តារាងតុល្យការចន្លោះថ្ងៃទី ៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨

តារាងតុល្យការ

នាថ្ងៃទី ៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨

 

៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៨

ដុល្លារអាមេរិក

(មិនបានសវនកម្ម)

៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៧

ដុល្លារអាមេរិក

(បានរងសវនកម្ម)

ទ្រព្យសកម្ម

សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ

៤៨.៩៨៩.១០៩

៤៣.៧៤៤.៧០៩

សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

១២៩.៥២៦.៧១០

១២៤.៥៤០.៧៣៩

ប្រាក់បញ្ញើនិងប្រាក់តម្កល់នៅធនាគារផ្សេងៗ

៩.៧៦៤.០០៧

១៩.០៩៥.៤៨០

ឥណទានផ្តល់ឲ្យអតិថិជន

៨៤៧.៤៣៨.១៨២

៧៩៤.១២៥.៩៩១

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

១៩.៨២២.៣៣៣

១៦.៨៤៨.៣៩៦

តម្លៃកេរ្តិ៍ឈ្មោះ

១៧.៣៨០.០៣០

១៧.៣៨០.០៣០

ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ

១០.១៤០.១៦៦

៨.០១៦.៧៨៤

ទ្រព្យសកម្មអរូបី

៨៥២.៤៣៥

៩៤៣.២៤៦

ការវិនិយោគផ្សេងៗ

៥០.០០០

៥០.០០០

ពន្ធពន្យារជាទ្រព្យសកម្ម

៣.០៤៨.៩២៤

៣.០៤៨.៩២៤

សរុបទ្រព្យសកម្ម

១.០៨៧.០១១.៨៩៦

១.០២៧.៧៩៤.២៩៩

បំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក

បំណុល

 

ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជននិងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ

៦៥៥.០១០.៤៩៨

៦១៨.១៧២.២៥២

ប្រាក់កម្ចី

២៣៤.៩៥១.៩៩៩

២១៤.៧៨៨.៣៣៣

បំណុលបន្ទាប់បន្សំ

១៣.០០០.០០០

១៣.០០០.០០០

មូលនិធិសោធននិវន្ត៍

១១.២៣៧.៤៥៥

១០.៣៧៨.៥០២

បំណុលពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ

១.៧១០.៨៨៦

៤.៤៤៤.១៤១

បំណុលផ្សេងៗ

៩.៨៨៣.៦៨១

១២.៨៣១.៦៦៤

សរុបបំណុល

៩២៥.៧៩៤.៥២០

៨៧៣.៦១៤.៨៩២

មូលធនរបស់ភាគទុនិក

 

ដើមទុន

១២០.០០០.០០០

១២០.០០០.០០០

ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក

៤១.២១៧.៣៧៦

៣៤.១៧៩.៤០៧

សរុបមូលធនរបស់ភាគទុនិក

១៦១.២១៧.៣៧៦

១៥៤.១៧៩.៤០៧

សរុបបំណុលនិងមូលធនរបស់ភាគទុនិក

១.០៨៧.០១១.៨៩៦

១.០២៧.៧៩៤.២៩៩

 

របាយការណ៍លទ្ធផល
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទពីថ្ងៃទី ០១‌ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៨ ដល់ ៣១ ខែមីនា ២០១៨

 

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ

០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨

ដល់ ៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨

ដុល្លារអាមេរិក

(មិនបានសវនកម្ម)

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ

០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧

ដល់ ៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧

ដុល្លារអាមេរិក

(មិនបានសវនកម្ម)

ចំណូលប្រតិបត្តិការ

ចំណូលពីការប្រាក់

៣១.០៩០.០៣០

២៧.៧៣៤.៨២៩

ចំណាយលើការប្រាក់

(១១.៥៩៩.៨២៩)

(១២.៨៨១.២៥៧)

ចំណូលពីការប្រាក់សុទ្ធ

១៩.៤៩០.២០០

១៤.៨៥៣.៥៧២

ចំណូលកម្រៃ និងជើងសារសុទ្ធ

១.៥០៥.៤៤៦

៦២២.០០៩

ចំណូលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ

២៥៣.៩២៩

១៣២.៣៥៥

ចំណេញពីប្រតិបត្តិការ

២១.២៤៩.៥៧៥

១៥.៦០៧.៩៣៦

សំវិធានធនលើឥណទានអាក្រក់និងជាប់សង្ស័យ

(១.២៨៥.៤៤៤)

(៨២៣.៥៦០)

ចំណាយប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ

(១១.០០៤.៤៥០)

(៩.៩៣៥.៨២៩)

ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ

៨.៩៥៩.៦៨១

៤.៨៤៨.៥៤៧

ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ

(១.៩២១.៧១៣)

(១.០៨៣.៥៧៤)

ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ

៧.០៣៧.៩៦៩

៣.៧៦៤.៩៧៣