របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​​ចន្លោះពេលនាថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩

តារាងតុល្យការ
នាថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩

 

នាថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩
ដុល្លារអាមេរិក
(មិនបានសវនកម្ម)

នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨
ដុល្លារអាមេរិក
(បានរងសវនកម្ម)

ទ្រព្យសកម្ម
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ១០១,៤៦៩,៥៥៣៦៧,៩១៦,៣៨៤
សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា២១៦,២១៩,៥១៤១៦៨,៩៧០,០១៦
ប្រាក់បញ្ញើ និងប្រាក់តម្កល់នៅធនាគារផ្សេងៗ៦,៤៤៨,៩៧០៧,៧៩២,៩៧៨
ឥណទានផ្តល់ឲ្យអតិថិជន១,១១៤,៦១០,១៣៥១,០០៧,១៣៩,៥០៩
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ២៤,០១២,៦៦៩១៨,៨២១,៩៨៩
ពន្ធពន្យារជាទ្រព្យសកម្ម៤,៩០៣,៧៨៥៤,៩០៣,៧៨៥
តម្លៃកេរ្តិ៍ឈ្មោះ១៧,៣៨០,០៣០១៧,៣៨០,០៣០
ទ្រព្យសកម្មអរូបី១,៥១៧,៤៣២១,៤៦៣,៦៨៦
ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ ១២,១០៣,៦៦២១០,២៣៨,៦៤៩
សិទ្ធប្រើប្រាស់ទ្រព្យសកម្ម
សរុបទ្រព្យសកម្ម១,៤៩៨,៦៦៥,៧៥១១,៣០៤,៦២៧,០២៦
បំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក
បំណុល
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ៩២៦,៦២៧,៤៣៧៨០៤,៦៩៩,៣៨១
បំណុលបន្ទាប់បន្សំ២៥,០០០,០០០៣០,០០០,០០០
ប្រាក់កម្ចី២៨២,៣៦៨,២៧៤២៥៣,៨១៧,៣៨៩
បំណុលពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ៤,៤៨០,៧៥២៥,៧០៥,៣៣១
បំណុលផ្សេងៗ២១,១៨៥,២៩១២០,២០៧,៤៤៤
អត្ថប្រយោជន៍របស់និយោជិក១៤,០៤៩,៤៧៤១២,៩២៣,៨៧៦
បំណុលភតិសន្យា
សរុបបំណុល១,២៧៣,៧១១,២២៨១,១២៧,៣៥៣,៤២១
មូលធនរបស់ភាគទុនិក
ដើមទុន១៥០,០០០,០០០១២០,០០០,០០០
ទុនបំរុងបទប្បញ្ញត្តិ
ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក៥៧,២៧៣,៦០៥៣៤,១៧៩,៤០៨
ប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំ១៧,៦៨០,៩១៩២៣,០៩៤,១៩៨
សរុបមូលធនរបស់ភាគទុនិក២២៤,៩៥៤,៥២៣១៧៧,២៧៣,៦០៥
សរុបបំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក១,៤៩៨,៦៦៥,៧៥១១,៣០៤,៦២៧,០២៦

របាយការណ៍លទ្ធផល
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទពីថ្ងៃទី០១‌ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ ដល់ ៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩   

 

ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩
ដល់ ៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩
ដុល្លារអាមេរិក
(មិនបានសវនកម្ម)

ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨
ដល់ ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨
ដុល្លារអាមេរិក
(បានរងសវនកម្ម)

ចំណូលប្រតិបត្តិការ
ចំណូលពីការប្រាក់៧៥,១១៨,២៤៧១៣០,៩៦៦,៩៥៦
ចំណាយលើការប្រាក់-២៩,១៤២,៣៨០-៥១,៦១៦,០១០
ចំណូលពីការប្រាក់សុទ្ធ៤៥,៩៧៥,៨៦៦៧៩,៣៥០,៩៤៧
ចំណូលកម្រៃ និងជើងសារសុទ្ធ៤,០៣៧,០២៥៦,៧១៩,៥២១
ចំណូលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ២,១៩៧,០៤១១,៤៥២,២៤៥
ចំណេញពីប្រតិបត្តិការ៥២,២០៩,៩៣២៨៧,៥២២,៧១៣
ចំណេញ/ខាត សុទ្ធពីការបង្វែលរូបិយប័ណ្ណបរទេស
សំវិធានធនលើឥណទាន អាក្រក់និងជាប់សង្ស័យ -២,០១៦,១៧៣-៧,១៤៩,៣៣២
ចំណាយលើសំវិធានធន​ ក្រៅតារាងតុល្យការ-២១៦,២១០-៣៩៨,៦៤៩
ចំណាយលើសំវិធានធន​ ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារផ្សេង១៣,២៩២-៧៨,៤៣៣
ចំណាយប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ-២៧,៤១០,៩៨១-៥១,៦៦២,៨៩៧
ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ២២,៥៧៩,៨៦០២៨,២៣៣,៤០១
ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ-៤,៨៩៨,៩៤១-៥,១៣៩,២០៣
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ១៧,៦៨០,៩១៩២៣,០៩៤,១៩៨