គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់

តាមរយៈគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់របស់ធនាគារ ស្ថាបនា លោកអ្នកទទួលបានជម្រើសនៃរយៈពេលកំណត់មួយសម្រាប់ប្រាក់បញ្ញើរបស់លោកអ្នកចាប់ពី ១ខែ រហូតដល់ ៣៦ខែ ស្របពេលដែលលោកអ្នកទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ផងដែរ។ លោកអ្នកអាចបើកគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់បានជាមួយប្រាក់រៀល ឬ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ឬ ប្រាក់បាតថៃ។ គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់របស់យើងខ្ញុំផ្ដល់ជូននូវភាពបត់បែនក្នុងការចាត់ចែងសាច់ប្រាក់របស់លោកអ្នកតាមតម្រូវការជាមួយនឹងការទទួលបានត្រឡប់មកវិញកាន់តែច្រើន។ ក្នុងករណីលោកអ្នកមានបំណងធ្វើការដកប្រាក់មុនកាលកំណត់ នោះលោកអ្នកអាចទទួលបានអត្រាការប្រាក់ដូចគណនីបញ្ញើសន្សំផងដែរ។ 

លក្ខណៈពិសេស

 

ការទូទាត់ការប្រាក់ចុងគ្រា

ការទូទាត់ការប្រាក់ប្រចាំខែ

ប្រាក់បើកគណនីដំបូង

៥០០ ដុល្លារអាមេរិក

២.០០០.០០០ រៀល 

១៥.០០០ បាត

៥០០ ដុល្លារអាមេរិក

២.០០០.០០០ រៀល 

១៥.០០០ បាត

រយៈពេល និង រូបិយប័ណ្ណ

ដុល្លារអាមេរិក

ខ្មែររៀល

ថៃបាត

ដុល្លារអាមេរិក

ខ្មែររៀល

ថៃបាត

១ ខែ

២.០០%

២.៥០%

១.០០%

មិនមាន

មិនមាន

មិនមាន

២ ខែ

២.២៥%

២.៧៥%

១.២៥%

មិនមាន

មិនមាន

មិនមាន

៣ ខែ

២.៥០%

៣.០០%

១.៥០%

២.២៥%

២.៧៥%

១.២៥%

៦ ខែ

៣.៥០%

៤.០០%

២.៥០%

៣.២៥%

៣.៧៥%

២.២៥%

៩ ខែ

៤.៥០%

៥.០០%

៤.០០%

៤.២៥%

៤.៧៥%

៣.៧៥%

១២ ខែ

៦.០០%

៧.២៥%

៥.២៥%

៥.៧៥%

៧.០០%

៥.០០%

២៤ ខែ

៦.៥០%

៧.៧៥%

៦.០០%

៦.២៥%

៧.៥០%

៥.៧៥%

៣៦ ខែ

៦.៧៥%

៨.០០%

៦.០០%

៦.៥០%

៧.៧៥%

៥.៧៥%

អត្ថប្រយោជន៍ដែលទទួលបាន

 
 • វិញ្ញាបនបត្របញ្ញើមានកាលកំណត់
 • សេវា iBanking
 •  សេវា Sathapana Mobile
 

គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់​​ ដកមុនកាលកំណត់

យោងតាមអត្រាការប្រាក់នៃគណនីបញ្ញើសំចៃ

ពន្ធកាត់ទុក

៦% សម្រាប់និវាសនជន

១៤% សម្រាប់អនិវាសនជន

សម្គាល់៖

* ការបើកគណនីរូបិយប័ណ្ណថៃមាននៅតែសាខាដែលបានកំណត់ប៉ុណ្ណោះ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមមេត្តាទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំ។ 
* អត្រាការប្រាក់អាចមានការប្រែប្រួលទៅតាមគោលការណ៍របស់ធនាគារ ដោយមិនត្រូវបានផ្តល់ព័ត៌មានជាមុនដល់អតិថិជន។
* មិនរួមបញ្ចូលធនាគារពាណិជ្ជ ធនាគារឯកទេស ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង និងប្រភេទស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗទៀតឡើយ។

អត្ថប្រយោជន៍

 • ទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់
 • សមតុល្យសាច់ប្រាក់ទាប
 • ជម្រើសនៃរយៈពេលសន្សំមានច្រើន

ឯកសារតម្រូវ

 • វិញ្ញាបនប័ត្រចុះបញ្ជីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម 
 • អនុស្សរណៈ និងលក្ខន្តិកៈ
 • លិខិតអនុញ្ញាតប្រកបអាជីវកម្មចេញពីក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធនិងអាជ្ញាធរ​  (ប្រសិនបើតម្រូវឲ្យមាន)
 • លិខិតអនុញ្ញាតអោយដំណើការពីក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធនិងអាជ្ញាធរ (ប្រសិនបើតម្រូវឲ្យមាន)
 • សេចក្តីសម្រេចពីប្រធានក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាភិបាលរបស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់បើកគណនី
 • លិខិតឆ្លងដែន ឬអត្តសញ្ញានប័ណ្ណរបស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សារបស់អង្គការ និងហត្ថលេខាអនុម័ត
 • លិខិតតំណាង ឬលិខិតផ្តល់សិទ្ធិ 
 • បណ្ណពន្ធប៉ាតង់ប្រកបអាជីវកម្ម
 • ឯកសារចុះបញ្ជីផ្សេងៗ (ប្រសិនបើមាន)

របៀបបើកគណនី

សូមមេត្តាមកកាន់សាខាណាមួយរបស់ធនាគារ ស្ថាបនា ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត ឬទាក់ទងមកកាន់ +855 (0) 23/81 999 010 ឬ​ អ៊ីម៉ែលcustomercare@remove-this.sathapana.com.remove-this.kh  សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត។ បុគ្គលិករបស់យើងនឹងស្វាគមន៍ និងធ្វើការណែនាំលោកអ្នកអំពីដំណើរការផ្សេងៗ។ សម្រាប់អាសយដ្ឋានសាខាទាំងអស់របស់ ស្ថាបនា សូមចុច ទីនេះ

សូមចុច ទីនេះ ដើម្បីលោកអ្នកអាចបំពេញតម្រូវការរបស់លោកអ្នកលើទម្រង់សួរព័ត៌មានបានដោយឆាប់រហ័ស។ ក្រុមការងាររបស់យើងនឹងទាក់ទងទៅកាន់លោកអ្នកក្នុងរយៈដ៏ឆាប់។