អភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស

ការផ្តល់ផលិតផលនិងសេវាហិរញ្ញវត្ថុដ៏ល្អបំផុតដល់អតិថិជនរបស់យើងអាចធ្វើទៅរួចបានលុះត្រាតែយើងមានធនធានមនុស្សដែលល្អបំផុតចូលរួមធ្វើការជាមួយយើង។ នោះហើយជាមូលហេតុដែល ធនាគារ ស្ថាបនា តែងតែរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដល់បុគ្គលិកទាំងអស់ដើម្បីធ្វើឱ្យពួកគេយល់ដឹងឱ្យបានស៊ីជម្រៅអំពីមុខជំនួញធនាគារ និងដើម្បីបំពាក់បំប៉នដល់ពួកគេនូវសមត្ថភាពនិងទំនុកចិត្តគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួន។

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិកថ្មីប្រៀបដូចជាសសរទ្រូងរបស់ធនាគារ ហើយត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីឱ្យបុគ្គលិកថ្មីយល់ដឹងអំពីទិដ្ឋភាពទូទៅនៃឧស្សាហកម្មធនាគារ និងអំពីក្រមសីលធម៌របស់ធនាគារ ស្ថាបនា ក៏ដូចជាតួនាទីនិងទំនួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួន។ 

ចំនួននិយោជិករាប់ពាន់នាក់ដែលកំពុងបម្រើការងារនៅក្នុងសាខាទូទាំងប្រទេស ជាចំនួនដ៏ច្រើនមួយដែលធ្វើឱ្យការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សរបស់យើង ជាបញ្ហាដែលនឹងបន្តកើតមាន ដើម្បីធានាថាបុគ្គលិកនឹងក្លាយជាធនធាន ដែលនឹងរួមចំណែកក្នុងការប្រកួតប្រជែង និងសមត្ថភាពរបស់ធនាគារក្នុងការផ្តល់សេវាផ្សេងៗដែលមានសារៈសំខាន់ដល់អតិថិជនរបស់យើង។ 

ធនាគារ ស្ថាបនា ផ្តល់តម្លៃដល់បុគ្គលិករបស់ខ្លួនដោយចាត់ទុកថាបុគ្គលិកជាធនធានដ៏មានតម្លៃហើយយើងជឿជាក់ថាបុគ្គលិកម្នាក់ៗមានកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដែលរួមចំណែកដល់ការប្រតិបត្តិការងារប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់។ នេះជាមូលហេតុដែលធនាគារ ស្ថាបនា បន្តជាគំរូដ៏ល្អលើការអនុវត្តលក្ខខណ្ឌការងារត្រឹមត្រូវ ដោយមិនត្រឹមតែផ្តល់ប្រាក់បៀវត្សរ៍ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងផ្ដល់ការថែទាំសុខភាព មូលនិធិសោធននិវត្តន៍ ប្រាក់កម្ចីបុគ្គលិក សេវាធានារ៉ាប់រងលើគ្រោះថ្នាក់ក៏ដូចជាអត្ថប្រយោជន៍សុខុមាលភាពផ្សេងៗទៀតផងដែរ។

ដើម្បីបន្តធ្វើឱ្យការងាររបស់បុគ្គលិកកាន់តែប្រសើរឡើងធនាគារ ស្ថាបនា បានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយផ្សេងៗ ដូចជាការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សក្រមសីលធម៌សុខភាព និងសុវត្ថិភាព។ គោលនយោបាយទាំងនេះជួយតាមដាន និងផ្ដល់គោលការណ៍ណែនាំដល់គណៈគ្រប់គ្រងក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងឥតឈប់ឈរក្នុងការស្វែងរកបណ្ដុះបណ្ដាល និងប្រមូលផ្តុំនូវធនធានមនុស្សដែលល្អបំផុត។