របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​​ចន្លោះពេលនាថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០

តារាងតុល្យការ

នាថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០

 

នាថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០

ដុល្លារអាមេរិក
(មិនបានសវនកម្ម)

នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩        
ដុល្លារអាមេរិក        
(បានរងសវនកម្ម)

ទ្រព្យសកម្ម

សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ

១០៩,៧០៩,៤១៣

៨៥,២៩៦,៩០០

សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

២៦៣,១២១,១៩៤

២១៣,១១៨,៨៦៥

ប្រាក់បញ្ញើ និងប្រាក់តម្កល់នៅធនាគារផ្សេងៗ

១៤,៣១១,៩៦៦

១៥,៨១៨,៥៣៩

ឥណទានផ្តល់ឲ្យអតិថិជន

១,៤០៤,១៨១,៤៣៥

១,២៩៣,០០៥,០២៣

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

២៩,០៣៤,០១៩

១៣,០២២,៦៨៨

ពន្ធពន្យារជាទ្រព្យសកម្ម

៦,០៧០,៤៩១

៦,៤៦៧,៨៣៨

តម្លៃកេរ្តិ៍ឈ្មោះ

១៧,៣៨០,០៣០

១៧,៣៨០,០៣០

ទ្រព្យសកម្មអរូបី

១,៩៩៩,៨១៥

២,៣៦៩,៨៣៨   

ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ

១៥,៥៧១,៦៣៩

១៤,៧៨៧,៨៤១

សិទ្ធប្រើប្រាស់ទ្រព្យសកម្ម

១៣,៣១៥,១២៤

សរុបទ្រព្យសកម្ម

១,៨៦១,៣៨០,០០១

១,៦៧៤,៥៨២,៦៨៦

បំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក

បំណុល

  

ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ

១,០៩៦,០៥៣,៧៦១

៩៤៧,៤១១,២២២

បំណុលបន្ទាប់បន្សំ

៤៤,០០០,០០០

៤៤,០០០,០០០

ប្រាក់កម្ចី

៣៩៩,១៣៨,៧៥៦

៣៦៥,៩៧១,៣០៦

បំណុលពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ

៥,២៩៧,៣៧៥

៨,៨៩៦,៣៧៧   

បំណុលផ្សេងៗ

៣១,៩២៣,១៣៥

២៧,៧៣៦,២១៣

អត្ថប្រយោជន៍របស់និយោជិក

១៦,៧២៧,៤៣៩

២០,៥៩៦,០៦៣

បំណុលភតិសន្យា

១១,៩៧១,១០៦

សរុបបំណុល

១,៥៩៣,១៤០,៤៦៧

១,៤២៦,៥៨២,២៨៧

មូលធនរបស់ភាគទុនិក

  

ដើមទុន

១៥០,០០០,០០០

១៥០,០០០,០០០

ទុនបំរុងបទប្បញ្ញត្តិ

១២,៥៧០,៤៦៤

១២,៥៧០,៤៦៤

ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក

៨៥,៤២៩,៩៣៦

៨៥,៤២៩,៩៣៥

ប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំ

២០,២៣៩,១៣៤

សរុបមូលធនរបស់ភាគទុនិក

២៦៨,២៣៩,៥៣៤

២៤៨,០០០,៣៩៩

សរុបបំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក

១,៨៦១,៣៨០,០០១

១,៦៧៤,៥៨២,៦៨៦

របាយការណ៍លទ្ធផល

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទពីថ្ងៃទី០១‌ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ ដល់ ៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០

 

ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ ដល់ ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០

ដុល្លារអាមេរិក

(មិនបានសវនកម្ម)

ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ ដល់ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

ដុល្លារអាមេរិក

(បានរងសវនកម្ម)

ចំណូលប្រតិបត្តិការ

ចំណូលពីការប្រាក់

៩២,៥៧៥,៨៣០

១៦៦,៩៦៥,២៥៧

ចំណាយលើការប្រាក់

-៣៦,១២៧,៦៥៥

-៦៦,០០៨,៩៤៤

ចំណូលពីការប្រាក់សុទ្ធ

៥៦,៤៤៨,១៧៦

១០០,៩៥៦,៣១៣

ចំណូលកម្រៃ និងជើងសារសុទ្ធ

៤,៤០៤,៨៦៣

២,៨៣៩,៩៣២   

ចំណូលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ

៣,៦៧២,៧៩៨

៤,០១៩,៤២៦

ចំណេញពីប្រតិបត្តិការ

៦៤,៥២៥,៨៣៧

១០៧,៨១៥,៦៧១

ចំណេញ/ខាត សុទ្ធពីការបង្វែលរូបិយប័ណ្ណបរទេស

-៧៥២,៥៦៤

សំវិធានធនលើឥណទាន អាក្រក់និងជាប់សង្ស័យ

-៦,៥៤៦,១០០

-៥,៣៧២,៤៥១

ចំណាយលើសំវិធានធន​ ក្រៅតារាងតុល្យការ

-១១១,៤៧៧

ចំណាយលើសំវិធានធន​ ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារផ្សេង

១៣,៦៨២

ចំណាយប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ

-៣១,៦៧២,៥៧៤

-៥៦,៦១០,៩០១

ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ

២៥,៤៥៦,៨០៤

៤៥,៨៣២,៣១៩

ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ

-៥,២១៧,៦៧០

-៨,៦៧៨,៤៨៨

ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ

២០,២៣៩,១៣៤

៣៧,១៥៣,៨៣១

Makes Your Life Better