របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​​ចន្លោះពេលនា ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០

តារាងតុល្យការ

នាថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០

 

នាថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០

ដុល្លារអាមេរិក
(មិនបានសវនកម្ម)

នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩        
ដុល្លារអាមេរិក        
(បានរងសវនកម្ម)

ទ្រព្យសកម្ម

សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ

៩២,២៧៨,៣១៥

៨៥,២៩៦,៩០០

សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

២០៤,៥៣៨,០២៥

២១៣,១១៨,៨៦៥

ប្រាក់បញ្ញើ និងប្រាក់តម្កល់នៅធនាគារផ្សេងៗ

៦,៩៤៦,៣៦៧

១៥,៨១៨,៥៣៩

ឥណទានផ្តល់ឲ្យអតិថិជន

១,៣៧៤,០៨៤,៣៧៩

១,២៩៣,០០៥,០២៣

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

២៨,៧៧៤,២៤៤

១៣,០២២,៦៨៨

ពន្ធពន្យារជាទ្រព្យសកម្ម

៦,០៧០,៤៩១

៦,៤៦៧,៨៣៨

តម្លៃកេរ្តិ៍ឈ្មោះ

១៧,៣៨០,០៣០

១៧,៣៨០,០៣០

ទ្រព្យសកម្មអរូបី

១,៨៣៤,០២២

២,៣៦៩,៨៣៨   

ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ

១៥,១២១,៨៩៨

១៤,៧៨៧,៨៤១

សិទ្ធប្រើប្រាស់ទ្រព្យសកម្ម

១៣,៣១៥,១២៤

សរុបទ្រព្យសកម្ម

១,៧៤៧,០២៧,៧៧២

១,៦៧៤,៥៨២,៦៨៦

បំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក

បំណុល

  

ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ

១,០០៣,៩២៨,៤៥១

៩៤៧,៤១១,២២២

បំណុលបន្ទាប់បន្សំ

៤៤,០០០,០០០   

៤៤,០០០,០០០

ប្រាក់កម្ចី

៣៩៣,២៣២,២៧៣

៣៦៥,៩៧១,៣០៦

បំណុលពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ

៣,១១៧,៣១១

៨,៨៩៦,៣៧៧   

បំណុលផ្សេងៗ

២៧,២៦៥,៥២៩

២៧,៧៣៦,២១៣

អត្ថប្រយោជន៍របស់និយោជិក

១៦,១៥៧,៤៤៩   

២០,៥៩៦,០៦៣

បំណុលភតិសន្យា

១១,៩៧១,១០៦

សរុបបំណុល

១,៤៨៧,៧០១,០១៤

១,៤២៦,៥៨២,២៨៧

មូលធនរបស់ភាគទុនិក

  

ដើមទុន

១៥០,០០០,០០០

១៥០,០០០,០០០

ទុនបំរុងបទប្បញ្ញត្តិ

១២,៥៧០,៤៦៤

១២,៥៧០,៤៦៤

ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក

៨៥,៤២៩,៩៣៦

៨៥,៤២៩,៩៣៥

ប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំ

១១,៣២៦,៣៥៨

សរុបមូលធនរបស់ភាគទុនិក

២៥៩,៣២៦,៧៥៨

២៤៨,០០០,៣៩៩

សរុបបំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក

១,៧៤៧,០២៧,៧៧២

១,៦៧៤,៥៨២,៦៨៦

របាយការណ៍លទ្ធផល

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទពីថ្ងៃទី០១‌ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ ដល់ ៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០

 

ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ ដល់ ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០

ដុល្លារអាមេរិក

(មិនបានសវនកម្ម)

ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ ដល់ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

ដុល្លារអាមេរិក

(បានរងសវនកម្ម)

ចំណូលប្រតិបត្តិការ

ចំណូលពីការប្រាក់

៤៥,៦៩៤,៣៥១

១៦៦,៩៦៥,២៥៧

ចំណាយលើការប្រាក់

-១៧,៦៩៤,៨៣៦

-៦៦,០០៨,៩៤៤

ចំណូលពីការប្រាក់សុទ្ធ

២៧,៩៩៩,៥១៥

១០០,៩៥៦,៣១៣

ចំណូលកម្រៃ និងជើងសារសុទ្ធ

២,៨២០,៦៥៤

២,៨៣៩,៩៣២   

ចំណូលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ

១,៩៣៣,២៨០   

៤,០១៩,៤២៦

ចំណេញពីប្រតិបត្តិការ

៣២,៧៥៣,៤៤៩

១០៧,៨១៥,៦៧១

ចំណេញ/ខាត សុទ្ធពីការបង្វែលរូបិយប័ណ្ណបរទេស

-៤៨៧,២៨៨

សំវិធានធនលើឥណទាន អាក្រក់និងជាប់សង្ស័យ

-២,៤០៤,៣២៧

-៥,៣៧២,៤៥១

ចំណាយលើសំវិធានធន​ ក្រៅតារាងតុល្យការ

-២៣,០៩៥

ចំណាយលើសំវិធានធន​ ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារផ្សេង

៨៨,០៨២

ចំណាយប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ

-១៥,៣៥៤,២៣៦

-៥៦,៦១០,៩០១

ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ

១៤,៥៧២,៥៨៥

៤៥,៨៣២,៣១៩

ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ

-៣,២៤៦,២២៧

-៨,៦៧៨,៤៨៨

ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ

១១,៣២៦,៣៥៨

៣៧,១៥៣,៨៣១

Makes Your Life Better