កម្មវិធីឥណទានទូទាត់អាជីវកម្ម

លោកអ្នកចង់បានឥណទានដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្ម តែខ្វះទ្រព្យបញ្ចាំ មែនដែរឬទេ? ជាការគិតគូរដល់អតិថិជនដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយវិបត្តិកូវីដ១៩ ធនាគារស្ថាបនា បានសហការជាដៃគូ ជាមួយនឹងសាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា (CGCC)  ដើម្បីផ្តល់ឥណទានជូនអតិថិជនដែលមានអាជីវកម្ម សហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យមដែលមានលទ្ធភាពសងតែខ្វះទ្រព្យបញ្ចាំ សម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាទុនវិនិយោគ ទុនបង្វិល និងការពង្រីកអាជីវកម្ម។ 
លក្ខណៈពិសេសនៃកម្មវិធីឥណទានទូទាត់អាជីវកម្ម ៖
•    ឥណទានដែលមានរយៈពេលចាប់ពី ៦ខែ រហូតដល់ ៧ឆ្នាំ
•    ទំហំឥណទាន ចាប់ពី ៣ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិក រហូតដល់ ៣០ ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិក
•    រូបិយបណ្ណឥណទាន ជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ឬ ប្រាក់រៀល
•    វិធីសងត្រលប់មកវិញមានច្រើនជម្រើសតាមតម្រូវការអតិថិជន
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម
•    សូមអញ្ជើញទៅកាន់សាខារបស់ធនាគារ ស្ថាបនា ណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតឬទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ ០២៣ / ០៨១ ៩៩៩ ០១០ 
•    សម្រាប់អាស័យដ្ឋានសាខារបស់យើងខ្ញុំសូមចូលមកកាន់គេហទំព័រ https://www.sathapana.com.kh/km/locations/