របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​​ចន្លោះពេលនាថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២

តារាងតុល្យការ
នាថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២

 

នាថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២
ដុល្លារអាមេរិក
(មិនបានសវនកម្ម)

នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១
ដុល្លារអាមេរិក
(បានរងសវនកម្ម)

ទ្រព្យសកម្ម
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ១៨៧,១២៦,០៥០១៣៩,០៤៥,៤៦៣
សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា៣៦៥,០៧៦,០៨៧២៥៧,០៦៥,៥៩២
ប្រាក់បញ្ញើ និងប្រាក់តម្កល់នៅធនាគារផ្សេងៗ៥០,៤៧១,៣៩១៣១,០៥៦,៨២៧
ឥណទានផ្តល់ឲ្យអតិថិជន១,៩៧៤,៤០៤,៥១៨១,៩០៤,៣៨០,៩៩៤
សរុបសំវិធានធន លើប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារផ្សេង-៥០៤,៧១៥
ការវិនិយោគផ្សេងៗ៩៣,៧៥០
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ៣២,៧៦៤,៧២៧១៧,៧១២,២៩២
ពន្ធពន្យារជាទ្រព្យសកម្ម៦,៣២៦,៦៥៣៥,២៤៦,៧៧៣
តម្លៃកេរ្តិ៍ឈ្មោះ១៧,៣៨០,០៣០១៧,៣៨០,០៣០
ទ្រព្យសកម្មអរូបី៥,៤២៤,៩៦៥៤,១១២,១៨៣
ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ ២៤,០៤១,២៦៩២២,១៨១,៨១៤
សិទ្ធប្រើប្រាស់ទ្រព្យសកម្ម៤២,៨៦៥,៥៣៦
សរុបទ្រព្យសកម្ម២,៦៦២,៥១០,៩៧៦២,៤៤១,១៤១,២៥៤
បំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក
បំណុល  
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ១,៧២៩,៧៦៧,២១៩១,៤៧៧,៨២៣,៤៩៣
បំណុលបន្ទាប់បន្សំ១៣០,១៥០,០០០១១២,៩៥០,០០០
ប្រាក់កម្ចី៣៥៥,៦៩៦,០៦៩៣៧១,៥២៥,៧១១
បំណុលពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ២,២១៥,៧០២១១,០៨២,៤៦៦
បំណុលផ្សេងៗ៤៦,១០៣,៣០៩៤៥,៧៧៦,៦៨១
អត្ថប្រយោជន៍របស់និយោជិក២០,៦១៩,៧៤៩២៦,១៥៨,៥៦២
សរុបសំវិធានធន ក្រៅតារាងតុល្យការ១,៧៣៦,៩៩៦
បំណុលភតិសន្យា៤១,៧២៣,៤១២
សរុបបំណុល២,២៨៦,២៨៩,០៤៤២,០៨៧,០៤០,៣២៥
មូលធនរបស់ភាគទុនិក  
ដើមទុន២៥០,០០០,០០០១៩៣,០០០,០០០
ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក២៣,៨០៨,៣៦៦២៣,៨០៨,៣៦៦
ទុនបំរុងរក្សាទុក៩០,២៩២,៥៦៤១៣៧,២៩២,៥៦៣
ប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំ១២,១២១,០០១
សរុបមូលធនរបស់ភាគទុនិក៣៧៦,២២១,៩៣២៣៥៤,១០០,៩២៩
សរុបបំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក២,៦៦២,៥១០,៩៧៦២,៤៤១,១៤១,២៥៤

របាយការណ៍លទ្ធផល
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទពីថ្ងៃទី០១‌ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ដល់ ៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២

 

ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២
ដល់ ៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២
ដុល្លារអាមេរិក
(មិនបានសវនកម្ម)

ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១
ដល់ ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១
ដុល្លារអាមេរិក
(បានរងសវនកម្ម)

ចំណូលប្រតិបត្តិការ
ចំណូលពីការប្រាក់១២១,៧៤៨,៦០៩២៣៣,២៦៥,៥៣៩
ចំណាយលើការប្រាក់-៥១,២២៩,១៧២-៩៨,១០៣,៨១៦
ចំណូលពីការប្រាក់សុទ្ធ៧០,៥១៩,៤៣៧១៣៥,១៦១,៧២៣
ចំណូលកម្រៃ និងជើងសារសុទ្ធ៦,៦៩៦,៥១៤៦,៥៥២,១៥៣
ចំណូលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ៥,៩៦២,៦៧៨៨,៧៩៧,៤៩៦
ចំណេញពីប្រតិបត្តិការ៨៣,១៧៨,៦២៨១៥០,៥១១,៣៧២
ចំណេញ/ខាត សុទ្ធពីការបង្វែលរូបិយប័ណ្ណបរទេស-១១៣,៥៨៨
សំវិធានធនលើឥណទាន អាក្រក់និងជាប់សង្ស័យ -២៧,៤២៨,៦១១-៨,៧១៥,៣៦៥
ចំណាយលើសំវិធានធន​ ក្រៅតារាងតុល្យការ-៨០០,៥២៥
ចំណាយលើសំវិធានធន​ ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារផ្សេង-១៩៣,០៧៤
ចំណាយប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ-៣៩,២២៣,០០២-៧២,៨៦៩,៨៣៣
ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ១៥,៤១៩,៨២៩៦៨,៩២៦,១៧៤
ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ-៣,២៩៨,៨២៧-១៤,៣៧៣,៨១៣
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ១២,១២១,០០១៥៤,៥៥២,៣៦១