Project implementation 

០១ នាក់

ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

២៤ មីនា ២០២០

២៧ មេសា ២០២០

១២

Relationship Manager, Business Banking

៤៥ នាក់

តាមបណ្តាសាខា (អានពត៌មានលម្អិត…)

២៤ មីនា ២០២០

១០ មេសា ២០២០

១៣

Assistant, Digital Channel System

០៣ នាក់

ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

២៤ មីនា ២០២០

២៧ មេសា ២០២០

១៤

Relationship Management Supervisor

០៨ នាក់

តាមបណ្តាសាខា (អានពត៌មានលម្អិត…)

០៣ មេសា ២០២០

២៣ មេសា ២០២០

១៥

Officer, Retail Credit Analysis០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

២៤ មីនា ២០២០

២៧ មេសា ២០២០

១៦

Senior Officer, Retail Credit Analysis០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

២៤ មីនា ២០២០

២៧ មេសា ២០២០

១៧

Relationship Management Officer Premier២១៥ នាក់តាមបណ្តាសាខា (អានពត៌មានលម្អិត…)

២៤ មីនា ២០២០

២៧ មេសា ២០២០

១៨

IT Intern១០ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

២៦ កុម្ភៈ ២០២០

២៧ មីនា ២០២០

១៩

Customer Service Assistant ០៥ នាក់តាមបណ្តាសាខា (អានពត៌មានលម្អិត…)

២៤ មីនា ២០២០

២១ មេសា ២០២០

២០

Teller

១៥ នាក់តាមបណ្តាសាខា (អានពត៌មានលម្អិត…)

២៤ មីនា ២០២០

២១ មេសា ២០២០

២១

Relationship Management Officer៧៥ នាក់តាមបណ្តាសាខា (អានពត៌មានលម្អិត…)២១ កុម្ភៈ ២០២០

០៦ មីនា ២០២០

២២

Senior Officer, Property Management (Design)០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

១៦ មីនា ២០២០

០៣ មេសា ២០២០

២៣

Senior  Officer, IT Security Analyst០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)១៩ មីនា ២០២០

០៣ មេសា ២០២០

២៤

Officer, IT Security Analyst០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)១៩ មីនា ២០២០

០៣ មេសា ២០២០

២៥

Driver០៣ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)១៩ មីនា ២០២០

០៣ មេសា ២០២០

២៦

Officer, Settlement០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)២៣ មីនា ២០២០

២០ មេសា ២០២០

២៧

Officer, Internal Audit០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

២៣ មីនា ២០២០

០៦ មេសា ២០២០