គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិ

លោក លឹម អូន
ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

លោក លឹម អូន មានបទពិសោធន៍ជាង ២០ ឆ្នាំជាមួយគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រុមហ៊ុនសាវនកម្មអន្តរជាតិ។ មុនពេលចូលបម្រើការងារនៅក្នុងធនាគារ ស្ថាបនា លោក លឹម អូន ធ្លាប់បម្រើការងារជាសាវនករជាន់ខ្ពស់នៅ ក្រុមហ៊ុន ខេភីអឹមជី ខេមបូឌៀ (KPMG Cambodia) ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៩៧ រហូតដល់ឆ្នាំ ២០០២ ដោយទទួលបាននូវ បទពិសោធន៏ផ្នែកសាវនកម្មយ៉ាងទូលំទូលាយ និងបានបំពេញការងារនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអស់រយៈពេលមួយឆ្នាំផងដែរ។ ក្នុងឆ្នាំ២០០២ លោក បានចាប់ផ្តើមបម្រើការងារនៅធនាគារវឌ្ឍនៈ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដោយត្រូវបានតែងតាំងក្នុងមុខតំណែងជាច្រើនដូចជា ប្រធានសាខាជាន់ខ្ពស់របស់សាខាកណ្តាល និងជានាយកនាយកដ្ឋាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងរតនាគារ និងជានាយកនាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការ ហើយចុងក្រោយលោកបានកាន់ដំណែងជាអគ្គនាយករងរបស់ធនាគារវឌ្ឍនៈរហូតពេលលោកសុំលាលែងចេញពីធនាគារនៅក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១២។

លោក លឹម អូន បានចូលបម្រើការងារនៅក្នុងធនាគារ ស្ថាបនា ជាអគ្គនាយកប្រតិបត្តិការចាប់ក្នុងខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ និងត្រូវបានតំឡើងជាអនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៤ បន្ថែមលើមុខងារជាអគ្គនាយកប្រតិបត្តិការ។ បន្ទាប់ពីការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុស្ថាបនា លីមីតធីត និងធនាគារ ម៉ារ៉ូហាន់ ក្នុងខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦មក លោកនៅតែបន្តមុខតំណែងជាអគ្គនាយកប្រតិបត្តិនិងជាអនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ របស់ធនាគារ ស្ថាបនា រហូតដល់ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩។ បន្ទាប់មកលោកត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិធនាគារ ស្ថាបនា នាថ្ងៃទី០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩។ លោក លឹម អូន ទទួលបានបរិញ្ញាបត្រគណនេយ្យពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងក្នុងឆ្នាំ១៩៩៨។

លោក KENJI KUROKI
អនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

លោក Kuroki មានបទពិសោធន៍ការងារក្នុងវិស័យធនាគាររយៈពេលជិត ៣០ឆ្នាំ ចាប់តាំងពីពេលដែលលោកបានចាប់ផ្តើមអាជីពជាមួយធនាគារ The Sumitomo Bank Limited (បន្ទាប់មកត្រូវបានប្តូរឈ្មោះទៅជាធនាគារ Sumitomo Mitsui Banking Corporation, a.k.a SMBC) ក្នុងឆ្នាំ ១៩៨៩ ។ ក្នុងអំឡុងពេលបម្រើការងារជាច្រើនឆ្នាំជាមួយធនាគារ SMBC លោកបានកាន់តំណែងជានាយកនាយកដ្ឋានរៀបចំផែនការនៃធនាគារ បុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ SMBC នៅទីក្រុងហ្សាកាតា ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីចាប់ពីឆ្នាំ១៩៩៦ រហូដល់ឆ្នាំ២០០៣ និងជាអគ្គនាយករងនៃធនាគារបុត្រសម្ព័ន្ធមួយទៀតរបស់ SMBC នៅទីក្រុងហូជីមិញប្រទេសវៀតណាមចាប់ពីឆ្នាំ២០០៨រហូដល់ឆ្នាំ២០១៥។ លោកបានលាឈប់ពីធនាគារ SMBC កាលពី ខែឧសភាឆ្នាំ២០១៨ និងបានចូលបម្រើការងារជាមួយ MARUHAN Corporation ដែលជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនរបស់ធនាគារស្ថាបនានៅខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៨។ បន្ទាប់មកលោកត្រូវបានតែងតាំងជាអនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិនៃធនាគារ ស្ថាបនា នៅខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩។ លោកបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រជំនាញ Indochinese studies ពី Tokyo University of Foreign Studies។

