កម្មវិធីឥណទានទូទាត់អាជីវកម្ម

លោកអ្នកចង់បានឥណទានដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្ម តែខ្វះទ្រព្យបញ្ចាំ មែនដែរឬទេ? ជាការគិតគូរដល់អតិថិជនដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយវិបត្តិកូវីដ១៩ ធនាគារស្ថាបនា បានសហការជាដៃគូ ជាមួយនឹងសាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា (CGCC)  ដើម្បីផ្តល់ឥណទានជូនអតិថិជនដែលមានអាជីវកម្ម សហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យមដែលមានលទ្ធភាពសងតែខ្វះទ្រព្យបញ្ចាំ សម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាទុនវិនិយោគ ទុនបង្វិល និងការពង្រីកអាជីវកម្ម។ 
លក្ខណៈពិសេសនៃកម្មវិធីឥណទានទូទាត់អាជីវកម្ម ៖
•    ឥណទានដែលមានរយៈពេលចាប់ពី ៦ខែ រហូតដល់ ៧ឆ្នាំ
•    ទំហំឥណទាន ចាប់ពី ៣ម៉ឺនដុល្លា រហូតដល់ ៣០ ម៉ឺនដុល្លា
•    រូបិយបណ្ណឥណទាន ជាប្រាក់ដុល្លា ឬ ប្រាក់រៀល
•    វិធីសងត្រលប់មកវិញមានច្រើនជម្រើសតាមតម្រូវការអតិថិជន
សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម
•    សូមអញ្ជើញទៅកាន់សាខារបស់ធនាគារស្ថាបនាណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតឬទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ ០២៣ / ០៨១ ៩៩៩ ០១០ 
•    សម្រាប់អាស័យដ្ឋានសាខារបស់យើងខ្ញុំសូមចូលមកកាន់គេហទំព័រ www.sathapana.com.kh

Makes Your Life Better