របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​​ចន្លោះពេលនាថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២

តារាងតុល្យការ
នាថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២

 

នាថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២
ដុល្លារអាមេរិក
(មិនបានរងសវនកម្ម)

នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១
ដុល្លារអាមេរិក
(បានរងសវនកម្ម)

ទ្រព្យសកម្ម

សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ

១៨៤,៩៦១,៩៩០

១៣៩,០៤៥,៤៦៣

សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

៣១៨,៦៩៩,៨៩៤

២៥៧,០៦៥,៥៩២

ប្រាក់បញ្ញើ និងប្រាក់តម្កល់នៅធនាគារផ្សេងៗ

២២,០៤៨,០៥៤

៣១,០៥៦,៨២៧

ឥណទានផ្តល់ឲ្យអតិថិជន

១,៩៦២,០១៧,៤៤៧

១,៩០៤,៣៨០,៩៩៤

សរុបសំវិធានធន លើប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារផ្សេង

-២២០,៤៨១

ការវិនិយោគផ្សេងៗ

៩៣,៧៥០

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

៣៦,២៤០,៨៩០

១៧,៧១២,២៩២

ពន្ធពន្យារជាទ្រព្យសកម្ម

៦,៣២៦,៦៥៣

៥,២៤៦,៧៧៣

តម្លៃកេរ្តិ៍ឈ្មោះ

១៧,៣៨០,០៣០

១៧,៣៨០,០៣០

ទ្រព្យសកម្មអរូបី

៤,៨៣១,៩៨៩

៤,១១២,១៨៣

ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ

២១,៩០៧,៧៣១

២២,១៨១,៨១៤

សិទ្ធប្រើប្រាស់ទ្រព្យសកម្ម

0

៤២,៨៦៥,៥៣៦

សរុបទ្រព្យសកម្ម

២,៥៧៤,១៩៤,១៩៨

២,៤៤១,១៤១,២៥៤

បំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក

បំណុល
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ១,៦៧៦,៧៥០,៣៨៦

១,៤៧៧,៨២៣,៤៩៣

បំណុលបន្ទាប់បន្សំ១១២,៩៥០,០០០

១១២,៩៥០,០០០

ប្រាក់កម្ចី៣៤៤,៣៤៧,៤៧៧

៣៧១,៥២៥,៧១១

បំណុលពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ២,៩១៥,៩៨៩

១១,០៨២,៤៦៦

បំណុលផ្សេងៗ៣៩,៤២១,៩៩០

៤៥,៧៧៦,៦៨១

អត្ថប្រយោជន៍របស់និយោជិក២០,៨០៩,៧៤៤

២៦,១៥៨,៥៦២

សរុបសំវិធានធន ក្រៅតារាងតុល្យការ១,០២៣,៣១៤

បំណុលភតិសន្យា0

៤១,៧២៣,៤១២

សរុបបំណុល២,១៩៨,២១៨,៩០០

២,០៨៧,០៤០,៣២៥

មូលធនរបស់ភាគទុនិក
ដើមទុន២៥០,០០០,០០០

១៩៣,០០០,០០០

ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក២៣,៨០៨,៣៦៦

២៣,៨០៨,៣៦៦

ទុនបំរុងរក្សាទុក៩០,២៩២,៥៦៤

១៣៧,២៩២,៥៦៣

ប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំ១១,៨៧៤,៣៦៧0
សរុបមូលធនរបស់ភាគទុនិក៣៧៥,៩៧៥,២៩៨

៣៥៤,១០០,៩២៩

សរុបបំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក២,៥៧៤,១៩៤,១៩៨

២,៤៤១,១៤១,២៥៤

របាយការណ៍លទ្ធផល
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទពីថ្ងៃទី០១‌ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ដល់ ៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២

 

ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២
ដល់ ៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២
ដុល្លារអាមេរិក
(មិនបានរងសវនកម្ម)

ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១
ដល់ ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១
ដុល្លារអាមេរិក
(បានរងសវនកម្ម)

ចំណូលប្រតិបត្តិការ
ចំណូលពីការប្រាក់៦០,៧៥៣,៤៥២

២៣៣,២៦៥,៥៣៩

ចំណាយលើការប្រាក់-២៤,៧២០,៤៥៨

-៩៨,១០៣,៨១៦

ចំណូលពីការប្រាក់សុទ្ធ៣៦,០៣២,៩៩៥

១៣៥,១៦១,៧២៣

ចំណូលកម្រៃ និងជើងសារសុទ្ធ៣,៤៩៥,៦៤៧

៦,៥៥២,១៥៣

ចំណូលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ២,៩៣៩,៨៥១

៨,៧៩៧,៤៩៦

ចំណេញពីប្រតិបត្តិការ៤២,៤៦៨,៤៩២

១៥០,៥១១,៣៧២

ចំណេញ/ខាត សុទ្ធពីការបង្វែលរូបិយប័ណ្ណបរទេស២០៤,២៨២

សំវិធានធនលើឥណទាន អាក្រក់និងជាប់សង្ស័យ -៩,១៦៤,៤១៦

-៨,៧១៥,៣៦៥

ចំណាយលើសំវិធានធន​ ក្រៅតារាងតុល្យការ-៨៦,៨៤៣

ចំណាយលើសំវិធានធន​ ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារផ្សេង៩១,១៥៩

ចំណាយប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ-១៨,៣៣៩,០៤៨

-៧២,៨៦៩,៨៣៣

ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ១៥,១៧៣,៦២៧

៦៨,៩២៦,១៧៤

ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ-៣,២៩៩,២៦០

-១៤,៣៧៣,៨១៣

ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ១១,៨៧៤,៣៦៧

៥៤,៥៥២,៣៦១