របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​​ចន្លោះពេលថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៧

របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​​ចន្លោះពេល            

តារាង​តុល្យការចន្លោះពេលនា​ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧

 

៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧
ដុល្លារ​អាមេរិក
(បានរងសវនកម្ម)

៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦
ដុល្លារ​អាមេរិក
(បានរងសវនកម្ម)

ទ្រព្យ​សកម្ម

សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ

៤៩.៧១១.៥០៥

៣២.៨៧៦.៤៩៦

សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

១៣៤.៤៩៣.៧៥០

២១២.៥១២.៩៩៩

ប្រាក់បញ្ញើ និងប្រាក់តម្កល់ នៅធនាគារផ្សេងៗ

៥០.៣១២.៦៧៨

៤៦.៧៤៣.៨៧៤

ឥណទានផ្តល់ឲ្យអតិថិជន

៧២៧.៧០០.៧៦៨

៥៩៩.៥៥០.៧៥៨

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

១៦.៦៦៤.៥៦៥

៨.២១៩.២៩២

តម្លៃកេរ្ត៍ឈ្មោះ

១៧.៣៨០.០៣០

១៧.៣៨០.០៣០

ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ

៧.៧៤៩.៦០៤

៧.២០៨.៧៣៨

ទ្រព្យសកម្មអរូបី

១.០៦៥.៤៩៨

១.៤៦៦.៨៦១

ការវិនិយោគផ្សេងៗ

៥០.០០០

៥០.០០០

ពន្ធពន្យារជាទ្រព្យសកម្ម

២.៧៦១.០០៤

២.៦៩៧.៥៩០

សរុបទ្រព្យសកម្ម

១.០០៧.៨៨៩.៤០២

៩២៨.៧០៦.៦៣៨

បំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក

បំណុល

 

ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ

៦២៤.១១៣.៣៧៣

៥៨៣.២២០.៩៩៨

ប្រាក់កម្ចី

១៩៧.០៣៦.៣៦០

១៧០.៧២១.៣៤៨

បំណុលបន្ទាប់បន្សំ

១៥.០០០.០០០

១៦.៣១៣.២១៧

មូលនិធិសោធននិវត្តន៍

៩.៥២៤.៩៧៩

៧.៦៤៥.៥០៧

បំណុលពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ

២.៨៩៥.៤៥៩

២.៧៨៣.៦៥១

បំណុលផ្សេងៗ

១១.២៥២.៦២៦

១២.៤២៨.៥៤៩

សរុបបំណុល

៨៥៩.៨២២.៧៩៧

៧៩៣.១១៣.២៧០

មូលធនរបស់ភាគទុនិក

 

ដើមទុន

១២០.០០០.០០០

១២០.០០០.០០០

ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក

២៨.០៦៦.៦០៥

១៥.៥៩៣.៣៦៨

សរុបមូលធនរបស់ភាគទុនិក

១៤៨.០៦៦.៦០៥

១៣៥.៥៩៣.៣៦៨

សរុបបំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក

១.០០៧.៨៨៩.៤០២

៩២៨.៧០៦.៦៣៨

 

របាយការណ៍​លទ្ធផលចន្លោះពេល
សម្រាប់​ការិយ​បរិច្ឆេទ​ពី​ថ្ងៃ​ទី១ ខែ​មករា ដល់​ថ្ងៃ​ទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧

 

សម្រាប់​ការិយ​បរិច្ឆេទ​
០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧
ដល់ ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧
ដុល្លារ​អាមេរិក
(បានរងសវនកម្ម)

សម្រាប់​ការិយ​បរិច្ឆេទ​
០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦
ដល់ ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦
ដុល្លារ​អាមេរិក
(មិនរងសវនកម្ម)

ចំណូលប្រតិបត្តិការ

ចំណូលពីការប្រាក់

៨៥.៥០៥.៥១០

៧៤.៦៩៧.៩៤៦

ចំណាយលើការប្រាក់

(៣៧.៦៩៥.០៨០)

(៣១.១៧៧.១១៤)

ចំណូលពីការប្រាក់សុទ្ធ

៤៧.៨១០.៤៣០

៤៣.៥២០.៨៣២

ចំណូលកម្រៃ និងជើងសារសុទ្ធ

៣.៦៤៩.៨៧៥

៦៧៨.២៧១

ចំណូលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ

៤២៦.០២៩

២៩៥.៨៣៤

ចំណេញពីប្រតិបត្តិការ

៥១.៨៨៦.៣៣៤

៤៤.៤៩៤.៩៣៧

សំវិធានធនលើឥណទាន អាក្រក់និងជាប់សង្ស័យ

(៣.២១២.៦៩០)

(៥.៥៥៣.២២៦)

ចំណាយប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ

(៣២.៥៦៣.០៩០)

(៣០.២៩៥.០៥៨)

ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ

១៦.១១០.៥៥៤

៨.៦៤៦.៦៥៣

ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ

(៣.៦៣៧.៣១៧)

(២.១៩១.៦៣១)

ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ

១២.៤៧៣.២៣៧

៦.៤៥៥.០២២

សំគាល់: របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចន្លោះពេលសម្រាប់​ការិយ​បរិច្ឆេទ​ពី​ថ្ងៃ​ទី ០១ ខែ​មករា ឆ្នាំ២០១៧ ដល់​ថ្ងៃ​ទី ៣០ ខែ​កញ្ញា

ឆ្នាំ២០១៧ ​​ត្រូវបានធ្វើសវនកម្មដោយ​​ ខេភី​អឹមជ្ជី ខេមបូឌា ចំកាត់​ ។