របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​​ចន្លោះពេលនាថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

តារាងតុល្យការ
នាថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

 

នាថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០
ដុល្លារអាមេរិក
(មិនបានរងសវនកម្ម)

CIFRS
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០
ដុល្លារអាមេរិក
(បានរងសវនកម្ម)

ទ្រព្យសកម្ម

សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ

១៤១,៦១២,៩៣០

១១២,៤៤៩,៦៩៤

សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

៣១៦,០៧២,៨៤២

៣៤៧,៧៦៥,៤៧០

ប្រាក់បញ្ញើ និងប្រាក់តម្កល់នៅធនាគារផ្សេងៗ

២១,២៦៥,៣៦៧

១៤,៥០៧,១៨៦

ឥណទានផ្តល់ឲ្យអតិថិជន

១,៧៦១,២៥៣,៤៥២

១,៥៥១,៥៧៤,១៧៩

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

៣២,៥២៣,១៦៨

២០,៥១៧,២៨៣

ពន្ធពន្យារជាទ្រព្យសកម្ម

៥,៣១៨,៧៦០

៦,២០២,៣៣៥

តម្លៃកេរ្តិ៍ឈ្មោះ

១៧,៣៨០,០៣០

១៧,៣៨០,០៣០

ទ្រព្យសកម្មអរូបី

២,៩៣៤,៣៧០

៣,០០៩,៦៤២

ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ 

២៣,៥៩៧,៤៦៩

១៧,៣៥៧,៨២៥

សិទ្ធប្រើប្រាស់ទ្រព្យសកម្ម

១៦,៦៣១,៧៧៧

សរុបទ្រព្យសកម្ម

២,៣២១,៩៥៨,៣៨៨

២,១០៧,៣៩៥,៤២១

បំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក

បំណុល

ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ

១,៤៨៣,៨៦៣,១១៣

១,២៨២,១៧២,៩៨១

បំណុលបន្ទាប់បន្សំ

៨៣,៩៥០,០០០

៦៣,៧៥០,០០០

ប្រាក់កម្ចី

៣៤១,៦៦០,០៨២

៣៧៥,៥០២,៦០៩

បំណុលពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ

៨,៥៨៣,១០២

១០,២២២,១២៧

បំណុលផ្សេងៗ

៤៥,៧៣៨,៦២៨

៣៧,១០៣,៨៣៨

អត្ថប្រយោជន៍របស់និយោជិក

១៩,៦៩៦,៣៣៣

២៣,៧០១,៥០៤

បំណុលភតិសន្យា

១៥,៣៩៣,៧៩៤

សរុបបំណុល

១,៩៨៣,៤៩១,២៥៨

១,៨០៧,៨៤៦,៨៥៣

មូលធនរបស់ភាគទុនិក

ដើមទុន

១៩៣,០០០,០០០

១៩៣,០០០,០០០

ទុនបំរុងបទប្បញ្ញត្តិ

១១,៩៣៦,១៤១

១១,៩៣៦,១៤១

ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក

៩៤,៦១២,៤២៨

៩៤,៦១២,៤២៧

ប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំ

៣៨,៩១៨,៥៦០

សរុបមូលធនរបស់ភាគទុនិក

៣៣៨,៤៦៧,១២៩

២៩៩,៥៤៨,៥៦៨

សរុបបំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក

២,៣២១,៩៥៨,៣៨៨

២,១០៧,៣៩៥,៤២១

របាយការណ៍លទ្ធផល
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទពីថ្ងៃទី០១‌ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ដល់ ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

 

ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១
ដល់ ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១
ដុល្លារអាមេរិក
(មិនបានរងសវនកម្ម)

 CIFRS
ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០
ដល់ ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០
ដុល្លារអាមេរិក
(បានរងសវនកម្ម)

ចំណូលប្រតិបត្តិការ

ចំណូលពីការប្រាក់

១៦៣,៧៥៩,០៦០

២០៣,០៨៦,៥៨៨

ចំណាយលើការប្រាក់

-៦៧,២២៤,៣៨២

-៨១,៤០៦,៣៧០

ចំណូលពីការប្រាក់សុទ្ធ

៩៦,៥៣៤,៦៧៨

១២១,៦៨០,២១៨

ចំណូលកម្រៃ និងជើងសារសុទ្ធ

៩,៥៦៥,០៤៨

៤,៧២២,០២៩

ចំណូលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ

៧,៩៣៦,៥៦៩

៦,៨៩៥,១៨៦

ចំណេញពីប្រតិបត្តិការ

១១៤,០៣៦,២៩៥

១៣៣,២៩៧,៤៣៣

ចំណេញ/ខាត សុទ្ធពីការបង្វែលរូបិយប័ណ្ណបរទេស

-៥២០,៥៨២

សំវិធានធនលើឥណទាន អាក្រក់និងជាប់សង្ស័យ 

-៩,៣៤៧,០៨៥

-១៥,៥៧១,៧៣២

ចំណាយលើសំវិធានធន​ ក្រៅតារាងតុល្យការ

២៨,៧៦០

ចំណាយលើសំវិធានធន​ ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារផ្សេង

-១០,២២២

ចំណាយប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ

-៥៤,៩៩៩,៤៤៩

-៦៣,៨១៤,៤៨៧

ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ

៤៩,១៨៧,៧១៦

៥៣,៩១១,២១៤

ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ

-១០,២៦៩,១៥៦

-១២,៣៦៣,០៤៥

ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ

៣៨,៩១៨,៥៦០

៤១,៥៤៨,១៦៩