អ៊ីនធឺណេតឥតគិតថ្លៃ

គោលការណ៍នៃការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណេត

គោលការណ៍នៃការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណេតនេះត្រូវបានអនុវត្តដោយធនាគារ ស្ថាបនា ចំពោះបុគ្គលទាំងអស់ដែលចូលប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណេតតាមរយៈ Access Point (AP) របស់ធនាគារ ស្ថាបនា។ គោលបំណងនៃ AP នេះត្រូវបានអនុញ្ញាតិ និងជំរុញលើការប្រើប្រាស់សេវាធនាគារតាមអ៊ីនធឺណេត (សេវាធនាគារចល័តតាមទូរស័ព្ទដៃ និង សេវាធនាគារអេឡិចត្រូនិច)។

បុគ្គលទាំងអស់ដែលប្រើ AP នេះត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះរាល់សកម្មភាពខុសច្បាប់ ឬ បំពានលើគោលការណ៍នៃការប្រើប្រាស់របស់ពួកគេ។ តាមរយៈការភ្ជាប់ទៅកាន់ និងប្រើប្រាស់ AP នេះ មានន័យថាអ្នកបានយល់ព្រម និងស្ម័គ្រចិត្តដោយស្វ័យប្រវត្តិពីគោលការណ៍ប្រើប្រាស់ ស្របតាមច្បាប់ដែលបានចែង។

បណ្តាញសាខាដែលអាចប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណេតឥតគិតថ្លៃ

ដើម្បីស្វែងរកទីតាំងសាខាធនាគារ ស្ថាបនា នៅលើផែនទី សូមចុច ទីនេះ