គណនារូបិយប័ណ្ត

 

ប្តូររូបិយប័ណ្ណ


អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណដុល្លារ

Currency Bid Ask
AUD 0.869 0.609
CNY 5.957 6.957
EUR 1.32 1.06
GBP 1.528 1.268
JPY 98.55 120.55
KHR 4102 4123
THB 32.364 33.364

អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណថៃបាត

Currency Bid Ask
KHR 122.9469 127.3946

Makes Your Life Better