របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​​ចន្លោះពេលនា ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧

របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​​ចន្លោះពេល

តារាង​តុល្យការចន្លោះពេលនាថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧

 

៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧
ដុល្លារ​អាមេរិក

(បានរងសវនកម្ម)

៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦
ដុល្លារ​អាមេរិក

(បានរងសវនកម្ម)

ទ្រព្យ​សកម្ម

សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ

៤៤.៤១៨.៦៥៨

៣២.៨៧៦.៤៩៦

សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

១៥៨.៦៤០.៤៧២

២១២.៥១២.៩៩៩

ប្រាក់បញ្ញើ និងប្រាក់តម្កល់ នៅធនាគារផ្សេងៗ

៥៣.៣៧៩.៨៨៨

៤៦.៧៤៣.៨៧៤

ឥណទានផ្តល់ឲ្យអតិថិជន

៦៧៦.១១៧.៨៩១

៥៩៩.៥៥០.៧៥៨

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

១២.៣៥៥.៣៥៣

៨.២១៩.២៩២

តម្លៃកេរ្ត៍ឈ្មោះ

១៧.៣៨០.០៣០

១៧.៣៨០.០៣០

ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ

៨.១៧២.៨៥១

៧.២០៨.៧៣៨

ទ្រព្យសកម្មអរូបី

១.១៥៧.៨៥៨

១.៤៦៦.៨៦១

ការវិនិយោគផ្សេងៗ

៥០.០០០

៥០.០០០

ពន្ធពន្យារជាទ្រព្យសកម្ម

២.៧៦១.០០៤

២.៦៩៧.៥៩០

សរុបទ្រព្យសកម្ម

៩៧៤.៤៣៤.០០៥

៩២៨.៧០៦.៦៣៨

បំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក

បំណុល

 

ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ

៦១៣.៦៥៧.៣៩២

៥៨៣.២២០.៩៩៨

ប្រាក់កម្ចី

១៨០.០២៣.៥៥៧

១៧០.៧២១.៣៤៨

បំណុលបន្ទាប់បន្សំ

១៥.០០០.០០០

១៦.៣១៣.២១៧

មូលនិធិសោធននិវត្តន៍

៨.៧២១.៣៨៦

៧.៦៤៥.៥០៧

បំណុលពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ

១.៩១១.៧៩៧

២.៧៨៣.៦៥១

បំណុលផ្សេងៗ

១១.៧៥៧.៨៧៧

១២.៤២៨.៥៤៩

សរុបបំណុល

៨៣១.០៧២.០០៩

៧៩៣.១១៣.២៧០

មូលធនរបស់ភាគទុនិក

 

ដើមទុន

១២០.០០០.០០០

១២០.០០០.០០០

ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក

២៣.៣៦១.៩៩៦

១៥.៥៩៣.៣៦៨

សរុបមូលធនរបស់ភាគទុនិក

១៤៣.៣៦១.៩៩៦

១៣៥.៥៩៣.៣៦៨

សរុបបំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក

៩៧៤.៤៣៤.០០៥

៩២៨.៧០៦.៦៣៨

 

របាយការណ៍​លទ្ធផលចន្លោះពេល
សម្រាប់​ការិយ​បរិច្ឆេទ​ពី​ថ្ងៃ​ទី ០១ ខែ​មករា ឆ្នាំ២០១៧ ដល់​ថ្ងៃ​ទី៣០ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ២០១៧

 

សម្រាប់​ការិយ​បរិច្ឆេទ​

០១ ខែមករា ២០១៧
ដល់ ៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧
ដុល្លារ​អាមេរិក

(បានរងសវនកម្ម)

សម្រាប់​ការិយ​បរិច្ឆេទ​

០១ ខែមករា​ ២០១៦
ដល់ ៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦
ដុល្លារ​អាមេរិក
(មិនបានត្រួតពិនិត្យ)

ចំណូលប្រតិបត្តិការ

ចំណូលពីការប្រាក់

៥៦.០៧៩.៨០២

៤៨.៣៧៦.៩៦៦

ចំណាយលើការប្រាក់

(២៥.៤៩៦.១៩១)

(១៩.២៤៣.០៧៩)

ចំណូលពីការប្រាក់សុទ្ធ

៣០.៥៨៣.៦១១

២៩.១៣៣.៨៨៧

ចំណូលកម្រៃ និងជើងសារសុទ្ធ

២.០៧៤.៦២១

៣០៣.៨១២

ចំណូលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ

២៦០.៣១៩

២០២.៧៩២

ចំណេញពីប្រតិបត្តិការ

៣២.៩១៨.៥៥១

២៩.៦៤០.៤៩១

សំវិធានធនលើឥណទាន អាក្រក់និងជាប់សង្ស័យ

(១.៧០៩.៦២២)

(១.១៣៦.៦១៧)

ចំណាយប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ

(២១.១០០.៧១៣)

(១៨.៩០៣.៤២៦)

ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ

១០.១០៨.២១៦

៩.៦០០.៤៤៨

ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ

(២.៣៣៩.៥៨៨)

(១.៩១៨.២៩៨)

ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ

៧.៧៦៨.៦២៨

៧.៦៨២.១៥០

សំគាល់:
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចន្លោះពេលសម្រាប់​ការិយ​បរិច្ឆេទ​ពី​ថ្ងៃ​ទី ០១ ខែ​មករា ឆ្នាំ២០១៧ ដល់​ថ្ងៃ​ទី ៣០ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ ​​ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយ​​ ខេភី​អឹមជ្ជី ខេមបូឌា ចំកាត់​ ។