របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​​ចន្លោះពេលនា ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

តារាងតុល្យការ
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

 

នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨
ដុល្លារអាមេរិក
(មិនបានសវនកម្ម)

នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧
ដុល្លារអាមេរិក
(បានរងសវនកម្ម)

ទ្រព្យសកម្ម

សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ៦៧.៩១៦.៣៨៤៤៣.៧៤៤.៧០៩
សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា១៦៨.៩៧០.០១៦១២៤.៥៤០.៧៣៩
ប្រាក់បញ្ញើ និងប្រាក់តម្កល់នៅធនាគារផ្សេងៗ៧.៨៧១.៤១២១៩.០៩៥.៤៧៨
ឥណទានផ្តល់ឲ្យអតិថិជន១.០០៧.១៣៩.៥០៩៧៩៤.១២៥.៩៩២
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ១៨.៤៥៤.៨៧៣១៦.៨៤៨.៣៩៦
តម្លៃកេរ្តិ៍ឈ្មោះ១៧.៣៨០.០៣០១៧.៣៨០.០៣០
ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ ១០.៣៨៨.២២០៨.០១៦.៧៨៤
ទ្រព្យសកម្មអរូបី១.៣៧៦.៦៣៧៩៤៣.២៤៦
ការវិនិយោគផ្សេងៗ៥០.០០០៥០.០០០
ពន្ធពន្យារជាទ្រព្យសកម្ម៤.៩៩៤.៥១៨៣.០៤៨.៩២៤
សរុបទ្រព្យសកម្ម១.៣០៤.៥៤១.៥៩៨១.០២៧.៧៩៤.២៩៨
បំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក
បំណុល  
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ៨០៤.៦៩៩.៣៨១៦១៨.១៧២.២៥៣
ប្រាក់កម្ចី២៥៣.៨១៧.៣៨៩២១៤.៧៨៨.៣៣៣
បំណុលបន្ទាប់បន្សំ៣០.០០០.០០០១៣.០០០.០០០
មូលនិធិសោធននិវន្ត៍១២.៩២៣.៨៧៦១០.៣៧៨.៥០២
បំណុលពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ៦.០២៣.៦២៧៤.៤៤៤.១៤១
បំណុលផ្សេងៗ១៩.៨៦៧.០៤៧ ១២.៨៣១.៦៦២
សរុបបំណុល១.១២៧.៣៣១.៣២០៨៧៣.៦១៤.៨៩០
មូលធនរបស់ភាគទុនិក  
ដើមទុន១២០.០០០.០០០១២០.០០០.០០០
ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក៥៧.២១០.២៧៩ ៣៤.១៧៩.៤០៨
សរុបមូលធនរបស់ភាគទុនិក១៧៧.២១០.២៧៩១៥៤.១៧៩.៤០៨
សរុបបំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក១.៣០៤.៥៤១.៥៩៨១.០២៧.៧៩៤.២៩៨

 

របាយការណ៍លទ្ធផល
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទពីថ្ងៃទី០១‌ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ ដល់ ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

 

ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨
ដល់ ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨
ដុល្លារអាមេរិក
(មិនបានសវនកម្ម)

ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧
ដល់ ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧
ដុល្លារអាមេរិក
(បានរងសវនកម្ម)

ចំណូលប្រតិបត្តិការ

ចំណូលពីការប្រាក់១៣០.៩៦៦.៩៥៦១១៥.៩៩២.៥៥៥
ចំណាយលើការប្រាក់(៥១.៦១៦.០១០)(៤៩.៤៦៣.២៤១)
ចំណូលពីការប្រាក់សុទ្ធ៧៩.៣៥០.៩៤៦៦៦.៥២៩.៣១៤
ចំណូលកម្រៃ និងជើងសារសុទ្ធ៦.៧១៩.៥២១៤.៨៨៤.៩៣០
ចំណូលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ១.៤៥២.២៤៥៨១៦.៣៨១
ចំណេញពីប្រតិបត្តិការ៨៧.៥២២.៧១២៧២.២៣០.៦២៥
សំវិធានធនលើឥណទាន អាក្រក់និងជាប់សង្ស័យ (៧.១៤៩.៣៣២)(៤.៨៧១.៣៦៦)
ចំណាយប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ(៥២.៣១៧.៦៤៩)(៤៣.៥៥៣.៦៤៩)
ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ២៨.០៥៥.៧៣២២៣.៨០៥.៦០៩
ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ(៥.០២៤.៨៦១)(៥.២១៩.៥៧០)
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ២៣.០៣០.៨៧១១៨.៥៨៦.០៤០