ឱកាសការងារ​

ធនាគារ ស្ថាបនា គឺជាធនាគារពាណិជ្ជដ៏ធំមួយដែលផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មធនាគារខ្នាតតូចនិងមធ្យម ព្រមទាំងសេវាធនាគារអាជីវកម្មពេញលេញនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ បច្ចុប្បន្នធនាគារ ស្ថាបនា មានបណ្តាញសាខាចំនួន ១៧១ ម៉ាស៊ីនអេធីអឹមចំនួនជាង ១៥០ ទីតាំង និងមានបុគ្គលិកបម្រើការងារពេញម៉ោងសរុបជាង ៤០០០ នាក់។ សូមចូលមកកាន់គេហទំព័ររបស់ធនាគារ ស្ថាបនា  ឱ្យបានញឹកញាប់ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗស្តីអំពីឱកាសការងាររបស់ធនាគារ ស្ថាបនា។

ល.រ

មុខតំណែងចំនួនទីតាំងសុពលភាពផុតកំណត់

០១

Treasury Officer

០១ នាក់

ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)០៩ ធ្នូ ២០១៩

២៧ ធ្នូ ២០១៩

០២

Secretary០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)០៣ ធ្នូ ២០១៩

២៧ ធ្នូ ២០១៩

០៣

Branch Manager០៦ នាក់សាខា (អានពត៌មានលម្អិត…)

០៣ ធ្នូ ២០១៩

២៧ ធ្នូ ២០១៩

០៤

Relationship Manager៥១ នាក់សាខា (អានពត៌មានលម្អិត…)

០៣ ធ្នូ ២០១៩

២៧ ធ្នូ ២០១៩

០៥

Officer, Digital Product Management ០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)១៦ ធ្នូ ២០១៩

២៧ ធ្នូ ២០១៩

០៦

Manager, Digital Product Management០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

១៦ ធ្នូ ២០១៩

២៧ ធ្នូ ២០១៩

០៧

Manager, Product Development ០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)១៦ ធ្នូ ២០១៩

២៧ ធ្នូ ២០១៩

០៨

Officer, Report Development ០២ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)១៦ ធ្នូ ២០១៩

២៧ ធ្នូ ២០១៩

០៩

Senior Operational Policy and Process Officer០៣ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)០៣ ធ្នូ ២០១៩

២៧ ធ្នូ ២០១៩

១០

Promotion and Event Management Officer០២ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)០៣ ធ្នូ ២០១៩

២៧ ធ្នូ ២០១៩

១១

Operational Policy and Process Officer០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

០៧ វិច្ឆិកា ២០១៩

២៨ វិច្ឆិកា ២០១៩

១២

Senior Officer, In-house Software Develoment០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)១៦ ធ្នូ ២០១៩

២៧ ធ្នូ ២០១៩

១៣

Senior Officer, Reporting Development  ០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

១៦ ធ្នូ ២០១៩

២៧ ធ្នូ ២០១៩

១៤

Manager, Digital and Media Communication០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

១៦ ធ្នូ ២០១៩

២៧ ធ្នូ ២០១៩

១៥

Assistant, Audit០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

១៦ ធ្នូ ២០១៩

២៧ ធ្នូ ២០១៩

១៦

Senior Officer, Digital Marketing and Media Communication០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

១៦ ធ្នូ ២០១៩

២៧ ធ្នូ ២០១៩

១៧

Officer, Risk Management ០៣ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)០៤ ធ្នូ ២០១៩

២៧ ធ្នូ ២០១៩

១៨

Senior Manager, IT Infrastructure០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)០៥ ធ្នូ ២០១៩

២៧ ធ្នូ ២០១៩

១៩

Officer, Clearing and Settlement ០២ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)០៥ ធ្នូ ២០១៩

២៧ ធ្នូ ២០១៩

២០

Assistant, Clearing and Settlement ០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)០៥ ធ្នូ ២០១៩

២៧ ធ្នូ ២០១៩

២១

Receptionist០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)១៣ ធ្នូ ២០១៩

២៧ ធ្នូ ២០១៩