របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​​ចន្លោះពេលនាថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០

តារាងតុល្យការ
នាថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០

 

នាថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០
ដុល្លារអាមេរិក
(មិនបានសវនកម្ម)

នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩
ដុល្លារអាមេរិក
(បានរងសវនកម្ម)

ទ្រព្យសកម្ម
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ១០៩,៧០៩,៤១៣៨៥,២៩៦,៩០០
សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា២៦៣,១២១,១៩៤២១៣,១១៨,៨៦៥
ប្រាក់បញ្ញើ និងប្រាក់តម្កល់នៅធនាគារផ្សេងៗ១៤,៣១១,៩៦៦១៥,៨១៨,៥៣៩
ឥណទានផ្តល់ឲ្យអតិថិជន១,៤០៤,១៨១,៤៣៥១,២៩៣,០០៥,០២៣
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ២៩,០៣៤,០១៩១៣,០២២,៦៨៨
ពន្ធពន្យារជាទ្រព្យសកម្ម៦,០៧០,៤៩១៦,៤៦៧,៨៣៨
តម្លៃកេរ្តិ៍ឈ្មោះ១៧,៣៨០,០៣០១៧,៣៨០,០៣០
ទ្រព្យសកម្មអរូបី១,៩៩៩,៨១៥២,៣៦៩,៨៣៨
ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ ១៥,៥៧១,៦៣៩១៤,៧៨៧,៨៤១
សិទ្ធប្រើប្រាស់ទ្រព្យសកម្ម១៣,៣១៥,១២៤
សរុបទ្រព្យសកម្ម១,៨៦១,៣៨០,០០១១,៦៧៤,៥៨២,៦៨៦
បំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក
បំណុល
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ១,០៩៦,០៥៣,៧៦១៩៤៧,៤១១,២២២
បំណុលបន្ទាប់បន្សំ៤៤,០០០,០០០៤៤,០០០,០០០
ប្រាក់កម្ចី៣៩៩,១៣៨,៧៥៦៣៦៥,៩៧១,៣០៦
បំណុលពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ៥,២៩៧,៣៧៥៨,៨៩៦,៣៧៧
បំណុលផ្សេងៗ៣១,៩២៣,១៣៥២៧,៧៣៦,២១៣
អត្ថប្រយោជន៍របស់និយោជិក១៦,៧២៧,៤៣៩២០,៥៩៦,០៦៣
បំណុលភតិសន្យា១១,៩៧១,១០៦
សរុបបំណុល១,៥៩៣,១៤០,៤៦៧១,៤២៦,៥៨២,២៨៧
មូលធនរបស់ភាគទុនិក
ដើមទុន១៥០,០០០,០០០១៥០,០០០,០០០
ទុនបំរុងបទប្បញ្ញត្តិ១២,៥៧០,៤៦៤១២,៥៧០,៤៦៤
ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក៨៥,៤២៩,៩៣៦៨៥,៤២៩,៩៣៥
ប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំ២០,២៣៩,១៣៤
សរុបមូលធនរបស់ភាគទុនិក២៦៨,២៣៩,៥៣៤២៤៨,០០០,៣៩៩
សរុបបំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក១,៨៦១,៣៨០,០០១១,៦៧៤,៥៨២,៦៨៦

របាយការណ៍លទ្ធផល
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទពីថ្ងៃទី០១‌ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ ដល់ ៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០

 ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០
ដល់ ៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០
ដុល្លារអាមេរិក
(មិនបានសវនកម្ម)

ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩
ដល់ ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩
ដុល្លារអាមេរិក
(បានរងសវនកម្ម)

ចំណូលប្រតិបត្តិការ
ចំណូលពីការប្រាក់៩២,៥៧៥,៨៣០១៦៦,៩៦៥,២៥៧
ចំណាយលើការប្រាក់-៣៦,១២៧,៦៥៥-៦៦,០០៨,៩៤៤
ចំណូលពីការប្រាក់សុទ្ធ៥៦,៤៤៨,១៧៦១០០,៩៥៦,៣១៣
ចំណូលកម្រៃ និងជើងសារសុទ្ធ៤,៤០៤,៨៦៣២,៨៣៩,៩៣២
ចំណូលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ៣,៦៧២,៧៩៨៤,០១៩,៤២៦
ចំណេញពីប្រតិបត្តិការ៦៤,៥២៥,៨៣៧១០៧,៨១៥,៦៧១
ចំណេញ/ខាត សុទ្ធពីការបង្វែលរូបិយប័ណ្ណបរទេស-៧៥២,៥៦៤
សំវិធានធនលើឥណទាន អាក្រក់និងជាប់សង្ស័យ -៦,៥៤៦,១០០-៥,៣៧២,៤៥១
ចំណាយលើសំវិធានធន​ ក្រៅតារាងតុល្យការ-១១១,៤៧៧
ចំណាយលើសំវិធានធន​ ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារផ្សេង១៣,៦៨២
ចំណាយប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ-៣១,៦៧២,៥៧៤-៥៦,៦១០,៩០១
ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ២៥,៤៥៦,៨០៤៤៥,៨៣២,៣១៩
ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ-៥,២១៧,៦៧០-៨,៦៧៨,៤៨៨
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ២០,២៣៩,១៣៤៣៧,១៥៣,៨៣១