ចក្ខុវិស័យ

គឺជាធនាគារដែលឈានមុខគេ​ និងគួរឱ្យទុកចិត្តបំផុតក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មធនាគារពេញលេញនៅ ទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

បេសកកម្ម

ជួយលើកកម្ពស់អាជីវកម្ម និងការរស់នៅរបស់ប្រជាជនតាមរយៈការផ្តល់សេវាកម្មធនាគារ ពេញលេញជាមួយនឺងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនៅទូទាំង​ប្រទេស និងរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ ប្រកបដោយចីរភាពនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។