ឱកាសការងារ​

ធនាគារ ស្ថាបនា គឺជាធនាគារពាណិជ្ជដ៏ធំមួយដែលផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មធនាគារខ្នាតតូចនិងមធ្យម ព្រមទាំងសេវាធនាគារអាជីវកម្មពេញលេញនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ បច្ចុប្បន្នធនាគារ ស្ថាបនា មានបណ្តាញសាខាចំនួន ១៧១ ម៉ាស៊ីនអេធីអឹមចំនួនជាង ១៥០ ទីតាំង និងមានបុគ្គលិកបម្រើការងារពេញម៉ោងសរុបជាង ៤០០០ នាក់។ សូមចូលមកកាន់គេហទំព័ររបស់ធនាគារ ស្ថាបនា  ឱ្យបានញឹកញាប់ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗស្តីអំពីឱកាសការងាររបស់ធនាគារ ស្ថាបនា។

ល.រ

មុខតំណែងចំនួនទីតាំងសុពលភាពផុតកំណត់

០១

Receptionist០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)២៦ កញ្ញា ២០១៩

០៨ តុលា ២០១៩

០២

Branch Manager០១ នាក់សាខា (អានពត៌មានលម្អិត…)០១ តុលា ២០១៩

១១ តុលា ២០១៩

០៣

Digital Product Champion Manager០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)០៧ តុលា ២០១៩

៣១ តុលា ២០១៩

០៤

Digital Product Management Officer០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)០៧ តុលា ២០១៩

៣១ តុលា ២០១៩

០៥

Manager of Digital Product Management០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)០៧ តុលា ២០១៩

៣១ តុលា ២០១៩

០៦

Manager of Product Development Unit០២ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)០៧ តុលា ២០១៩

៣១ តុលា ២០១៩

០៧

Report Development Officer០២ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)០៧ តុលា ២០១៩

៣១ តុលា ២០១៩

០៨

Senior Operational Policy and Process Officer០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)០៧ តុលា ២០១៩

៣១ តុលា ២០១៩

០៩

Promotion and Event Management Officer០២ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)០៧ តុលា ២០១៩

៣១ តុលា ២០១៩

១០

Senior Relationship Mamanagement Officer, Japan Desk០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)០៧ តុលា ២០១៩

៣១ តុលា ២០១៩

១១

Operational Policy and Process Officer០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)០៧ តុលា ២០១៩

៣១ តុលា ២០១៩

១២

Manager of Incident Handling and Forensic០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)០៧ តុលា ២០១៩

៣១ តុលា ២០១៩

១៣

Assistant, HR០២ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)០៧ តុលា ២០១៩

៣១ តុលា ២០១៩