របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​​ចន្លោះពេលនាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

តារាងតុល្យការ
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

 

នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០
ដុល្លារអាមេរិក
(បានរងសវនកម្ម)

នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩
ដុល្លារអាមេរិក
(បានរងសវនកម្ម)

ទ្រព្យសកម្ម
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ១១២,៤៤៩,៦៩៤៨៥,២៩៦,៩០០
សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា៣៤៧,៧៦៥,៤៧០២១៣,១១៨,៨៦៥
ប្រាក់បញ្ញើ និងប្រាក់តម្កល់នៅធនាគារផ្សេងៗ១៤,៥០៧,១៨៦១៥,៨១៨,៥៣៩
ឥណទានផ្តល់ឲ្យអតិថិជន១,៥៥១,៥៧៤,១៧៩១,២៩៣,០០៥,០២៣
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ២០,៥១៧,២៨៣១៣,០២២,៦៨៨
ពន្ធពន្យារជាទ្រព្យសកម្ម៦,២០២,៣៣៥៦,៤៦៧,៨៣៨
តម្លៃកេរ្តិ៍ឈ្មោះ១៧,៣៨០,០៣០១៧,៣៨០,០៣០
ទ្រព្យសកម្មអរូបី៣,០០៩,៦៤២២,៣៦៩,៨៣៨
ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ ១៧,៣៥៧,៨២៥១៤,៧៨៧,៨៤១
សិទ្ធប្រើប្រាស់ទ្រព្យសកម្ម១៦,៦៣១,៧៧៧១៣,៣១៥,១២៤
សរុបទ្រព្យសកម្ម២,១០៧,៣៩៥,៤២១១,៦៧៤,៥៨២,៦៨៦
បំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក
បំណុល
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ១,២៨២,១៧២,៩៨១៩៤៧,៤១១,២២២
បំណុលបន្ទាប់បន្សំ៦៣,៧៥០,០០០៤៤,០០០,០០០
ប្រាក់កម្ចី៣៧៥,៥០២,៦០៩៣៦៥,៩៧១,៣០៦
បំណុលពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ១០,២២២,១២៧៨,៨៩៦,៣៧៧
បំណុលផ្សេងៗ៣៧,១០៣,៨៣៨២៧,៧៣៦,២១៣
អត្ថប្រយោជន៍របស់និយោជិក២៣,៧០១,៥០៤២០,៥៩៦,០៦៣
បំណុលភតិសន្យា១៥,៣៩៣,៧៩៤១១,៩៧១,១០៦
សរុបបំណុល១,៨០៧,៨៤៦,៨៥៣១,៤២៦,៥៨២,២៨៧
មូលធនរបស់ភាគទុនិក
ដើមទុន១៩៣,០០០,០០០១៥០,០០០,០០០
ទុនបំរុងបទប្បញ្ញត្តិ១១,៩៣៦,១៤១១២,៥៧០,៤៦៤
ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក៩៤,៦១២,៤២៧៨៥,៤២៩,៩៣៥
ប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំ
សរុបមូលធនរបស់ភាគទុនិក២៩៩,៥៤៨,៥៦៨២៤៨,០០០,៣៩៩
សរុបបំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក២,១០៧,៣៩៥,៤២១១,៦៧៤,៥៨២,៦៨៦

របាយការណ៍លទ្ធផល
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទពីថ្ងៃទី០១‌ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ ដល់ ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

 

ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០
ដល់ ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០
ដុល្លារអាមេរិក
(បានរងសវនកម្ម)

ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩
ដល់ ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩
ដុល្លារអាមេរិក
(បានរងសវនកម្ម)

ចំណូលប្រតិបត្តិការ
ចំណូលពីការប្រាក់២០៣,០៨៦,៥៨៨១៦៦,៩៦៥,២៥៧
ចំណាយលើការប្រាក់-៨១,៤០៦,៣៧០-៦៦,០០៨,៩៤៤
ចំណូលពីការប្រាក់សុទ្ធ១២១,៦៨០,២១៨១០០,៩៥៦,៣១៣
ចំណូលកម្រៃ និងជើងសារសុទ្ធ៤,៧២២,០២៩២,៨៣៩,៩៣២
ចំណូលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ៦,៨៩៥,១៨៦៤,០១៩,៤២៦
ចំណេញពីប្រតិបត្តិការ១៣៣,២៩៧,៤៣៣១០៧,៨១៥,៦៧១
ចំណេញ/ខាត សុទ្ធពីការបង្វែលរូបិយប័ណ្ណបរទេស 
សំវិធានធនលើឥណទាន អាក្រក់និងជាប់សង្ស័យ -១៥,៥៧១,៧៣២-៥,៣៧២,៤៥១
ចំណាយលើសំវិធានធន​ ក្រៅតារាងតុល្យការ 
ចំណាយលើសំវិធានធន​ ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារផ្សេង 
ចំណាយប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ-៦៣,៨១៤,៤៨៧-៥៦,៦១០,៩០១
ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ៥៣,៩១១,២១៤៤៥,៨៣២,៣១៩
ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ-១២,៣៦៣,០៤៥-៨,៦៧៨,៤៨៨
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ៤១,៥៤៨,១៦៩៣៧,១៥៣,៨៣១