សារពីប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

ចាប់តាំងពីធនាគារ ស្ថាបនា ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាថ្មី និងបានចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ បុគ្គលិកគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទាំងអស់ បានខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនក្រោយពីការរួមបញ្ចូលគ្នាដោយជោគជ័យ ដើម្បីបង្កើតបាននូវធនាគារថ្មីមួយ ដែលមានគ្រឹះដ៏រឹងមាំក្នុងការផ្តល់ជូនអតិថិជនទូទាំងប្រទេសនូវសេវាកម្មធនាគារពេញលេញ។

ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ ធនាគារ ស្ថាបនា បានដាក់ចេញនូវវិធានការសំខាន់ៗជាច្រើនដើម្បីពង្រឹងគុណភាពធនាគារ រួមមាន ការកែលម្អរចនាសម្ព័នធនាគារ ដែលមានដូចជា គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រង ការកែសម្រួលគម្រោងប្រាក់បៀវត្សបុគ្គលិក គោលការណ៍និងនីតិវិធីនានា ព្រមទាំងបង្កើតនូវក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ ទៀតផង។ ធនាគារ​ ក៏បានចាប់ផ្តើមធ្វើការវិនិយោគចំបងមួយចំនួនក្នុងការរៀបចំយុទ្ធសាស្រ្តបង្កើតផលិតផលសំខាន់ៗរួមមាន សេវាធនាគារតាមទូរស័ព្ទ Mobile Banking និងសេវាធនាគារតាមអ៊ីនធើណេត Internet Banking ប័ណ្ណទូទាត់អន្តរជាតិ និងម៉ាស៊ីនអេធីអឹមប្រភេទថ្មីដែលអាចដាក់ប្រាក់ជាមួយមុខងារ Cash Recycling។  

សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានបន្តកើនឡើងដល់ ៦,៨% ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ (ធនាគារពិភពលោក) បន្ទាប់ពីកំណើនប្រចាំឆ្នាំមានប្រហែល ៧% ក្នុងរយៈពេល ៦ ឆ្នាំ មុនជាប់ៗគ្នា។ ឥណទានរបស់ធនាគារបានកើនឡើង ៣២% គឺរហូតដល់ ៨០៩ លានដុល្លារអាមេរិក ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ ដែលជាកំណើនខ្ពស់ជាងកំណើនក្នុងឆ្នាំ២០១៦ ដែលមានត្រឹមតែ ១១% ប៉ុណ្ណោះ។ ឥណទានខ្នាតតូច និង មធ្យមបានកើនឡើងដល់ ៣៤% ខណៈដែលប្រាក់កម្ចីពាណិជ្ជកម្មបានកើនឡើងដល់ ៨%។ គុណភាពទ្រព្យសកម្មរបស់ស្ថាបនាមានភាពរឹងមាំជាមួយនឹងអនុបាតឥណទានមិនដំណើរការមានត្រឹមតែ ១,៣៣% ពោលគឺទាបជាងឆ្នាំមុនដែលមានរហូតដល់ទៅ ១,៥៧%។ សមតុល្យឥណទានប្រាក់រៀលធៀបទៅសមតុល្យឥណទានសរុបរបស់ធនាគារមាន ៦,០០% នៅបំណាច់ឆ្នាំ២០១៧។

កំណើនប្រាក់បញ្ញើអតិថិជនក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ មានភាពយឺតពោលគឺ កើនឡើងត្រឹមតែ ៧% ស្មើនឹង ៥៨៧ លានដុល្លារអាមេរិកប៉ុណ្ណោះ ដោយសារធនាគារបានប្រើយុទ្ធសាស្ត្រកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់បញ្ញើធ្វេដងនៅដើមឆ្នាំ២០១៧ ដើម្បីលុបបំបាត់លំហូរសាច់ប្រាក់ច្រើនលើសលុបដែលទទួលបានពីកំណើនប្រាក់បញ្ញើ ៦៨% ដោយសារយុទ្ធនាការអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ក្នុងឆ្នាំ២០១៦។ ធនាគារ បានបង្កើនប្រាក់កម្ចីរយៈពេលវែងពីអតិថិជនប្រាក់កម្ចីជាតិ និងអន្តរជាតិរហូតដល់ ២៦% ឬស្មើនឹង ២១៥ លានដុល្លារអាមេរិក។ ជាលទ្ធផល ធនាគារបានស្ដារឡើងវិញនូវប្រសិទ្ធិភាពនៃតារាងតុល្យការ ខណៈពេលដែលខ្លួនរក្សាបាននូវសន្ទនិយភាពគ្រប់គ្រាន់ និងគម្លាតរវាងប្រាក់កម្ចី និងដើមទុនមានភាពល្អប្រសើរជាងមុន។

