របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​​ចន្លោះពេលនាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

តារាងតុល្យការ
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

 

នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១
ដុល្លារអាមេរិក
(មិនបានរងសវនកម្ម)

CIFRS
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០
ដុល្លារអាមេរិក
(បានរងសវនកម្ម)

ទ្រព្យសកម្ម

សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ

១៣៩,០៤៥,៤៦៣

១១២,៤៤៩,៦៩៤

សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

២៥៨,៦១២,៣៤៦

៣៤៧,៧៦៥,៤៧០

ប្រាក់បញ្ញើ និងប្រាក់តម្កល់នៅធនាគារផ្សេងៗ

៣០,៨៥២,៣៤៩

១៤,៥០៧,១៨៦

ឥណទានផ្តល់ឲ្យអតិថិជន

១,,៨៨៦,៦៥០,៩៤២

១,៥៥១,៥៧៤,១៧៩

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

៣០,៨៦២,១០៣

២០,៥១៧,២៨៣

ពន្ធពន្យារជាទ្រព្យសកម្ម

,២៧៤,១៧៦

៦,២០២,៣៣៥

តម្លៃកេរ្តិ៍ឈ្មោះ

១៧,៣៨០,០៣០

១៧,៣៨០,០៣០

ទ្រព្យសកម្មអរូបី

,៧៨១,០៥២

៣,០០៩,៦៤២

ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ 

២២,៥១២,៩៤៥

១៧,៣៥៧,៨២៥

សិទ្ធប្រើប្រាស់ទ្រព្យសកម្ម

១៦,៦៣១,៧៧៧

សរុបទ្រព្យសកម្ម

២,៣៩៥,៩៧១,៤០៦

២,១០៧,៣៩៥,៤២១

បំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក

បំណុល

ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ

១,៤៧៧,៨២៣,៤៩២

១,២៨២,១៧២,៩៨១

បំណុលបន្ទាប់បន្សំ

១១២,៩៥០,០០០

៦៣,៧៥០,០០០

ប្រាក់កម្ចី

៣៧១,៥២៥,៧១១

៣៧៥,៥០២,៦០៩

បំណុលពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ

១២,៣៨៩,៣៥៤

១០,២២២,១២៧

បំណុលផ្សេងៗ

៤៧,៩៣៨,៨២៨

៣៧,១០៣,៨៣៨

អត្ថប្រយោជន៍របស់និយោជិក

២០,២៣៤,១៣៩

២៣,៧០១,៥០៤

បំណុលភតិសន្យា

១៥,៣៩៣,៧៩៤

សរុបបំណុល

,០៤២,៨៦១,៥២៤

១,៨០៧,៨៤៦,៨៥៣

មូលធនរបស់ភាគទុនិក

ដើមទុន

១៩៣,០០០,០០០

១៩៣,០០០,០០០

ទុនបំរុងបទប្បញ្ញត្តិ

១១,៩៣៦,១៤១

១១,៩៣៦,១៤១

ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក

៩៤,៦១២,៤២៨

៩៤,៦១២,៤២៧

ប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំ

៥៣,៥៦១,៣១២

សរុបមូលធនរបស់ភាគទុនិក

៣៥៣,១០៩,៨៨១

២៩៩,៥៤៨,៥៦៨

សរុបបំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក

២,៣៩៥,៩៧១,៤០៦

២,១០៧,៣៩៥,៤២១

របាយការណ៍លទ្ធផល
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទពីថ្ងៃទី០១‌ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ដល់ ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

 

ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១
ដល់ ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១
ដុល្លារអាមេរិក
(មិនបានរងសវនកម្ម)

 CIFRS
ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០
ដល់ ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០
ដុល្លារអាមេរិក
(បានរងសវនកម្ម)

ចំណូលប្រតិបត្តិការ

ចំណូលពីការប្រាក់

២២៣,៥២៨,៨៥៦

២០៣,០៨៦,៥៨៨

ចំណាយលើការប្រាក់

-៩១,៥៧៦,៤៣៦

-៨១,៤០៦,៣៧០

ចំណូលពីការប្រាក់សុទ្ធ

១៣១,៩៥២,៤២០

១២១,៦៨០,២១៨

ចំណូលកម្រៃ និងជើងសារសុទ្ធ

១២,៦៤៦,០៩០

៤,៧២២,០២៩

ចំណូលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ

១០,៩០៩,៤០៤

៦,៨៩៥,១៨៦

ចំណេញពីប្រតិបត្តិការ

១៥៥,៥០៧,៩១៤

១៣៣,២៩៧,៤៣៣

ចំណេញ/ខាត សុទ្ធពីការបង្វែលរូបិយប័ណ្ណបរទេស

-៣៦៣,៣៨០

សំវិធានធនលើឥណទាន អាក្រក់និងជាប់សង្ស័យ 

-១៣,១០២,៩៩១

-១៥,៥៧១,៧៣២

ចំណាយលើសំវិធានធន​ ក្រៅតារាងតុល្យការ

-៤៤,៩១២

ចំណាយលើសំវិធានធន​ ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារផ្សេង

-១៦៦,៤៩២

ចំណាយប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ

-៧៤,៤៩៩,០៩៤

-៦៣,៨១៤,៤៨៧

ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ

៦៧,៣៣១,០៣៧

៥៣,៩១១,២១៤

ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ

-១៣,៧៦៩,៧២៤

-១២,៣៦៣,០៤៥

ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ

៥៣,៥៦១,៣១២

៤១,៥៤៨,១៦៩