ឱកាសការងារ​

ធនាគារ ស្ថាបនា គឺជាធនាគារពាណិជ្ជដ៏ធំមួយដែលផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មធនាគារខ្នាតតូចនិងមធ្យម ព្រមទាំងសេវាធនាគារអាជីវកម្មពេញលេញនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ បច្ចុប្បន្នធនាគារ ស្ថាបនា មានបណ្តាញសាខាចំនួន ១៧១ ម៉ាស៊ីនអេធីអឹមចំនួនជាង ១៥០ ទីតាំង និងមានបុគ្គលិកបម្រើការងារពេញម៉ោងសរុបជាង ៤០០០ នាក់។ សូមចូលមកកាន់គេហទំព័ររបស់ធនាគារ ស្ថាបនា  ឱ្យបានញឹកញាប់ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗស្តីអំពីឱកាសការងាររបស់ធនាគារ ស្ថាបនា។

ល.រ

មុខតំណែង

ចំនួន

ទីតាំង

សុពលភាព

ផុតកំណត់

០១

Secretary 

០១ នាក់

ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

០៣ កុម្ភៈ ២០២០

២៧ កុម្ភៈ ២០២០

០២

 Branch Manager

០៩ នាក់

តាមបណ្តាសាខា (អានពត៌មានលម្អិត…)

២១ កុម្ភៈ ២០២០

០៦ មីនា ២០២០

០៣

Relationship Manager, Deposit

៤០ នាក់

តាមបណ្តាសាខា (អានពត៌មានលម្អិត…)

០៣ កុម្ភៈ ២០២០

២៧ កុម្ភៈ ២០២០

០៤

Manager, Digital Product Management

០១ នាក់

ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

០៣ កុម្ភៈ ២០២០

២៧ កុម្ភៈ ២០២០

០៥

Manager, Product Development 

០១ នាក់

ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

០៣ កុម្ភៈ ២០២០

២៧ កុម្ភៈ ២០២០

០៦

Senior Officer, Operational Policy and Process 

០៣ នាក់

ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

០៣ កុម្ភៈ ២០២០

២៧ កុម្ភៈ ២០២០

០៧

Officer, Promotion and Event Management

០២ នាក់

ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

០៣ កុម្ភៈ ២០២០

២៧ កុម្ភៈ ២០២០

០៨

Officer, Operational Policy and Process

០១ នាក់

ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

០៣ កុម្ភៈ ២០២០

២៧ កុម្ភៈ ២០២០

០៩

Senior Officer, Report Development

០១ នាក់

ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

០៣ កុម្ភៈ ២០២០

២៧ កុម្ភៈ ២០២០

១០

Assistant, Audit

០១ នាក់

ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

០៣ កុម្ភៈ ២០២០

២៧ កុម្ភៈ ២០២០

១១

Senior Officer, Digital and Media Communication

០១ នាក់

ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

០៣ កុម្ភៈ ២០២០

២៧ កុម្ភៈ ២០២០

១២

Senior Manager, IT Infrastructure

០១ នាក់

ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

០៣ កុម្ភៈ ២០២០

២៧ កុម្ភៈ ២០២០

១៣

Relationship Management Assistant Trainee

១៣៧ នាក់

តាមបណ្តាសាខា (អានពត៌មានលម្អិត…)

០៣ កុម្ភៈ ២០២០

២៧ កុម្ភៈ ២០២០

១៤

Assistant, Call Center

០៥ នាក់

ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

០៣ កុម្ភៈ ២០២០

២៧ កុម្ភៈ ២០២០

១៥

Officer, Call Center

០៥ នាក់

ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

០៣ កុម្ភៈ ២០២០

២៧ កុម្ភៈ ២០២០

១៦

Assistant, CMS & Switching Administration and Technical Support

០១ នាក់

ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

០៣ កុម្ភៈ ២០២០

២៧ កុម្ភៈ ២០២០

១៧

Assistant, CMS & Switching Project implementation 

០១ នាក់

ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

០៣ កុម្ភៈ ២០២០

២៧ កុម្ភៈ ២០២០

១៨

Officer, CMS & Switching Project implementation 

០១ នាក់

ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

០៣ កុម្ភៈ ២០២០

២៧ កុម្ភៈ ២០២០

១៩

Assistant, Self Service Terminal 

០១ នាក់

ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

០៣ កុម្ភៈ ២០២០

២៧ កុម្ភៈ ២០២០

២០

Senior Officer, CMS & Switching Administration and Technical Support

០១ នាក់

ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

០៣ កុម្ភៈ ២០២០

២៧ កុម្ភៈ ២០២០

២១

Senior Officer, CMS & Switching Project implementation 

០១ នាក់

ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

០៣ កុម្ភៈ ២០២០

២៧ កុម្ភៈ ២០២០

២២

Relationship Manager, Business Banking

៤៥ នាក់

តាមបណ្តាសាខា (អានពត៌មានលម្អិត…)

០៣ កុម្ភៈ ២០២០

២៧ កុម្ភៈ ២០២០

២៣

Assistant, Digital Channel System

០៣ នាក់

ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

០៣ កុម្ភៈ ២០២០

២៧ កុម្ភៈ ២០២០

២៤

Manager, Digital and Media Communications

០១ នាក់

ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

០៣ កុម្ភៈ ២០២០

២៧ កុម្ភៈ ២០២០

២៥

Officer, Digital and Media Communications

០១ នាក់

ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)

០៣ កុម្ភៈ ២០២០

២៧ កុម្ភៈ ២០២០

២៦

Banking Service Supervisor

០១ នាក់

តាមបណ្តាសាខា (អានពត៌មានលម្អិត…)

០៣ កុម្ភៈ ២០២០

២៧ កុម្ភៈ ២០២០

២៧

Relationship Management Supervisor

០៥ នាក់

តាមបណ្តាសាខា (អានពត៌មានលម្អិត…)

២១ កុម្ភៈ ២០២០

១៣ មីនា ២០២០

២៨

Officer, Retail Credit Analysis០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)១៣ កុម្ភៈ ២០២

២៨ កុម្ភៈ ២០២០

២៩

Senior Officer, Retail Credit Analysis០១ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)១៣ កុម្ភៈ ២០២

២៨ កុម្ភៈ ២០២០

៣០

Relationship Management Officer Premier២១៥ នាក់តាមបណ្តាសាខា (អានពត៌មានលម្អិត…)១៤ កុម្ភៈ ២០២

២៨ កុម្ភៈ ២០២០

៣១

IT Intern១០ នាក់ស្នាក់ការកណ្តាល (អានពត៌មានលម្អិត…)២០ កុម្ភៈ ២០២

២៨ កុម្ភៈ ២០២០

៣២

Customer Service Assistant ០៥ នាក់តាមបណ្តាសាខា (អានពត៌មានលម្អិត…)២១ កុម្ភៈ ២០២០

២៨ កុម្ភៈ ២០២០

៣៣

Teller១៥ នាក់តាមបណ្តាសាខា (អានពត៌មានលម្អិត…)២១ កុម្ភៈ ២០២០

២៨ កុម្ភៈ ២០២០

៣៤

Relationship Manangement Officer៧៥ នាក់តាមបណ្តាសាខា (អានពត៌មានលម្អិត…)២១ កុម្ភៈ ២០២០

០៦ មីនា ២០២០