លោក ស្វឺយ ប៉ុណ្ណរតន៍
នាយកប្រតិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ

លោក ស្វឺយ ប៉ុណ្ណរតន៍ មានបទពិសោធន៍ការងារជាង ១៥ឆ្នាំ ជាមួយក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិ និងគ្រឹះស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ។ មុនពេលចូលបម្រើការងារនៅក្នុង ធនាគារ ស្ថាបនា លោកធ្លាប់ជានាយកចាត់ការទូទៅ ទទួលបន្ទុកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងពត៌មានវិទ្យានៃក្រុមហ៊ុន តូយ៉ូតា(ខេមបូឌា)។ លោក មានបទពិសោធន៍ក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ អន្តរជាតិជាច្រើនមានដូចជាធនាគារ Sumitomo Mitsui Trust, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, និង MIZUHO។ ដោយមានបទពិសោធន៍យ៉ាងទូលំទូលាយក្នុង ការគ្រប់គ្រងគម្រោង ផ្សេងៗរួមមាន ERP, IT, IFRS និង Core Banking លោកត្រូវបានទទួលស្គាល់ថា ជាអ្នក ជំនាញគ្រប់គ្រងគម្រង (Project Management Professional) ដោយស្ថាប័នគ្រប់គ្រងគម្រោង (Project Management Institute) នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ ២០១៧។ បច្ចុប្បន្ន លោកជា សមាជិករបស់ Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) ចក្រភពអង់គ្លេស និងជាសមាជិករបស់ Asian Institute of Chartered Banker (AICB)។ លោកទទួលបាន សញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតផ្នែកធុរកិច្ចអន្តរជាតិពី Audencia Business School (ប្រទេសបារាំង) ក្នុងឆ្នាំ២០១១។ លោក ប៉ុណ្ណរតន៍ បានចូលបម្រើការងារនៅធនាគារ ស្ថាបនា ក្នុងតួនាទីជា នាយកប្រតិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ (CFO) ចាប់ពីខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧។

លោក រស់ សុខា
នាយកប្រតិបត្តិឌីជីថល

លោក រស់ សុខា មានបទពិសោធន៍ការងារជាង ១៧  ឆ្នាំក្នុងវិស័យធនាគារ។ មុនពេលលោកចូលបម្រើការងារក្នុងធនាគារ ស្ថាបនា ជានាយកជាន់ខ្ពស់អភិវឌ្ឍន៍ផលិតផល និងបន្ទាប់មកត្រូវបានតែងតាំងជានាយកប្រតិបត្តិធនាគារឌីជីថល។  លោកចាប់ផ្តើមអាជីពជាដំបូងនៅសភាពាណិជ្ជកម្មរាជធានីភ្នំពេញ (Phnom Penh Chamber of Commerce) និងក្រោយមកលោកក៏ចាប់យកអាជីពលោកជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅធនាគារ Union Commercial Bank Plc ក្នុងនាយកដ្ឋានប័ណ្ណឥណទានវីសាទទួលបន្ទុកដំណើរការបង្កើតប័ណ្ណវីសាផ្លាទីនីម EMV (Europay, MasterCard, and Visa) ដំបូងបង្អស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ លោកបានបន្តជម្រុញអាជីវកម្មប័ណ្ណនិងការទូទាត់មុនពេលលោកចូលរួមជាមួយធនាគារ ANZ Royal Bank ក្នុងឆ្នាំ២០០៥ដែលលោកបានធ្វើការជាមួយក្រុមការងារគម្រោងប្រចាំតំបន់ដើម្បីរៀបចំរបៀបវារ:ប្រចាំតំបន់ទាក់ទងនឹងសេវាកម្ម E-Banking ក្នុងគោលបំណងផ្លាស់ប្តូរ និងធ្វើទំនើបកម្មស្ថានភាពធនាគារនៅក្នុងប្រទេសនាពេលនោះ។ ក្រោយមកលោកបានបន្តបេសកម្មទៅធនាគារ ANZ Laos ដើម្បីដឹកនាំ និងផ្លាស់ប្តូរសេវាប័ណ្ណ និងE-Banking ។ លោកក៏ជាវាគ្មិនមួយរូបក្នុងវេទិកានានាស្តីពីសេវាហិរញ្ញវត្ថុឌីជីថល (Digital Financial Services ) និងទទួលបានការទទួលស្គាល់ និងរង្វាន់ពីស្ថាប័ន IDG សម្រាប់ស្ថាប័នរបស់លោកជាច្រើនផងដែរ។ លោក រស់ សុខា ទទួលបានបរិញ្ញាបត្រពាណិជ្ជកម្មពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច និងទទួលបានសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតពីវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាអាស៊ី (AIT) ដែលមានដៃគូជាមួយ EcoleSupérieure De Commerce Nantes Atlantique (ESCNA) ។

