ឱកាសការងារ​

ធនាគារ ស្ថាបនា គឺជាធនាគារពាណិជ្ជដ៏ធំមួយដែលផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មធនាគារខ្នាតតូចនិងមធ្យម ព្រមទាំងសេវាធនាគារអាជីវកម្មពេញលេញនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ បច្ចុប្បន្នធនាគារ ស្ថាបនា មានបណ្តាញសាខាចំនួន ១៦៩ ម៉ាស៊ីនអេធីអឹមចំនួនជាង ១៥០ ទីតាំង និងមានបុគ្គលិកបម្រើការងារពេញម៉ោងសរុបជាង ៤០០០ នាក់។ សូមចូលមកកាន់គេហទំព័ររបស់ធនាគារ ស្ថាបនា  ឱ្យបានញឹកញាប់ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗស្តីអំពីឱកាសការងាររបស់ធនាគារ ស្ថាបនា។

ល.រ

មុខតំណែងចំនួនទីតាំងសុពលភាពផុតកំណត់
Branch Manager០៣ នាក់ច្រើនសាខា​ (អានពត៌មានលម្អិត…)២០ កុម្ភៈ​២០១៩

០៨​ មីនា​២០១៩

Relationship Management Supervisor០២ នាក់ច្រើនសាខា​ (អានពត៌មានលម្អិត…)

២០ កុម្ភៈ​២០១៩

០៨​ មីនា​២០១៩

Relationship Management Officer (SME)ច្រើននាក់ច្រើនសាខា​ (អានពត៌មានលម្អិត…)

២០ កុម្ភៈ​២០១៩

០៨​ មីនា​២០១៩

Relationship Management Assistant (Credit Agent)ច្រើននាក់ច្រើនសាខា​ (អានពត៌មានលម្អិត…)

២០ កុម្ភៈ​២០១៩

០៨​ មីនា​២០១៩

Relationship Manager០២ នាក់សាខាភ្នំពេញ​ (អានពត៌មានលម្អិត…)

២០ កុម្ភៈ​២០១៩

០៨​ មីនា​២០១៩

Relationship Officer០៥ នាក់សាខាភ្នំពេញ​ (អានពត៌មានលម្អិត…)

២០ កុម្ភៈ​២០១៩

០៨​ មីនា​២០១៩

Senior IT Network Administration Officer០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល​ (អានពត៌មានលម្អិត…)

២០ កុម្ភៈ​២០១៩

០៨​ មីនា​២០១៩

IT Audit Officer០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល​ (អានពត៌មានលម្អិត…)

២០ កុម្ភៈ​២០១៩

០៨​ មីនា​២០១៩

Senior Commercial Banking Officer០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល​ (អានពត៌មានលម្អិត…)

២០ កុម្ភៈ​២០១៩

០៨​ មីនា​២០១៩

១០Core Banking System Assistant០២ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល​ (អានពត៌មានលម្អិត…)

២០ កុម្ភៈ​២០១៩

០៨​ មីនា​២០១៩

១១Senior IT Audit Officer០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល​ (អានពត៌មានលម្អិត…)

២០ កុម្ភៈ​២០១៩

០៨​ មីនា​២០១៩

១២Audit Officer០២ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល​ (អានពត៌មានលម្អិត…)

២០ កុម្ភៈ​២០១៩

០៨​ មីនា​២០១៩

១៣Auditor០២ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល​ (អានពត៌មានលម្អិត…)

២០ កុម្ភៈ​២០១៩

០៨​ មីនា​២០១៩

១៤Database Administration Assistant០២ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល​ (អានពត៌មានលម្អិត…)

២០ កុម្ភៈ​២០១៩

០៨​ មីនា​២០១៩

១៥Deputy Head of Finance០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល​ (អានពត៌មានលម្អិត…)២០ កុម្ភៈ​២០១៩

០៨​ មីនា​២០១៩

១៦Head of Business Development០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល​ (អានពត៌មានលម្អិត…)២១ កុម្ភៈ​២០១៩

០៨​ មីនា​២០១៩