របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​​ចន្លោះពេលនាថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០

តារាងតុល្យការ
នាថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០

 

នាថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០
ដុល្លារអាមេរិក
(មិនបានសវនកម្ម)

នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩
ដុល្លារអាមេរិក
(បានរងសវនកម្ម)

ទ្រព្យសកម្ម
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ១២០,៧៨៧,៣៩៥៨៥,២៩៦,៩០០
សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា២៩៨,០៣៤,៩៦៧២១៣,១១៨,៨៦៥
ប្រាក់បញ្ញើ និងប្រាក់តម្កល់នៅធនាគារផ្សេងៗ១៦,៤៥៦,២០២១៥,៨១៨,៥៣៩
ឥណទានផ្តល់ឲ្យអតិថិជន១,៤៥៣,៧៧៩,១៨៤១,២៩៣,០០៥,០២៣
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ៣០,២៤២,៦២៥១៣,០២២,៦៨៨
ពន្ធពន្យារជាទ្រព្យសកម្ម៦,០៧០,៤៩១៦,៤៦៧,៨៣៨
តម្លៃកេរ្តិ៍ឈ្មោះ១៧,៣៨០,០៣០១៧,៣៨០,០៣០
ទ្រព្យសកម្មអរូបី២,៤៣៨,៧៤៧២,៣៦៩,៨៣៨
ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ ១៥,៧៤៣,១៦២១៤,៧៨៧,៨៤១
សិទ្ធប្រើប្រាស់ទ្រព្យសកម្ម១៣,៣១៥,១២៤
សរុបទ្រព្យសកម្ម១,៩៦០,៩៣២,៨០៣១,៦៧៤,៥៨២,៦៨៦
បំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក
បំណុល
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ១,១៧៦,៧៧៧,១៤០៩៤៧,៤១១,២២២
បំណុលបន្ទាប់បន្សំ៤៤,០០០,០០០៤៤,០០០,០០០
ប្រាក់កម្ចី៤០១,៩៩១,៤៤១៣៦៥,៩៧១,៣០៦
បំណុលពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ៦,៨១៧,៣៨៣៨,៨៩៦,៣៧៧
បំណុលផ្សេងៗ៣៣,៦៩៩,១១៥២៧,៧៣៦,២១៣
អត្ថប្រយោជន៍របស់និយោជិក១៧,៥៧៨,៥២៨២០,៥៩៦,០៦៣
បំណុលភតិសន្យា១១,៩៧១,១០៦
សរុបបំណុល១,៦៨០,៨៦៣,៦០៧១,៤២៦,៥៨២,២៨៧
មូលធនរបស់ភាគទុនិក
ដើមទុន១៥០,០០០,០០០១៥០,០០០,០០០
ទុនបំរុងបទប្បញ្ញត្តិ១២,៥៧០,៤៦៤១២,៥៧០,៤៦៤
ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក៨៥,៤២៩,៩៣៦៨៥,៤២៩,៩៣៥
ប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំ៣២,០៦៨,៧៩៦
សរុបមូលធនរបស់ភាគទុនិក២៨០,០៦៩,១៩៦២៤៨,០០០,៣៩៩
សរុបបំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក១,៩៦០,៩៣២,៨០៣១,៦៧៤,៥៨២,៦៨៦

របាយការណ៍លទ្ធផល
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទពីថ្ងៃទី០១‌ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ ដល់ ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០

 

ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០
ដល់ ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០
ដុល្លារអាមេរិក
(មិនបានសវនកម្ម)

ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩
ដល់ ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩
ដុល្លារអាមេរិក
(បានរងសវនកម្ម)

ចំណូលប្រតិបត្តិការ
ចំណូលពីការប្រាក់១៤១,៨៤២,២០៧១៦៦,៩៦៥,២៥៧
ចំណាយលើការប្រាក់-៥៥,៧៣៨,២១៦-៦៦,០០៨,៩៤៤
ចំណូលពីការប្រាក់សុទ្ធ៨៦,១០៣,៩៩១១០០,៩៥៦,៣១៣
ចំណូលកម្រៃ និងជើងសារសុទ្ធ៦,៨៣៦,៥៧៧២,៨៣៩,៩៣២
ចំណូលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ៥,៦៦៦,៧៧៨៤,០១៩,៤២៦
ចំណេញពីប្រតិបត្តិការ៩៨,៦០៧,៣៤៥១០៧,៨១៥,៦៧១
ចំណេញ/ខាត សុទ្ធពីការបង្វែលរូបិយប័ណ្ណបរទេស-៨៨៧,១៦៣
សំវិធានធនលើឥណទាន អាក្រក់និងជាប់សង្ស័យ -៩,៣២១,០៦៤-៥,៣៧២,៤៥១
ចំណាយលើសំវិធានធន​ ក្រៅតារាងតុល្យការ-១៣០,៦២៨
ចំណាយលើសំវិធានធន​ ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារផ្សេង-៧,៩៧៧
ចំណាយប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ-៤៧,៩៥៧,០២៥-៥៦,៦១០,៩០១
ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ៤០,៣០៣,៤៨៨៤៥,៨៣២,៣១៩
ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ-៨,២៣៤,៦៩២-៨,៦៧៨,៤៨៨
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ៣២,០៦៨,៧៩៦៣៧,១៥៣,៨៣១