របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​​ចន្លោះពេលនា ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨

តារាងតុល្យការ

នាថ្ងៃទី ៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨

 

៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨

ដុល្លារអាមេរិក

(មិនបានសវនកម្ម)

៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៧

ដុល្លារអាមេរិក

(បានរងសវនកម្ម)

ទ្រព្យសកម្ម

សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ

៦៦.០០៤.១៨៧

៤៣.៧៤៤.៧០៩

សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

១៩០.៦៤៧.៧៣៤

១២៤.៥៤០.៧៣៩

ប្រាក់បញ្ញើនិងប្រាក់តម្កល់នៅធនាគារផ្សេងៗ

១២.៤១៨.២៦៨

១៩.០៩៥.៤៨០

ឥណទានផ្តល់ឲ្យអតិថិជន

៨៥៤.០៧៩.១២៥

៧៩៤.១២៥.៩៩១

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

១៧.៩៨៧.៧៧៩

១៦.៨៤៨.៣៩៦

តម្លៃកេរ្តិ៍ឈ្មោះ

១៧.៣៨០.០៣០

១៧.៣៨០.០៣០

ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ

៩.៦៨៤.៨៦៨

៨.០១៦.៧៨៤

ទ្រព្យសកម្មអរូបី

៧៣៨.៨៩១

៩៤៣.២៤៦

ការវិនិយោគផ្សេងៗ

៥០.០០០

៥០.០០០

ពន្ធពន្យារជាទ្រព្យសកម្ម

៣.០៤៨.៩២៤

៣.០៤៨.៩២៤

សរុបទ្រព្យសកម្ម

១.១៧២.០៣៩.៨០៦

១.០២៧.៧៩៤.២៩៩

បំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក

បំណុល

 

ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជននិងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ

៦៩៧.៦៥០.៤៧៨

៦១៨.១៧២.២៥២

ប្រាក់កម្ចី

២៦៧.៧៤៩.២៥៥

២១៤.៧៨៨.៣៣៣

បំណុលបន្ទាប់បន្សំ

១៣.០០០.០០០

១៣.០០០.០០០

មូលនិធិសោធននិវន្ត៍

១១.៧៧១.៥៤៦

១០.៣៧៨.៥០២

បំណុលពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ

២.៧៦៥.០៣២

៤.៤៤៤.១៤១

បំណុលផ្សេងៗ

១២.៤៥៣.៩៦៧

១២.៨៣១.៦៦៤

សរុបបំណុល

១.០០៥.៣៩០.២៧៨

៨៧៣.៦១៤.៨៩២

មូលធនរបស់ភាគទុនិក

 

ដើមទុន

១២០.០០០.០០០

១២០.០០០.០០០

ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក

៤៦.៦៤៩.៥២៩

៣៤.១៧៩.៤០៧

សរុបមូលធនរបស់ភាគទុនិក

១៦៦.៦៤៩.៥២៩

១៥៤.១៧៩.៤០៧

សរុបបំណុលនិងមូលធនរបស់ភាគទុនិក

១.១៧២.០៣៩.៨០៦

១.០២៧.៧៩៤.២៩៩

 

របាយការណ៍លទ្ធផល
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទពីថ្ងៃទី ០១‌ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៨ ដល់ ៣០ ខែមិថុនា ២០១៨

 

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ

០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨

ដល់ ៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨

ដុល្លារអាមេរិក

(មិនបានសវនកម្ម)

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ

០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧

ដល់ ៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧

ដុល្លារអាមេរិក

(មិនបានសវនកម្ម)

ចំណូលប្រតិបត្តិការ

ចំណូលពីការប្រាក់

៦២.៨៨៥.០១៣

៥៦.០៧៩.៨០១

ចំណាយលើការប្រាក់

(២៣.៦៦១.៩៦២)

(២៥.៤៩៦.១៩១)

ចំណូលពីការប្រាក់សុទ្ធ

៣៩.២២៩.០៥១

៣០.៥៨៣.៦១០

ចំណូលកម្រៃ និងជើងសារសុទ្ធ

២.៦០០.០៨៤

១.៨៤១.៨២២

ចំណូលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ

៤៧៨.៥២៣

៤២៤.៥៦៦

ចំណេញពីប្រតិបត្តិការ

៤២.៣០១.៦៥៧

៣២.៨៤៩.៩៩៩

សំវិធានធនលើឥណទានអាក្រក់និងជាប់សង្ស័យ

(២.៥៣៣.៥៨៣)

(១.៧០៩.៦២២)

ចំណាយប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ

(២៣.៩៧៦.៩៧៣)

(២១.០៣២.១៦០)

ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ

១៥.៧៩១.១០១

១០.១០៨.២១៦

ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ

(៣.៣២០.៩៧៩)

(២.៣៣៩.៥៨៨)

ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ

១២.៤៧០.១២១

៧.៧៦៨.៦២៩