របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​​ចន្លោះពេលនាថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

តារាងតុល្យការ
នាថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

 នាថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២
ដុល្លារអាមេរិក
(មិនបានសវនកម្ម)

នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១   
ដុល្លារអាមេរិក
(បានរងសវនកម្ម)

ទ្រព្យសកម្ម
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ១៩៩,៤៤៧,៨៨១១៣៩,០៤៥,៤៦៣
សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា៣០០,៣៥១,០០១២៥៧,០៦៥,៥៩២
ប្រាក់បញ្ញើ និងប្រាក់តម្កល់នៅធនាគារផ្សេងៗ៦១,០៧០,៨១៨៣១,០៥៦,៨២៧
ឥណទានផ្តល់ឲ្យអតិថិជន១,៩៩៤,១៦០,៣៥០១,៩០៤,៣៨០,៩៩៤
សរុបសំវិធានធន លើប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារផ្សេង-៦១០,៧០៩
ការវិនិយោគផ្សេងៗ៩៣,៧៥០
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ៣៨,៤៨៦,៥៥៩១៧,៧១២,២៩២
ពន្ធពន្យារជាទ្រព្យសកម្ម៦,៣២៦,៦៥៣៥,២៤៦,៧៧៣
តម្លៃកេរ្តិ៍ឈ្មោះ១៧,៣៨០,០៣០១៧,៣៨០,០៣០
ទ្រព្យសកម្មអរូបី៦,២៥២,៤១៥៤,១១២,១៨៣
ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ ២៣,៦៩១,១៧៨២២,១៨១,៨១៤
សិទ្ធប្រើប្រាស់ទ្រព្យសកម្ម៤២,៨៦៥,៥៣៦
សរុបទ្រព្យសកម្ម២,៦៤៦,៥៥៦,១៧៦២,៤៤១,១៤១,២៥៤
បំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក
បំណុល
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ១,៧២៩,៤០១,១៨៤១,៤៧៧,៨២៣,៤៩៣
បំណុលបន្ទាប់បន្សំ១២៥,៣៥០,០០០១១២,៩៥០,០០០
ប្រាក់កម្ចី៣២៩,៤៤៩,៧៦០៣៧១,៥២៥,៧១១
បំណុលពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ៣,១៧៣,៧៥២១១,០៨២,៤៦៦
បំណុលផ្សេងៗ៥៣,៩៤៨,៤៩០៤៥,៧៧៦,៦៨១
អត្ថប្រយោជន៍របស់និយោជិក២១,០៦២,៣៧៦២៦,១៥៨,៥៦២
សរុបសំវិធានធន ក្រៅតារាងតុល្យការ១,១១២,៦៨០
បំណុលភតិសន្យា៤១,៧២៣,៤១២
សរុបបំណុល២,២៦៣,៤៩៨,២៤១២,០៨៧,០៤០,៣២៥
មូលធនរបស់ភាគទុនិក
ដើមទុន២៥០,០០០,០០០១៩៣,០០០,០០០
ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក២៣,៨០៨,៣៦៦២៣,៨០៨,៣៦៦
ទុនបំរុងរក្សាទុក៩០,២៩២,៥៦៤១៣៧,២៩២,៥៦៣
ប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំ១៨,៩៥៧,០០៥
សរុបមូលធនរបស់ភាគទុនិក៣៨៣,០៥៧,៩៣៥៣៥៤,១០០,៩២៩
សរុបបំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក២,៦៤៦,៥៥៦,១៧៦២,៤៤១,១៤១,២៥៤

របាយការណ៍លទ្ធផល
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទពីថ្ងៃទី០១‌ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ដល់ ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

 ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២
ដល់ ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២
ដុល្លារអាមេរិក
(មិនបានសវនកម្ម)

ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១
ដល់ ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១
ដុល្លារអាមេរិក
(បានរងសវនកម្ម)

ចំណូលប្រតិបត្តិការ
ចំណូលពីការប្រាក់១៨២,៣៣៦,៣២៧២៣៣,២៦៥,៥៣៩
ចំណាយលើការប្រាក់-៧៩,០៧០,២៧២-៩៨,១០៣,៨១៦
ចំណូលពីការប្រាក់សុទ្ធ១០៣,២៦៦,០៥៥១៣៥,១៦១,៧២៣
ចំណូលកម្រៃ និងជើងសារសុទ្ធ៩,៨៩៤,០៩៥៦,៥៥២,១៥៣
ចំណូលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ៨,៧៧៨,១៨០៨,៧៩៧,៤៩៦
ចំណេញពីប្រតិបត្តិការ១២១,៩៣៨,៣២៩១៥០,៥១១,៣៧២
ចំណេញ/ខាត សុទ្ធពីការបង្វែលរូបិយប័ណ្ណបរទេស-៦៨១,៩៩៧
សំវិធានធនលើឥណទាន អាក្រក់និងជាប់សង្ស័យ -៣៦,០៥០,៧៤៣-៨,៧១៥,៣៦៥
ចំណាយលើសំវិធានធន​ ក្រៅតារាងតុល្យការ-១៧៦,២០៩
ចំណាយលើសំវិធានធន​ ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារផ្សេង-២៩៩,០៦៨
ចំណាយប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ-៦០,៨១០,៤៧៤-៧២,៨៦៩,៨៣៣
ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ២៣,៩១៩,៨៣៨៦៨,៩២៦,១៧៤
ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ-៤,៩៦២,៨៣៣-១៤,៣៧៣,៨១៣
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ១៨,៩៥៧,០០៥៥៤,៥៥២,៣៦១