ឱកាសការងារ​

ធនាគារ ស្ថាបនា គឺជាធនាគារពាណិជ្ជដ៏ធំមួយដែលផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មធនាគារខ្នាតតូចនិងមធ្យម ព្រមទាំងសេវាធនាគារអាជីវកម្មពេញលេញនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ បច្ចុប្បន្នធនាគារ ស្ថាបនា មានបណ្តាញសាខាចំនួន ១៧០ ម៉ាស៊ីនអេធីអឹមចំនួនជាង ២២០ ទីតាំង និងមានបុគ្គលិកបម្រើការងារពេញម៉ោងសរុបជាង ៤០០០ នាក់។ សូមចូលមកកាន់គេហទំព័ររបស់ធនាគារ ស្ថាបនា  ឱ្យបានញឹកញាប់ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗស្តីអំពីឱកាសការងាររបស់ធនាគារ ស្ថាបនា។

ល.រ

មុខតំណែង

ចំនួន

ទីតាំង

សុពលភាព

ផុតកំណត់

០១

 Branch Manager

០៧ នាក់

តាមបណ្តាសាខា (អានពត៌មានលម្អិត…)

១៨ វិច្ឆិកា ២០២០

០៧ ធ្នូ ២០២០

០២

Relationship Manager, Premier Banking

៥០ នាក់

តាមបណ្តាសាខា (អានពត៌មានលម្អិត…)

១៨ វិច្ឆិកា ២០២០

០២ ធ្នូ ២០២០

០៣

Manager, Digital Product Management

០១ នាក់

ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

២០ វិច្ឆិកា ២០២០

០៧ ធ្នូ ២០២០

០៤

Assistant, Self Service Terminal 

០១ នាក់

ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

២៥ វិច្ឆិកា ២០២០

១០ ធ្នូ ២០២០

០៥

Assistant, Digital Channel System

០៣ នាក់

ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

២០ វិច្ឆិកា ២០២០

០៧ ធ្នូ ២០២០

០៦

Senior Relationship Management Officer

៥០ នាក់

តាមបណ្តាសាខា (អានពត៌មានលម្អិត…)

១៨ វិច្ឆិកា ២០២០

០៧ ធ្នូ ២០២០

០៧

Officer,​ IT System Penetration០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

២៥ វិច្ឆិកា ២០២០

១០ ធ្នូ ២០២០

០៨

Senior Officer, IT Assurence០២ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

២៥ វិច្ឆិកា ២០២០

១០ ធ្នូ ២០២០

០៩

Manager,​ CMS&Switching Administration and Technical Support០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

២០ វិច្ឆិកា ២០២០

០៧ ធ្នូ ២០២០

១០

Manager, CMS&Switching Project Implementation០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

២០ វិច្ឆិកា ២០២០

០៧ ធ្នូ ២០២០

១១

Manager, Digital Banking System Compliance០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

២០ វិច្ឆិកា ២០២០

០៧ ធ្នូ ២០២០

១២

Relationship Management Assistant Trainee៣០០ នាក់តាមបណ្តាសាខា (អានពត៌មានលម្អិត…)

១៤ វិច្ឆិកា ២០២០

២៧ វិច្ឆិកា ២០២០

១៣

Senior Officer, Database Administration ០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

២៥ វិច្ឆិកា ២០២០

១០ ធ្នូ ២០២០

១៤

Manager, Customer Experience០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

២០ វិច្ឆិកា ២០២០

០៧ ធ្នូ ២០២០

១៥

Senior Manager, IT Application០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

២០ វិច្ឆិកា ២០២០

០៧ ធ្នូ ២០២០

១៦

Manager, Payment and Cash Managment០៥ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

២៥ វិច្ឆិកា ២០២០

១០ ធ្នូ ២០២០

១៧

Relationship Manager, Business Banking៣០ នាក់តាមបណ្តាសាខា (អានពត៌មានលម្អិត…)

១៨ វិច្ឆិកា ២០២០

០២ ធ្នូ ២០២០

១៨

Relationship Management Officer៥០ នាក់តាមបណ្តាសាខា (អានពត៌មានលម្អិត…)

១៨ វិច្ឆិកា ២០២០

0៧ ធ្នូ ២០២០

១៩

Relationship Management Assistant៥០ នាក់តាមបណ្តាសាខា (អានពត៌មានលម្អិត…)

១៤ វិច្ឆិកា ២០២០

២៧ វិច្ឆិកា ២០២០

២០

Manager, IT Security Analyst ០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

២០ វិច្ឆិកា ២០២០

០៧ ធ្នូ ២០២០

២១

Assistant, Internal Audit០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

១៤ វិច្ឆិកា ២០២០

២៧ វិច្ឆិកា ២០២០

២២

Officer, Loan Recovery០១ នាក់តាមបណ្តាសាខា (អានពត៌មានលម្អិត…)

២០ វិច្ឆិកា ២០២០

០៧ ធ្នូ ២០២០

២៣

Banking Service Officer០១ នាក់តាមបណ្តាសាខា (អានពត៌មានលម្អិត…)

២៧ វិច្ឆិកា ២០២០

១៥ ធ្នូ ២០២០

២៤

Banking Service Supervisor០២ នាក់តាមបណ្តាសាខា (អានពត៌មានលម្អិត…)១៤ វិច្ឆិកា ២០២០

២៧ វិច្ឆិកា ២០២០

២៥

Senior Officer, Internal Audit០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)២៥ វិច្ឆិកា ២០២០

១០ ធ្នូ ២០២០

២៦

QR Merchant Sale Trainee១៨៥ នាក់តាមបណ្តាសាខា (អានពត៌មានលម្អិត…)១៤ វិច្ឆិកា ២០២០

១៥ ធ្នួ ២០២០

២៧

Assistant​ Relationship Manager, Premier Banking០៥ នាក់តាមបណ្តាសាខា (អានពត៌មានលម្អិត…)១៨ វិច្ឆិកា ២០២០

០២ ធ្នួ ២០២០

២៨

Assistant​, ATM Operations០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)២១ វិច្ឆិកា ២០២០

០៧ ធ្នូ ២០២០

២៩

Assistant​, Authorization and Risk Management០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)២១ វិច្ឆិកា ២០២០

០៧ ធ្នូ ២០២០

៣០

Manager, Process Improvement and Re-engineering០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)២១ វិច្ឆិកា ២០២០

០៧ ធ្នូ ២០២០

៣១

Officer, Operational Policy and Process០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)២១ វិច្ឆិកា ២០២០

០៧ ធ្នូ ២០២០

៣២

Senior Officer, Operational Policy and Process០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)២១ វិច្ឆិកា ២០២០

០៧ ធ្នូ ២០២០