គណនារូបិយប័ណ្ត

 

ប្តូររូបិយប័ណ្ណ


អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណដុល្លារ

Currency Bid Ask
AUD 0.909 0.649
CNY 5.939 6.939
EUR 1.346 1.086
GBP 1.546 1.286
JPY 98.15 120.15
KHR 4100 4115
THB 31.316 32.466

អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណថៃបាត

Currency Bid Ask
KHR 126.286 131.4025

Makes Your Life Better