របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​​ចន្លោះពេលនាថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១

តារាងតុល្យការ
នាថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១

 

នាថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០
ដុល្លារអាមេរិក
(មិនបានរងសវនកម្ម)

នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០
ដុល្លារអាមេរិក
(បានរងសវនកម្ម)

ទ្រព្យសកម្ម
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ១៣៤,៤៤៧,៦៧៦១១២,៤៤៩,៦៩៤
សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា៣៤៨,៦២៣,៣៤០៣៤៧,៧៦៥,៤៧០
ប្រាក់បញ្ញើ និងប្រាក់តម្កល់នៅធនាគារផ្សេងៗ២៦,២០៣,៤៧១១៤,៥០៧,១៨៦
ឥណទានផ្តល់ឲ្យអតិថិជន១,៦៧៣,៨៤៧,៧៦៦១,៥៥១,៥៧៤,១៧៩
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ៣០,៥៤៧,៦២០២០,៥១៧,២៨៣
ពន្ធពន្យារជាទ្រព្យសកម្ម៥,៣១៨,៧៦០៦,២០២,៣៣៥
តម្លៃកេរ្តិ៍ឈ្មោះ១៧,៣៨០,០៣០១៧,៣៨០,០៣០
ទ្រព្យសកម្មអរូបី២,៧៩១,១២៦៣,០០៩,៦៤២
ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ ២២,៥៧៩,១៦៣១៧,៣៥៧,៨២៥
សិទ្ធប្រើប្រាស់ទ្រព្យសកម្ម១៦,៦៣១,៧៧៧
សរុបទ្រព្យសកម្ម២,២៦១,៧៣៨,៩៥២២,១០៧,៣៩៥,៤២១
បំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក
បំណុល
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ១,៤១២,០៥១,២៤២១,២៨២,១៧២,៩៨១
បំណុលបន្ទាប់បន្សំ៨៥,៧៥០,០០០៦៣,៧៥០,០០០
ប្រាក់កម្ចី៣៦៦,២០៩,៤៦៤៣៧៥,៥០២,៦០៩
បំណុលពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ៥,៤៨០,៧៧៣១០,២២២,១២៧
បំណុលផ្សេងៗ៤៨,៨១៧,៤១៦៣៧,១០៣,៨៣៨
អត្ថប្រយោជន៍របស់និយោជិក១៩,២១២,៤៤៩២៣,៧០១,៥០៤
បំណុលភតិសន្យា១៥,៣៩៣,៧៩៤
សរុបបំណុល១,៩៣៧,៥២១,៣៤៥១,៨០៧,៨៤៦,៨៥៣
មូលធនរបស់ភាគទុនិក
ដើមទុន១៩៣,០០០,០០០១៩៣,០០០,០០០
ទុនបំរុងបទប្បញ្ញត្តិ១១,៩៣៦,១៤១១១,៩៣៦,១៤១
ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក៩៤,៦១២,៤២៨៩៤,៦១២,៤២៧
ប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំ២៤,៦៦៩,០៣៨
សរុបមូលធនរបស់ភាគទុនិក៣២៤,២១៧,៦០៧២៩៩,៥៤៨,៥៦៨
សរុបបំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក២,២៦១,៧៣៨,៩៥២២,១០៧,៣៩៥,៤២១

របាយការណ៍លទ្ធផល
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទពីថ្ងៃទី០១‌ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ដល់ ៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១

 ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១
ដល់ ៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១
ដុល្លារអាមេរិក
(មិនបានរងសវនកម្ម)

ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០
ដល់ ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០
ដុល្លារអាមេរិក
(បានរងសវនកម្ម)

ចំណូលប្រតិបត្តិការ
ចំណូលពីការប្រាក់១០៧,៣៤២,៥១៦២០៣,០៨៦,៥៨៨
ចំណាយលើការប្រាក់-៤៣,៦៧១,១២៥-៨១,៤០៦,៣៧០
ចំណូលពីការប្រាក់សុទ្ធ៦៣,៦៧១,៣៩១១២១,៦៨០,២១៨
ចំណូលកម្រៃ និងជើងសារសុទ្ធ៦,៣៦០,៤៣១៤,៧២២,០២៩
ចំណូលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ៥,០៣៥,៩៩៧៦,៨៩៥,១៨៦
ចំណេញពីប្រតិបត្តិការ៧៥,០៦៧,៨១៩១៣៣,២៩៧,៤៣៣
ចំណេញ/ខាត សុទ្ធពីការបង្វែលរូបិយប័ណ្ណបរទេស-៤៥៤,២៧៥
សំវិធានធនលើឥណទាន អាក្រក់និងជាប់សង្ស័យ -៦,៩៧៥,០១០-១៥,៥៧១,៧៣២
ចំណាយលើសំវិធានធន​ ក្រៅតារាងតុល្យការ៨១,៨២៦
ចំណាយលើសំវិធានធន​ ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារផ្សេង-១១៩,៥៣៤
ចំណាយប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ-៣៦,៤១២,៨៨០-៦៣,៨១៤,៤៨៧
ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ៣១,១៨៧,៩៤៧៥៣,៩១១,២១៤
ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ-៦,៥១៨,៩០៩-១២,៣៦៣,០៤៥
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ២៤,៦៦៩,០៣៨៤១,៥៤៨,១៦៩