របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​​ចន្លោះពេលនាថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩

តារាងតុល្យការ
នាថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩

 

នាថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩
ដុល្លារអាមេរិក
(មិនបានសវនកម្ម)

នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨
ដុល្លារអាមេរិក
(បានរងសវនកម្ម)

ទ្រព្យសកម្ម
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ៨៨,១០៧,៤១១៦៧,៩១៦,៣៨៤
សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា២០៥,៧៧៤,៣៤៤១៦៨,៩៧០,០១៦
ប្រាក់បញ្ញើ និងប្រាក់តម្កល់នៅធនាគារផ្សេងៗ១៦,៩៩៨,៧៨៣៧,៧៩២,៩៧៨
ឥណទានផ្តល់ឲ្យអតិថិជន១,២១៥,៨៨២,៦៧២១,០០៧,១៣៩,៥០៩
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ២៤,០១៩,៩០៥១៨,៨២១,៩៨៩
ពន្ធពន្យារជាទ្រព្យសកម្ម៤,៩០៣,៧៨៥៤,៩០៣,៧៨៥
តម្លៃកេរ្តិ៍ឈ្មោះ១៧,៣៨០,០៣០១៧,៣៨០,០៣០
ទ្រព្យសកម្មអរូបី១,៣៨៦,២១២១,៤៦៣,៦៨៦
ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ ១១,៦៧៦,៣៣៣១០,២៣៨,៦៤៩
សិទ្ធប្រើប្រាស់ទ្រព្យសកម្ម
សរុបទ្រព្យសកម្ម១,៥៨៦,១២៩,៤៧៤១,៣០៤,៦២៧,០២៦
បំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក
បំណុល
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ៩៣៣,៩៧៦,៨៦២៨០៤,៦៩៩,៣៨១
បំណុលបន្ទាប់បន្សំ៤១,០០០,០០០៣០,០០០,០០០
ប្រាក់កម្ចី៣៣១,៧៣០,១៦៤២៥៣,៨១៧,៣៨៩
បំណុលពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ៦,៦៩១,៦៤៣៥,៧០៥,៣៣១
បំណុលផ្សេងៗ២៣,៥០៨,៤៥៤២០,២០៧,៤៤៤
អត្ថប្រយោជន៍របស់និយោជិក១៤,៧៤៤,២២៥១២,៩២៣,៨៧៦
បំណុលភតិសន្យា
សរុបបំណុល១,៣៥១,៦៥១,៣៤៧១,១២៧,៣៥៣,៤២១
មូលធនរបស់ភាគទុនិក
ដើមទុន១៥០,០០០,០០០១២០,០០០,០០០
ទុនបំរុងបទប្បញ្ញត្តិ
ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក៥៧,២៧៣,៦០៥៣៤,១៧៩,៤០៨
ប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំ២៧,២០៤,៥២២២៣,០៩៤,១៩៨
សរុបមូលធនរបស់ភាគទុនិក២៣៤,៤៧៨,១២៧១៧៧,២៧៣,៦០៥
សរុបបំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក១,៥៨៦,១២៩,៤៧៤១,៣០៤,៦២៧,០២៦

របាយការណ៍លទ្ធផល
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទពីថ្ងៃទី០១‌ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ ដល់ ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩

 

ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩
ដល់ ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩
ដុល្លារអាមេរិក
(មិនបានសវនកម្ម)

ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨
ដល់ ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨
ដុល្លារអាមេរិក
(បានរងសវនកម្ម)

ចំណូលប្រតិបត្តិការ
ចំណូលពីការប្រាក់១១៦,៥៦៤,០៣៩១៣០,៩៦៦,៩៥៦
ចំណាយលើការប្រាក់-៤៥,០៧៧,៨៣៥-៥១,៦១៦,០១០
ចំណូលពីការប្រាក់សុទ្ធ៧១,៤៨៦,២០៤៧៩,៣៥០,៩៤៧
ចំណូលកម្រៃ និងជើងសារសុទ្ធ៦,៥០១,២៧១៦,៧១៩,៥២១
ចំណូលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ៣,៥១៤,៦៦៨១,៤៥២,២៤៥
ចំណេញពីប្រតិបត្តិការ៨១,៥០២,១៤៣៨៧,៥២២,៧១៣
ចំណេញ/ខាត សុទ្ធពីការបង្វែលរូបិយប័ណ្ណបរទេស
សំវិធានធនលើឥណទាន អាក្រក់និងជាប់សង្ស័យ -៣,៧៦១,០២៥-៧,១៤៩,៣៣២
ចំណាយលើសំវិធានធន​ ក្រៅតារាងតុល្យការ-២០០,៤៥៥-៣៩៨,៦៤៩
ចំណាយលើសំវិធានធន​ ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារផ្សេង-៩៣,២៧១-៧៨,៤៣៣
ចំណាយប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ-៤២,៦៤៦,៦៥៤-៥១,៦៦២,៨៩៧
ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ៣៤,៨០០,៧៣៨២៨,២៣៣,៤០១
ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ-៧,៥៩៦,២១៦-៥,១៣៩,២០៣
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ២៧,២០៤,៥២២២៣,០៩៤,១៩៨