របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​​ចន្លោះពេលនាថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១

តារាងតុល្យការ
នាថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១

 

នាថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១
ដុល្លារអាមេរិក
(បានរងសវនកម្ម)

នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០
ដុល្លារអាមេរិក
(បានរងសវនកម្ម)

ទ្រព្យសកម្ម
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ១៣១,៩៦៣,៦៣៤១១២,៤៤៩,៦៩៤
សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា២៤៣,៨២១,១១៨៣៤៧,៧៦៥,៤៧០
ប្រាក់បញ្ញើ និងប្រាក់តម្កល់នៅធនាគារផ្សេងៗ៩,០២៥,៦៧១១៤,៥០៧,១៨៦
ឥណទានផ្តល់ឲ្យអតិថិជន១,៦៤៨,២៥២,០៤៤១,៥៥១,៥៧៤,១៧៩
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ២៩,៧៦៦,០៤៣២០,៥១៧,២៨៣
ពន្ធពន្យារជាទ្រព្យសកម្ម៥,៣១៨,៧៦០៦,២០២,៣៣៥
តម្លៃកេរ្តិ៍ឈ្មោះ១៧,៣៨០,០៣០១៧,៣៨០,០៣០
ទ្រព្យសកម្មអរូបី២,៧៨២,៩១៥៣,០០៩,៦៤២
ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ ២១,៦៥៤,៨៤៤១៧,៣៥៧,៨២៥
សិទ្ធប្រើប្រាស់ទ្រព្យសកម្ម១៦,៦៣១,៧៧៧
សរុបទ្រព្យសកម្ម២,១០៩,៩៦៥,០៥៨២,១០៧,៣៩៥,៤២១
បំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក
បំណុល
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ១,៣១៧,៨០៤,០១០១,២៨២,១៧២,៩៨១
បំណុលបន្ទាប់បន្សំ៧០,៧៥០,០០០៦៣,៧៥០,០០០
ប្រាក់កម្ចី៣៥០,១៨០,៥៣១៣៧៥,៥០២,៦០៩
បំណុលពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ២,៥១១,៤៦០១០,២២២,១២៧
បំណុលផ្សេងៗ៣៨,៩៦៣,៦២៧៣៧,១០៣,៨៣៨
អត្ថប្រយោជន៍របស់និយោជិក១៨,៩២២,៨៩០២៣,៧០១,៥០៤
បំណុលភតិសន្យា១៥,៣៩៣,៧៩៤
សរុបបំណុល១,៧៩៩,១៣២,៥១៨១,៨០៧,៨៤៦,៨៥៣
មូលធនរបស់ភាគទុនិក
ដើមទុន១៩៣,០០០,០០០១៩៣,០០០,០០០
ទុនបំរុងបទប្បញ្ញត្តិ១១,៩៣៦,១៤១១១,៩៣៦,១៤១
ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក៩៤,៦១២,៤២៨៩៤,៦១២,៤២៧
ប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំ១១,២៨៣,៩៧១
សរុបមូលធនរបស់ភាគទុនិក៣១០,៨៣២,៥៤០២៩៩,៥៤៨,៥៦៨
សរុបបំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក២,១០៩,៩៦៥,០៥៨២,១០៧,៣៩៥,៤២១

របាយការណ៍លទ្ធផល
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទពីថ្ងៃទី០១‌ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ដល់ ៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១

 

ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១
ដល់ ៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១
ដុល្លារអាមេរិក
(បានរងសវនកម្ម)

ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០
ដល់ ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០
ដុល្លារអាមេរិក
(បានរងសវនកម្ម)

ចំណូលប្រតិបត្តិការ
ចំណូលពីការប្រាក់៥២,៥៣៧,៩១៩២០៣,០៨៦,៥៨៨
ចំណាយលើការប្រាក់-២១,៧៥៦,៦៣០-៨១,៤០៦,៣៧០
ចំណូលពីការប្រាក់សុទ្ធ៣០,៧៨១,២៩០១២១,៦៨០,២១៨
ចំណូលកម្រៃ និងជើងសារសុទ្ធ៤,០១៣,៨៧៥៤,៧២២,០២៩
ចំណូលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ២,៦៦៤,៦៤១៦,៨៩៥,១៨៦
ចំណេញពីប្រតិបត្តិការ៣៧,៤៥៩,៨០៦១៣៣,២៩៧,៤៣៣
ចំណេញ/ខាត សុទ្ធពីការបង្វែលរូបិយប័ណ្ណបរទេស-១៦២,៩៦៩ 
សំវិធានធនលើឥណទាន អាក្រក់និងជាប់សង្ស័យ -៤,៤៥៣,១៧៨-១៥,៥៧១,៧៣២
ចំណាយលើសំវិធានធន​ ក្រៅតារាងតុល្យការ៣៨,១៥៣ 
ចំណាយលើសំវិធានធន​ ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារផ្សេង៥៣,៩៧៩ 
ចំណាយប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ-១៨,៧៥២,៧៦០-៦៣,៨១៤,៤៨៧
ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ១៤,១៨៣,០៣២៥៣,៩១១,២១៤
ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ-២,៨៩៩,០៦១-១២,៣៦៣,០៤៥
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ១១,២៨៣,៩៧១៤១,៥៤៨,១៦៩