លោក អុិត ប៊ុនថា
នាយកប្រតិបត្តិ ប្រតិបត្តិការ

លោក ប៊ុនថា មានបទពិសោធន៍ការងារជាង១៥ឆ្នាំជាមួយធនាគារពាណិជ្ជក្នុងស្រុក និងតំបន់ នៅប្រទេសកម្ពុជា លើផ្នែកជាច្រើនមានដូចជា ផ្នែកលក់ ឥណទាន និងប្រតិបត្តិការ។ លោក ប៊ុនថា បច្ចុប្បន្នមានមុខតំណែងជានាយកប្រតិបត្តិប្រតិបត្តិការ នៅធនាគារ ស្ថាបនា  ចាប់ពីខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩។ លោកបានកាន់តំណែងជានាយកនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្មនៅ ធនាគារ ស្ថាបនា ចាប់ពីខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ ដល់ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨។ មុននេះ លោកធ្លាប់បានបម្រើការងារជាមួយធនាគារ CIMB រយៈពេល ៥ ឆ្នាំ ចាប់ពីខែមេសា ឆ្នាំ២០១០ ដល់ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ ក្នុងមុខតំណែងជានាយក Preferred Banking នាយកផ្នែកលក់និងចែកចាយ និងនាយកសាខា។ ចាប់ពីឆ្នាំ២០០៤ ដល់ឆ្នាំ២០០៩ លោកបានបម្រើការជាមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់លើផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើននៅធនាគារ វឌ្ឍនៈ បន្ទាប់មក លោកបានចូលរួមជាមួយធនាគារ ABA ក្នុងមុខតំណែងជានាយកសាខាក្នុងឆ្នាំ២០០៩ ។ លោក ប៊ុនថា បានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់មុខជំនាញគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម ពីសាកលវិទ្យាល័យន័រតុន ប្រទេសកម្ពុជា និងបានទទួលបរិញ្ញាបត្រសេដ្ឋកិច្ចជំនាញ ធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ ពីសាកលវិទ្យាល័យដដែលនៅឆ្នាំ២០០២។ ក្នុងឆ្នាំ២០១៣ លោកបានជាប់ជាបេក្ខជនឈានដល់វគ្គផ្តាច់ព្រាត់សម្រាប់ពានរង្វាន់ Emerald Award as Best Middle Manager របស់ធនាគារ CIMB ហើយលោកក៏បានបញ្ចប់កម្មវិធី Middle Manager របស់ធនាគារ CIMB ដោយជោគជ័យផងដែរ ពោលគឺកម្មវិធី Accelerated Universal Banker (AUB) នៅ Nanyang Business School និង Nanyang Technologies University ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរី។