របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុនា ឆ្នាំ២០១៣ ដល់ ២០១៧

តារាងតុល្យការ

 

៣១ ខែធ្នូ ​

ឆ្នាំ ២០១៧

ដុល្លារអាមេរិក

(បានរងសវនកម្ម)

៣១ ខែធ្នូ

ឆ្នាំ ២០១៦

ដុល្លារអាមេរិក

(បានរងសវនកម្ម)

៣១ ខែធ្នូ

ឆ្នាំ ២០១៥

ដុល្លារអាមេរិក

(បានរងសវនកម្ម)

៣១ ខែធ្នូ

ឆ្នាំ ២០១៤

ដុល្លារអាមេរិក

(បានរងសវនកម្ម)

៣១ ខែធ្នូ

ឆ្នាំ ២០១៣

ដុល្លារអាមេរិក

(បានរងសវនកម្ម)

ទ្រព្យសកម្ម

សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ                         

៤៣.៧៤៤.៧០៩៣២.៨៧៦.៤៩៦១៧.៦១៣.៣០៩១០.២១០.៣៨៤

៨.៩៣៧.៧៨១

សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា១២៤.៥៤០.៧៣៩២១២.៥១២.៩៩៩៦៥.៨៥២.៨៥១៨២.៩៤៨.៧២៨

៥៧.៥៧៤.៩៨១

ប្រាក់បញ្ញើនិងប្រាក់តម្កល់នៅធនាគារផ្សេងៗ១៩.០៩៥.៤៨០៤៦.៧៤៣.៨៧៤២៥.៦៧៣.៧២៨៣៣.៤៥៤.២៨៣

១៤.២៨៦.២១៤

ឥណទានផ្តល់ឲ្យអតិថិជន

៧៩៤.១២៥.៩៩១៥៩៩.៥៥០.៧៥៨៥៤៦.៧១០.៥៤៣៣៧០.៧២២.៧៨៨

២៥៨.២៤៩.០០០

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

១៦.៨៤៨.៣៩៦៨.២១៩.២៩២១៣.៤៦៨.៤៨៥៩.៦៨០.១៧២

៦.៤៤៧.៥១៧

តម្លៃកេរ្តិ៍ឈ្មោះ

១៧.៣៨០.០៣០១៧.៣៨០.០៣០១៧.៣៨០.០៣០១៧.៣៨០.០៣០

១៧.៣៨០.០៣០

ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ 

៨.០១៦.៧៨៤៧.២០៨.៧៣៨៥.៩៩៧.៦៨៨៤.៦៣៤.៥៦១

៤.៤៧៧.១៣៧

ទ្រព្យសកម្មអរូបី

៩៤៣.២៤៦១.៤៦៦.៨៦១២៩៤.៩៩៧៥៥៧.២៥៣

៥៥៦.៨៦៤

ការវិនិយោគផ្សេងៗ

៥០.០០០៥០.០០០   ៥០.០០០៥០.០០០

៥០.០០០

ពន្ធពន្យារជាទ្រព្យសកម្ម

៣.០៤៨.៩២៤២.៦៩៧.៥៩០១.៤១៣.៥៨១១.០៥៧.៩៥៨

៧២២.៦៩៤

សរុបទ្រព្យសកម្ម

១.០២៧.៧៩៤.២៩៩១.០២៧.៧៩៤.២៩៩១.០២៧.៧៩៤.២៩៩១.០២៧.៧៩៤.២៩៩

១.០២៧.៧៩៤.២៩៩

បំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក

បំណុល

 

ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជននិងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ

៦១៨.១៧២.២៥២៥៨៣.២២០.៩៩៨៣៤៨.៣៩៦.៩៧៤២៦៩.២៥៨.៥២៧

១៦៣.០២១.៤៤៣

ប្រាក់កម្ចី

២១៤.៧៨៨.៣៣៣

១៧០.៧២១.៣៤៨

១៦០.៤២៥.៣៩៦

១១៥.៥៣០.២២០

៨៣.៤០៧.៣៨៥

បំណុលបន្ទាប់បន្សំ

១៣.០០០.០០០

១៦.៣១៣.២១៧

៣២.៣១៣.២១៧

៤៧.៣១៣.២១៧

៣៧.៣១៣.២១៧

មូលនិធិសោធននិវន្ត៍

១០.៣៧៨.៥០២

៧.៦៤៥.៥០៧

៥.៨១៦.៧៣៣

៤.០៨២.៦៦៦

២.៨៩៩.៤៥២

បំណុលពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ

៤.៤៤៤.១៤១

២.៧៨៣.៦៥១

៤.៤១៥.៩៤១

២.៤៨២.៧៤៦

១.៩៨៣.៦១០

បំណុលផ្សេងៗ

១២.៨៣១.៦៦៤

១២.៤២៨.៥៤៩

៨.៧០៤.៧១៣

៥.៨៧៩.៥១៥

៣.៨៧៦.៣៧០

សរុបបំណុល

៨៧៣.៦១៤.៨៩២

៧៩៣.១១៣.២៧០

៥៦០.០៧២.៩៧៤

៤៤៤.៥៤៦.៨៩១

២៩២.៥០១.៤៧៧

មូលធនរបស់ភាគទុនិក

 