ជាមួយនឹងការអនុម័ត ALM (ការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្ម និងបំណុល) ប្រាក់ចំណូលពី ការប្រាក់សុទ្ធ របស់ធនាគារបានកើនឡើង ១៥% ឬស្មើនឹង ៦៧ លានដុល្លារអាមេរិក ចំណែកឯចំណូលសុទ្ធ និងកម្រៃជើងសារវិញក៏បានកើនឡើងដល់ ៤៧១% ឬស្មើនឹង ៥,៤ លានដុល្លារអាមេរិក។ ម្យ៉ាងទៀតគឺដោយសារតែធនាគារមានឱកាសទទួលបានកម្រៃបន្ថែមពីសេវាកម្មរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពី ស្ថាបនា ចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការជាធនាគារពាណិជ្ជមក។ ការចំណាយលើប្រតិបត្តិការសរុបបានកើនឡើង ៨% ដោយក្នុងនោះការចំណាយលើបុគ្គលិកបានកើនឡើង ២១% និងការចំណាយលើផ្នែករដ្ឋបាលបានថយចុះ ៩% ។ ជាលទ្ធផលប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ (ក្រោយបង់ពន្ធ) របស់ធនាគារនៅឆ្នាំ២០១៧ បានឈានដល់ ១៨,៦ លានដុលារអាមេរិក ដែលជាការស្តារឡើងវិញនូវកំណើន ១១០% ពី NPAT ដែលមានត្រឹមតែ ៨,៨ លានដុលារអាមេរិកប៉ុណ្ណោះក្នុងឆ្នាំ២០១៦។ ការបង្វិលចំណូលលើទ្រព្យសកម្ម និង ការបង្វិលចំណូលលើមូលនិធិម្ចាស់ហ៊ុន បានកើនឡើងដល់ ១,៧៩% និង ១១,៩២% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនដែលមានត្រឹមតែ ០,៩១% និង ៦,២៨% ប៉ុណ្ណោះ។ អនុបាតសាធនភាពត្រូវបានរក្សានៅត្រឹម ១៨,១១% នៅបំណាច់ឆ្នាំ២០១៧។

ធនាគារ ស្ថាបនា ប្តេជ្ញាបន្តគាំទ្រដល់អាជីវកម្មបុគ្គល និងអាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យមនានា នៅទូទាំងប្រទេស ព្រមទាំងចូលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជា។ ធនាគារ ស្ថាបនា កំពុងវិនិយោគលើការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលទំនើបចុងក្រោយបំផុតប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ដែលត្រូវដើរតួរជាបណ្តាញស្នូលរបស់ធនាគារ ក្នុងការទាក់ទងទៅកាន់អតិថិជនរបស់ខ្លួនជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ បុគ្គលិកគ្រប់រូបរបស់ធនាគារ ស្ថាបនា ប្តេជ្ញាផ្តល់ជូនអតិថិជនទាំងអស់នូវសេវាកម្មប្រកបដោយ គុណភាព សុវត្ថិភាព និងភាពងាយស្រួល រួមទាំងបទពិសោធន៍ល្អៗដែលអតិថិជននឹងទទួលបានពីគ្រប់
បណ្តាញរបស់ធនាគារ ស្ថាបនា។ ធនាគារ ស្ថាបនា នឹងបន្តអនុវត្តគោលដៅទាំងនេះ ដោយមានមូលដ្ឋានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដ៏រឹងមាំ តម្លាភាព អនុលោមភាព និងអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្មដ៏ល្អប្រសើរ។


យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាជ្រៅចំពោះអតិថិជនទាំងអស់ដែលតែងតែមានទំនុកចិត្តខ្ពស់លើធនាគារស្ថាបនា ដៃគូអាជីវកម្មទាំងអស់សម្រាប់ការគាំទ្រនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ  និងបុគ្គលិកទាំងអស់សម្រាប់ការខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញការងារបានយ៉ាងល្អប្រសើរ។  ធនាគារ ស្ថាបនា កំពុងបន្តធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកគោលដៅឆ្នាំ២០១៨របស់ខ្លួន។

ដោយក្តីគោរពអំពីខ្ញុំ

KATO Norihiko

ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