របាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុនាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

តារាងតុល្យការ
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

 

នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩
ដុល្លារអាមេរិក
(បានរងសវនកម្ម)

នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨
ដុល្លារអាមេរិក
(បានរងសវនកម្ម)

ទ្រព្យសកម្ម
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ៨៥,២៩៦,៩០០៦៧,៩១៦,៣៨៤
សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា២១៣,១១៨,៨៦៥១៦៨,៩៧០,០១៦
ប្រាក់បញ្ញើ និងប្រាក់តម្កល់នៅធនាគារផ្សេងៗ១៥,៨១៨,៥៣៩៧,៨៣៩,៥៦៥
ឥណទានផ្តល់ឲ្យអតិថិជន១,២៩៣,០០៥,០២៣១,០១៨,៧៦០,០៤៧
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ១៣,០២២,៦៨៨១១,៤៤០,៨១១
ទ្រព្យ និងហត្ថូបករណ៍ ១៤,៧៨៧,៨៤១១០,២៣៨,៦៤៩
សិទ្ធប្រើប្រាស់ទ្រព្យសកម្ម១៣,៣១៥,១២៤១៣,៣៥៥,៩៩៥
ទ្រព្យសកម្មអរូបី២,៣៦៩,៨៣៨១,៤៦៣,៦៨៦
តម្លៃកេរ្តិ៍ឈ្មោះ១៧,៣៨០,០៣០១៧,៣៨០,០៣០
ពន្ធពន្យារជាទ្រព្យសកម្ម៦,៤៦៧,៨៣៨៤,៦០៣,៥៩៣
សរុបទ្រព្យសកម្ម១,៦៧៤,៥៨២,៦៨៦១,៣២១,៩៦៨,៧៧៦
បំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក
បំណុល
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ៩៤៧,៤១១,២២២៨០៤,៦៩៩,៣៨១
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ២៧,៧៣៦,២១៣១៧,៣៨១,១២៩
បំណុលពន្ធលើប្រាក់ចំណូល៨,៨៩៦,៣៧៧៥,៧០៥,៣៣១
ប្រាក់កម្ចី៣៦៥,៩៧១,៣០៦២៥៣,៨១៧,៣៨៩
បំណុលបន្ទាប់បន្សំ៤៤,០០០,០០០៣០,០០០,០០០
អត្ថប្រយោជន៍របស់និយោជិក២០,៥៩៦,០៦៣១៧,៥៦៦,៧៦៣
បំណុលភតិសន្យា១១,៩៧១,១០៦១១,៩៥២,២១៥
សរុបបំណុល១,៤២៦,៥៨២,២៨៧១,១៤១,១២២,២០៨
មូលធនរបស់ភាគទុនិក
ដើមទុន១៥០,០០០,០០០១២០,០០០,០០០
ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក៨៥,៤២៩,៩៣៥៤៨,៥៧៦,១០៩
ទុនបំរុងបទប្បញ្ញត្តិ១២,៥៧០,៤៦៤១២,២៧០,៤៥៩
សរុបមូលធនរបស់ភាគទុនិក២៤៨,០០០,៣៩៩១៨០,៨៤៦,៥៦៨
សរុបបំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក១,៦៧៤,៥៨២,៦៨៦១,៣២១,៩៦៨,៧៧៦

របាយការណ៍លទ្ធផលពេញលេញ
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់ថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

 

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩
ដុល្លារអាមេរិក
(បានរងសវនកម្ម)

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩
ដុល្លារអាមេរិក
(បានរងសវនកម្ម)

ចំណូលប្រតិបត្តិការ
ចំណូលពីការប្រាក់១៦៦,៩៦៥,២៥៧១៣៦,៦៤១,៣១៣
ចំណាយលើការប្រាក់-៦៦,០០៨,៩៤៤-៥៤,៩៦០,៤៩៣
ចំណូលពីការប្រាក់សុទ្ធ១០០,៩៥៦,៣១៣៨១,៦៨០,៨២០
ចំណូលផ្សេងៗ៤,០១៩,៤២៦១,៤៨៦,៦៩៤
ចំណាយថ្លៃឈ្នូល និងកម្រៃជើងសារសុទ្ធ២,៨៣៩,៩៣២១,៦២៩,១៥៩
ចំណូលពីប្រតិបត្តិការសរុប១០៧,៨១៥,៦៧១៨៤,៧៩៦,៦៧៣
ចំណាយរដ្ឋបាលនិងចំណាយទូទៅ-៥៦,៦១០,៩០១-៥០,០៦០,២៩៤
សំវិធានធនសម្រាប់ការខាតបង់រំពឹងទុកលើឥណទានទៅអតិថិជន-៥,៣៧២,៤៥១-៣,៨៣៦,៧៤៦
ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ៤៥,៨៣២,៣១៩៣០,៨៩៩,៦៣៣
ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណូល-៨,៦៧៨,៤៨៨-៥,៥៩៩,៤៤៦
ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ៣៧,១៥៣,៨៣១២៥,៣០០,១៨៧
កាតខាតបង់ធាតុពេញលេញទទួលស្គាល់នៅមូលធន
ប្រាក់ចំណេញពេញលេញសរុប៣៧,១៥៣,៨៣១២៥,៣០០,១៨៧