ដើមទុន

១២០.០០០.០០០

១២០.០០០.០០០

១០៤.០០០.០០០

៧៤.០០០.០០០

៧៤.០០០.០០០

ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក

៣៤.១៧៩.៤០៧

១៥.៥៩៣.៣៦៨

៣០.៣៨២.២៣៨

១២.១៤៩.២៦៦

២.១៨០.៧៤១

សរុបមូលធនរបស់ភាគទុនិក 

១៥៤.១៧៩.៤០៧

១៣៥.៥៩៣.៣៦៨

១៣៤.៣៨២.២៣៨

៨៦.១៤៩.២៦៦

៧៦.១៨០.៧៤១

សរុបបំណុលនិង មូលធនរបស់ភាគទុនិក

១.០២៧.៧៩៤.២៩៩

៩២៨.៧០៦.៦៣៨

៦៩៤.៤៥៥.២១២

៥៣០.៦៩៦.១៥៧

៣៦៨.៦៨២.២១៨

 

របាយការណ៍លទ្ធផល

 

ឆ្នាំ ២០១៧

ដុល្លារអាមេរិក

(បានរងសវនកម្ម)

ឆ្នាំ ២០១៦

ដុល្លារអាមេរិក

(បានរងសវនកម្ម)

ឆ្នាំ ២០១៥

ដុល្លារអាមេរិក

(បានរងសវនកម្ម)

ឆ្នាំ ២០១៤

ដុល្លារអាមេរិក

(បានរងសវនកម្ម)

ឆ្នាំ ២០១៣

ដុល្លារអាមេរិក

(បានរងសវនកម្ម)

ចំណូលប្រតិបត្តិការ

ចំណូលពីការប្រាក់

១១៥.៩៩២.៥៥៥១០២.១១៤.៨២៤៨៩.០១១.៦៣០៥៥.៩៣៣.៦០៣

៣៨.៣៥៤.៨៥៧

ចំណាយលើការប្រាក់

(៤៩.៤៦៣.២៤១)(៤៤.២២៥.៦៧៩)(៣២.៨៨៨.៦៤៦)(១៩.៤១១.៧៧៧)

(១៣.០៩៥.១៧១)

ចំណូលពីការប្រាក់សុទ្ធ

៦៦.៥២៩.៣១៤៥៧.៨៨៩.១៤៥៥៦.១២២.៩៨៤៣៦.៥២១.៨២៦

២៥.២៥៩.៦៨៦

ចំនូលកម្រៃនិងជើងសារសុទ្ធ៥.៣៧០.៧២៥៩៤០.៧០៧១.៨០២.០៦៥១.២៦២.០១០

២.៩២៥.១៥៤

ចំណូលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ

៦៦០.៥១១៣៦០.៣០៤២៩៥.៩៨៤៨៧.៤២១

២១៨.៤២០

ចំណេញពីប្រតិបត្តិការ

៧២.៥៦០.៥៥០៥៩.១៩០.១៥៦៥៨.២២១.០៣៣៣៧.៨៧១.២៥៧

២៨.៤០៣.២៦០

សំវិធានធនលើឥណទានអាក្រក់និងជាប់សង្ស័យ(៤.៨៧១.៣៦៦)(៧.១៥០.២៩៨)(២.៣៨៥.៤៧២)(១.០១៨.០៧៣)

(២.១៩៣.១១៦)

ចំណាយប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ

(៤៣.៨៨៣.៥៧៦)(៤០.៧៥៧.៩៧១)(៣២.៥៦៦.៦៧២)(២៤.៥៧៧.៧១១)

(២០.៦៧៨.៩៣៤)

ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ

២៣.៨០៥.៦០៨១១.២៨១.៨៨៧២៣.២៦៨.៨៨៩១២.២៧៥.៤៧៣

៩.៩១៧.៤៤២

ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ

(៥.២១៩.៥៦៩)(២.៤៥០.១៨៣)(៤.៩០៦.៤៣៦)(២.៦៧៨.២៤៨)

(១.៩៨៩.៦៨៥)

ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ

១៨.៥៨៦.០៣៩

៨.៨៣១.៧០៤

១៨.៣៦២.៤៥៣

៩.៥៩៧.២២៥

៧.៩២៧.៧៥៧

កំណត់សំគាល់ៈ ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៣ ដល់ ឆ្នាំ២០១៥ ជារបាយការណ៍សវនកម្មសរុបរួមរបស់ ម៉ារ៉ូហាន់ ធនាគារជប៉ុន ភីអិលស៊ី និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ស្ថាបនា លីមីតធីត ។