របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​​ចន្លោះពេលនាថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០

តារាងតុល្យការ
ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០

 

នាថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០
ដុល្លារអាមេរិក
(មិនបានសវនកម្ម)

នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩
ដុល្លារអាមេរិក
(បានរងសវនកម្ម)

ទ្រព្យសកម្ម
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ៩២,២៧៨,៣១៥៨៥,២៩៦,៩០០
សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា២០៤,៥៣៨,០២៥២១៣,១១៨,៨៦៥
ប្រាក់បញ្ញើ និងប្រាក់តម្កល់នៅធនាគារផ្សេងៗ៦,៩៤៦,៣៦៧១៥,៨១៨,៥៣៩
ឥណទានផ្តល់ឲ្យអតិថិជន១,៣៧៤,០៨៤,៣៧៩១,២៩៣,០០៥,០២៣
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ២៨,៧៧៤,២៤៤១៣,០២២,៦៨៨
ពន្ធពន្យារជាទ្រព្យសកម្ម៦,០៧០,៤៩១៦,៤៦៧,៨៣៨
តម្លៃកេរ្តិ៍ឈ្មោះ១៧,៣៨០,០៣០១៧,៣៨០,០៣០
ទ្រព្យសកម្មអរូបី១,៨៣៤,០២២២,៣៦៩,៨៣៨
ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ ១៥,១២១,៨៩៨១៤,៧៨៧,៨៤១
សិទ្ធប្រើប្រាស់ទ្រព្យសកម្ម១៣,៣១៥,១២៤
សរុបទ្រព្យសកម្ម១,៧៤៧,០២៧,៧៧២១,៦៧៤,៥៨២,៦៨៦
បំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក
បំណុល
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ១,០០៣,៩២៨,៤៥១៩៤៧,៤១១,២២២
បំណុលបន្ទាប់បន្សំ៤៤,០០០,០០០៤៤,០០០,០០០
ប្រាក់កម្ចី៣៩៣,២៣២,២៧៣៣៦៥,៩៧១,៣០៦
បំណុលពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ៣,១១៧,៣១១៨,៨៩៦,៣៧៧
បំណុលផ្សេងៗ២៧,២៦៥,៥២៩២៧,៧៣៦,២១៣
អត្ថប្រយោជន៍របស់និយោជិក១៦,១៥៧,៤៤៩២០,៥៩៦,០៦៣
បំណុលភតិសន្យា១១,៩៧១,១០៦
សរុបបំណុល១,៤៨៧,៧០១,០១៤១,៤២៦,៥៨២,២៨៧
មូលធនរបស់ភាគទុនិក  
ដើមទុន១៥០,០០០,០០០១៥០,០០០,០០០
ទុនបំរុងបទប្បញ្ញត្តិ១២,៥៧០,៤៦៤១២,៥៧០,៤៦៤
ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក៨៥,៤២៩,៩៣៦៨៥,៤២៩,៩៣៥
ប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំ១១,៣២៦,៣៥៨
សរុបមូលធនរបស់ភាគទុនិក២៥៩,៣២៦,៧៥៨២៤៨,០០០,៣៩៩
សរុបបំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក១,៧៤៧,០២៧,៧៧២១,៦៧៤,៥៨២,៦៨៦

របាយការណ៍លទ្ធផល
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទពីថ្ងៃទី០១‌ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ ដល់ ៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០

 ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០
ដល់ ៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០
ដុល្លារអាមេរិក
(មិនបានសវនកម្ម)
ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩
ដល់ ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩
ដុល្លារអាមេរិក
(បានរងសវនកម្ម)
ចំណូលប្រតិបត្តិការ
ចំណូលពីការប្រាក់៤៥,៦៩៤,៣៥១១៦៦,៩៦៥,២៥៧
ចំណាយលើការប្រាក់-១៧,៦៩៤,៨៣៦-៦៦,០០៨,៩៤៤
ចំណូលពីការប្រាក់សុទ្ធ២៧,៩៩៩,៥១៥១០០,៩៥៦,៣១៣
ចំណូលកម្រៃ និងជើងសារសុទ្ធ២,៨២០,៦៥៤២,៨៣៩,៩៣២
ចំណូលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ១,៩៣៣,២៨០៤,០១៩,៤២៦
ចំណេញពីប្រតិបត្តិការ៣២,៧៥៣,៤៤៩១០៧,៨១៥,៦៧១
ចំណេញ/ខាត សុទ្ធពីការបង្វែលរូបិយប័ណ្ណបរទេស-៤៨៧,២៨៨
សំវិធានធនលើឥណទាន អាក្រក់និងជាប់សង្ស័យ -២,៤០៤,៣២៧-៥,៣៧២,៤៥១
ចំណាយលើសំវិធានធន​ ក្រៅតារាងតុល្យការ-២៣,០៩៥
ចំណាយលើសំវិធានធន​ ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារផ្សេង៨៨,០៨២
ចំណាយប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ-១៥,៣៥៤,២៣៦-៥៦,៦១០,៩០១
ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ១៤,៥៧២,៥៨៥៤៥,៨៣២,៣១៩
ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ-៣,២៤៦,២២៧-៨,៦៧៨,៤៨៨
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ១១,៣២៦,៣៥៨៣៧,១៥៣,៨៣១