គណនីសន្សំអាជីវកម្ម

គណនីសន្សំអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ ស្ថាបនា ផ្ដល់ជូនក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកនូវឱកាសដើម្បីទទួលបានអត្រាការប្រាក់ពីប្រាក់បំរុងទុករបស់លោកអ្នកពីចំនួនទឹកប្រាក់ចាប់ពី ១០.០០០ ដុល្លារអាមេរិកឡើងទៅ។ ជាមួយនឹងភាពងាយស្រួលក្នុងការដាក់ប្រាក់ និងការដកប្រាក់។

លក្ខណៈពិសេស

រូបិយប័ណ្ណ

ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

ប្រាក់រៀល

ប្រាក់បាតថៃ

ប្រាក់បើកគណនីដំបូង

៥០០ ដុល្លារអាមេរិក

២.០០០.០០០ រៀល  

១៥.០០០ បាត

សមតុល្យអប្បបរមា

៥០ ដុល្លារអាមេរិក

២០០.០០០ រៀល 

១.៥០០ បាត  

អត្រាការប្រាក់

≤១០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក – ០%
> ១០.០០០ ដុល្លារអាមេរិករ – ១%

≤៤០.០០០,០០០ រៀល – ០ %
>៤០.០០០,០០០ រៀល – ១%

≤ ៣០០.០០០ បាត – ០%
> ៣០០.០០០ បាត​– ១%

ទូទាត់ការប្រាក់ 

ការប្រាក់ត្រូវបានបង្គរជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃ និងទូទាត់ជូនលើមូលដ្ឋានប្រចាំខែទៅក្នុងគណនីរបស់លោកអ្នក

អត្ថប្រយោជន៍ដែលទទួលបាន

 
 • សៀវភៅបញ្ញើ
 • សេវា iBanking
 

ថ្លៃសេវាបិទគណនីមុនកាលកំណត់

(ក្នុងរយៈពេល៣ខែ)

១០ ដុល្លារអាមេរិក

៤០.០០០ រៀល 

៣០០ បាត 

ថ្លៃសេវាគណនីមិនដំណើរ

(គ្មានប្រតិបត្តិការលើសពី១២ខែ)

៥ ដុល្លារអាមេរិក

២០.០០០ រៀល 

១៥០ បាត 

ថ្លៃសៀវភៅគណនី

(ក្នុងមួយក្បាល)

៥ ដុល្លារអាមេរិក

២០.០០០ រៀល

១៥០ បាត 

ពន្ធកាត់ទុក

៤% សម្រាប់និវាសនជន

១៤% សម្រាប់អនិវាសនជន 

សម្គាល់៖  

* ការបើកគណនីរូបិយប័ណ្ណថៃមាននៅចំពោះសាខាដែលបានកំណត់ប៉ុណ្ណោះ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមមេត្តាទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំ។ 
* សម្រាប់អតិថិជនសាជីវកម្មតែប៉ុណ្ណោះ (លើកលែងតែស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ)។

អត្ថប្រយោជន៍

 • រីករាយនឹងអត្រាការប្រាក់ដែលទទួលបាន
 • អត្រាការប្រាក់ត្រូវបានបង្គរលើមូលដ្ឋានប្រចាំថ្ងៃ និងទូទាត់ការប្រាក់ប្រចាំខែទៅគណនី

លក្ខខណ្ឌ

 • វិញ្ញាបនប័ត្រចុះបញ្ជីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម 
 • អនុស្សរណៈ និងលក្ខន្តិកៈ
 • លិខិតអនុញ្ញាតប្រកបអាជីវកម្មពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធនិងអាជ្ញាធរ (ប្រសិនបើតម្រូវឲ្យមាន) ឬ លិខិតអនុញ្ញាតអោយដំណើការពីក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធនិងអាជ្ញាធរ  (ប្រសិនបើតម្រូវឲ្យមាន)
 • សេចក្តីសម្រេចពីប្រធានក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាភិបាលរបស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់បើកគណនី
 • លិខិតឆ្លងដែន ឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សារបស់អង្គការ និងហត្ថលេខាអនុម័ត
 • លិខិតតំណាង ឬលិខិតផ្តល់សិទ្ធិ 
 • បណ្ណពន្ធប៉ាតង់ប្រកបអាជីវកម្ម
 • ឯកសារចុះបញ្ជីផ្សេងៗ (ប្រសិនបើមាន)

របៀបបើកគណនី

សូមមេត្តាមកកាន់សាខាណាមួយរបស់ធនាគារ ស្ថាបនា ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត ឬទាក់ទងមកកាន់ (០២៣ | ០៨១) ៩៩៩ ០១០ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត។ បុគ្គលិករបស់យើងនឹងទទួលស្វាគមន៍លោកអ្នក និងធ្វើការណែនាំលោកអ្នកអំពីដំណើរការផ្សេងៗ។ សម្រាប់អាសយដ្ឋានសាខាទាំងអស់របស់ ស្ថាបនា សូមចុច ទីនេះ

សូមចុច ទីនេះ ដើម្បីលោកអ្នកអាចបំពេញតម្រូវការរបស់លោកអ្នកលើទម្រង់សួរព័ត៌មានបានដោយឆាប់រហ័ស។ ក្រុមការងាររបស់យើងនឹងទាក់ទងទៅកាន់លោកអ្នកក្នុងរយៈដ៏ឆាប់។