កម្មសិក្សា

ឱកាសបុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តនៅ ធនាគារ ស្ថាបនា ត្រូវបានផ្តល់​ជូន​ដល់​សិស្ស​និសិ្សត​នៅតាមសាកលវិទ្យាល័យ​ក្នុងស្រុក និងសិស្ស​និសិ្សតដែល​ទើបបញ្ចប់​ការ​​សិក្សា​​ថ្មីៗ​ជារៀងរាល់​ឆ្នាំ។

គោលបំណងនៃការផ្តល់ឱកាសការងារស្ម័គ្រចិត្តនេះគឺដើម្បីផ្តល់អោយនិសិ្សតដែលកំពុងសិក្សា និងទើបបញ្ចប់​ការ​សិក្សា​​ទទួល​បាន​នូវបទពិសោធន៍​​ការងារ​ជាក់ស្តែង​នៅក្នុង​​ធនាគារ​ពាណិជ្ជ​ស្តង់ដារ​ និងដើម្បីរៀប​ចំ​ខ្លួន​សម្រាប់​ការងារ​នាពេល​អនាគត។