គណនារូបិយប័ណ្ត

 

ប្តូររូបិយប័ណ្ណ


អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណដុល្លារ

CurrencyBidAsk
AUD0.7780.728
CNY6.3526.472
EUR1.1881.138
GBP1.3561.306
HKD7.7467.946
JPY108.25109.95
KHR40724089
THB31.67532.475
TWD29.36730.567

អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណថៃបាត

CurrencyBidAsk
KHR125.389129.092