ឱកាសការងារ​

ធនាគារ ស្ថាបនា គឺជាធនាគារពាណិជ្ជដ៏ធំមួយដែលផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មធនាគារខ្នាតតូចនិងមធ្យម ព្រមទាំងសេវាធនាគារអាជីវកម្មពេញលេញនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ បច្ចុប្បន្នធនាគារ ស្ថាបនា មានបណ្តាញសាខាចំនួន ១៧១ ម៉ាស៊ីនអេធីអឹមចំនួនជាង ១៥០ ទីតាំង និងមានបុគ្គលិកបម្រើការងារពេញម៉ោងសរុបជាង ៤០០០ នាក់។ សូមចូលមកកាន់គេហទំព័ររបស់ធនាគារ ស្ថាបនា  ឱ្យបានញឹកញាប់ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗស្តីអំពីឱកាសការងាររបស់ធនាគារ ស្ថាបនា។

ល.រ

មុខតំណែងចំនួនទីតាំងសុពលភាពផុតកំណត់
០១Tax Officer០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)០៤ មេសា ២០១៩

៣០ មេសា ២០១៩

០២Financial Reporting Officer០២ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)០៤ មេសា ២០១៩

៣០ មេសា ២០១៩

០៣Manager of Digital Banking System Compliance Uni០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)០៤ មេសា ២០១៩

៣០ មេសា ២០១៩

០៤CMS & Switching Administration and Support Assistant០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)០៥ មេសា ២០១៩

៣០ មេសា ២០១៩

០៥CMS & Switching Administration and Support Officer០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)០៥ មេសា ២០១៩

៣០ មេសា ២០១៩

០៦CMS & Switching Project Implementation Assistant០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)០៥ មេសា ២០១៩

៣០ មេសា ២០១៩

០៧CMS & Switching Project Implementation Officer០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)០៥ មេសា ២០១៩

៣០ មេសា ២០១៩

០៨Digital Banking System Compliance Officer០២ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)០៥ មេសា ២០១៩

៣០ មេសា ២០១៩

០៩Digital Channel System Officer០២ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)០៥ មេសា ២០១៩

៣០ មេសា ២០១៩

១០Self-Service Terminals Assistant០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)០៥ មេសា ២០១៩

៣០ មេសា ២០១៩

១១Self-Service Terminals Officer០២ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)០៥ មេសា ២០១៩

៣០ មេសា ២០១៩

១២Senior CMS & Switching Administration and Support Officer០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)០៥ មេសា ២០១៩

៣០ មេសា ២០១៩

១៣Senior CMS & Switching Project Implementation Officer០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)០៥ មេសា ២០១៩

៣០ មេសា ២០១៩

១៤Operational Policy and Procedure Officer០៣ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)០៥ មេសា ២០១៩

៣០ មេសា ២០១៩

១៥Call Center Assistant០២​នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)០៥ មេសា ២០១៩

៣០ មេសា ២០១៩

១៦Call Center Officer០៣ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)០៥ មេសា ២០១៩

៣០ មេសា ២០១៩

១៧Settlement Officer០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)០៨ មេសា ២០១៩

៣០ មេសា ២០១៩

១៨Purchasing and Delivery Assistant០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)០៨ មេសា ២០១៩

៣០ មេសា ២០១៩

១៩Senior IT Audit Officer០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)១៨ មេសា ២០១៩

១៥ ឧសភា ២០១៩