គណនារូបិយប័ណ្ត

 

ប្តូររូបិយប័ណ្ណ


អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណដុល្លារ

CurrencyBidAsk
AUD0.8220.772
CNY6.3946.514
EUR1.2431.193
GBP1.4411.391
HKD7.6547.854
JPY98.4113.4
KHR40814095
THB29.88930.939
TWD27.20628.406

អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណថៃបាត

CurrencyBidAsk
KHR131.9047137.0069

Makes Your Life Better