របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​​ចន្លោះពេលនា ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨

តារាងតុល្យការ
នាថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨

 

នាថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨
ដុល្លារអាមេរិក
(មិនបានសវនកម្ម)

នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧
ដុល្លារអាមេរិក
(បានរងសវនកម្ម)

ទ្រព្យសកម្ម

សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ៨៦.១៨៥.៦៥៣៤៣.៧៤៤.៧០៩
សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា២០៩.៩៣៣.១៥៣១២៤.៥៤០.៧៣៩
ប្រាក់បញ្ញើ និងប្រាក់តម្កល់នៅធនាគារផ្សេងៗ២៣.១១១.៦៦៦១៩.០៩៥.៤៧៨
ឥណទានផ្តល់ឲ្យអតិថិជន៩១០.១៥៨.៤៣៣៧៩៤.១២៥.៩៩២
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ១៧.៦០០.០៤៥១៦.៨៤៨.៣៩៦
តម្លៃកេរ្តិ៍ឈ្មោះ១៧.៣៨០.០៣០១៧.៣៨០.០៣០
ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ ៩.៩៥៨.៦៤៦៨.០១៦.៧៨៤
ទ្រព្យសកម្មអរូបី៩៤៦.៧០៥៩៤៣.២៤៦
ការវិនិយោគផ្សេងៗ៥០.០០០៥០.០០០
ពន្ធពន្យារជាទ្រព្យសកម្ម៣.០៤៨.៩២៤៣.០៤៨.៩២៤
សរុបទ្រព្យសកម្ម១.២៧៦.៧៥៦.១៦៨១.០២៧.៧៩៤.២៩៨
បំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក
បំណុល  
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ៧៨៨.១៦៤.១១៨ ៦១៨.១៧២.២៥៣
ប្រាក់កម្ចី២៦៦.៧៥៥.២២៩២១៤.៧៨៨.៣៣៣
បំណុលបន្ទាប់បន្សំ២២.០០០.០០០១៣.០០០.០០០
មូលនិធិសោធននិវន្ត៍១២.២៦២.៧៦១១០.៣៧៨.៥០២
បំណុលពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ៣.៥៤៧.៧៩៣៤.៤៤៤.១៤១
បំណុលផ្សេងៗ១៣.៣៣៥.៥៨៧ ១២.៨៣១.៦៦២
សរុបបំណុល១.១០៦.០៦៥.៤៨៩៨៧៣.៦១៤.៨៩០
មូលធនរបស់ភាគទុនិក  
ដើមទុន១២០.០០០.០០០១២០.០០០.០០០
ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក៥០.៦៩០.៦៧៩ ៣៤.១៧៩.៤០៨
សរុបមូលធនរបស់ភាគទុនិក១៧០.៦៩០.៦៧៩ ១៥៤.១៧៩.៤០៨
សរុបបំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក១.២៧៦.៧៥៦.១៦៨១.០២៧.៧៩៤.២៩៨

 

របាយការណ៍លទ្ធផល
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទពីថ្ងៃទី០១‌ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ ដល់ ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨

 

ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨
ដល់ ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨
ដុល្លារអាមេរិក
(មិនបានសវនកម្ម)

ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧
ដល់ ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧
ដុល្លារអាមេរិក
(ដុល្លារអាមេរិក)

ចំណូលប្រតិបត្តិការ

ចំណូលពីការប្រាក់៩៥.៦៧៧.០១០៨៥.៥០៥.៥១០
ចំណាយលើការប្រាក់(៣៧.៣៨០.១៨១)(៣៧.៦៩៥.០៧៨)
ចំណូលពីការប្រាក់សុទ្ធ៥៨.២៩៦.៨៣០៤៧.៨១០.៤៣១
ចំណូលកម្រៃ និងជើងសារសុទ្ធ៤.៦១៨.៩៦៦៣.៣១៥.៧២៩
ចំណូលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ៨០៧.៦៨៧៦៦៦.៩៧៧
ចំណេញពីប្រតិបត្តិការ៦៣.៧២៣.៤៨២៥១.៧៩៣.១៥៧
សំវិធានធនលើឥណទាន អាក្រក់និងជាប់សង្ស័យ (៥.១៧៣.០៤៥)(៣.២១២.៦៩០)
ចំណាយប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ(៣៦.៩៦៤.៨៦៥)(៣២.៤៦៩.៩០៩)
ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ២០.៩៦៨.៤៧៧១៦.១១០.៥៥៧
ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ(៤.៤៥៧.២០៦)(៣.៦៣៧.៣១៧)
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ១៦.៥១១.២៧១១២.៤៧៣.២៤០