របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​​ចន្លោះពេលនាថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩

តារាងតុល្យការ
នាថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩

 នាថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩
ដុល្លារអាមេរិក
(មិនបានសវនកម្ម)

នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨
ដុល្លារអាមេរិក
(បានរងសវនកម្ម)

ទ្រព្យសកម្ម
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ៨៥,០៣៨,៣០២៦៧,៩១៦,៣៨៤
សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា១៧៦,៤៨០,៦៨១១៦៨,៩៧០,០១៦
ប្រាក់បញ្ញើ និងប្រាក់តម្កល់នៅធនាគារផ្សេងៗ៦,៣៥៨,៣០០៧,៧៩២,៩៧៨
ឥណទានផ្តល់ឲ្យអតិថិជន១,០៤៨,៧៥៣,៨៥១១,០០៧,១៣៩,៥០៩
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ២៤,១១៦,១១៧១៨,៨២១,៩៨៩
ពន្ធពន្យារជាទ្រព្យសកម្ម៤,៩០៣,៧៨៥៤,៩០៣,៧៨៥
តម្លៃកេរ្តិ៍ឈ្មោះ១៧,៣៨០,០៣០១៧,៣៨០,០៣០
ទ្រព្យសកម្មអរូបី១,៦១៧,១២៤១,៤៦៣,៦៨៦
ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ ១២,២៩៣,០៨៧១០,២៣៨,៦៤៩
សិទ្ធប្រើប្រាស់ទ្រព្យសកម្ម
សរុបទ្រព្យសកម្ម១,៣៧៦,៩៤១,២៧៧១,៣០៤,៦២៧,០២៦
បំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក
បំណុល
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ៨៥៥,៩២៦,១៤៣៨០៤,៦៩៩,៣៨១
បំណុលបន្ទាប់បន្សំ២០,០០០,០០០៣០,០០០,០០០
ប្រាក់កម្ចី២៤៩,៥៦៥,៦៤០២៥៣,៨១៧,៣៨៩
បំណុលពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ២,៤៧៩,២២០៥,៧០៥,៣៣១
បំណុលផ្សេងៗ១៩,២៩០,៣៣៩២០,២០៧,៤៤៤
អត្ថប្រយោជន៍របស់និយោជិក១៣,៥១៦,៨២៣១២,៩២៣,៨៧៦
បំណុលភតិសន្យា
សរុបបំណុល១,១៦០,៧៧៨,១៦៥១,១២៧,៣៥៣,៤២១
មូលធនរបស់ភាគទុនិក
ដើមទុន១៥០,០០០,០០០១២០,០០០,០០០
ទុនបំរុងបទប្បញ្ញត្តិ
ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក៥៧,២៧៣,៦០៥៣៤,១៧៩,៤០៨
ប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំ៨,៨៨៩,៥០៨២៣,០៩៤,១៩៨
សរុបមូលធនរបស់ភាគទុនិក២១៦,១៦៣,១១២១៧៧,២៧៣,៦០៥
សរុបបំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក១,៣៧៦,៩៤១,២៧៧១,៣០៤,៦២៧,០២៦
 

របាយការណ៍លទ្ធផល
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទពីថ្ងៃទី០១‌ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ ដល់ ៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩

 

ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩
ដល់ ៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩
ដុល្លារអាមេរិក
(មិនបានសវនកម្ម)

ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨
ដល់ ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨
ដុល្លារអាមេរិក
(បានរងសវនកម្ម)

ចំណូលប្រតិបត្តិការ
ចំណូលពីការប្រាក់៣៦,៤៩១,៧៣៨១៣០,៩៦៦,៩៥៦
ចំណាយលើការប្រាក់-១៤,១៣៤,៦៤៤-៥១,៦១៦,០១០
ចំណូលពីការប្រាក់សុទ្ធ២២,៣៥៧,០៩៤៧៩,៣៥០,៩៤៧
ចំណូលកម្រៃ និងជើងសារសុទ្ធ២,០០០,៥៤៧៦,៧១៩,៥២១
ចំណូលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ១,០៧៥,៣១៦១,៤៥២,២៤៥
ចំណេញពីប្រតិបត្តិការ២៥,៤៣២,៩៥៧៨៧,៥២២,៧១៣
ចំណេញ/ខាត សុទ្ធពីការបង្វែលរូបិយប័ណ្ណបរទេស
សំវិធានធនលើឥណទាន អាក្រក់និងជាប់សង្ស័យ -៨៧៦,១២៣-៧,១៤៩,៣៣២
ចំណាយលើសំវិធានធន​ ក្រៅតារាងតុល្យការ-៥៣,៩៣៨-៣៩៨,៦៤៩
ចំណាយលើសំវិធានធន​ ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារផ្សេង១៤,២០៨-៧៨,៤៣៣
ចំណាយប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ-១៣,១៨៩,៣៥៥-៥១,៦៦២,៨៩៧
ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ១១,៣២៧,៧៥០២៨,២៣៣,៤០១
ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ-២,៤៣៨,២៤២-៥,១៣៩,២០៣
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ៨,៨៨៩,៥០៨២៣,០៩៤,១៩៨