គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិ

លោក លឹម អូន | អនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ និងនាយកប្រតិបត្តិ ប្រតិបត្តិការ

លោក លឹម អូន មានបទពិសោធន៍ជាង ២០ ឆ្នាំជាមួយគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រុមហ៊ុនសាវនកម្មអន្តរជាតិ។ មុនពេលចូលបំរើការងារនៅក្នុងធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី លោក លឹម អូន ធ្លាប់បំរើការងារជាសាវនករជាន់ខ្ពស់នៅក្រុមហ៊ុន ខេភីអឹមជី ខេមបូឌៀ (KPMG Cambodia) ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៩៧ រហូតដល់ឆ្នាំ ២០០២ ដោយទទួលបាននូវបទពិសោធន៏ផ្នែកសាវនកម្មយ៉ាងទូលំទូលាយ និងបានបំពេញការងារនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអស់រយៈពេលមួយឆ្នាំផង ដែរ។ ក្នុងឆ្នាំ២០០២ លោក បានចាប់ផ្តើមបំរើការងារនៅ ធនាគារវឌ្ឍនៈ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដោយត្រូវបានតែងតាំងក្នុងមុខតំណែងជាច្រើន ដូចជា អ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់របស់ សាខាកណ្តាល ជានាយកនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ និងរតនាគារ ជានាយក នាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការ ហើយចុងក្រោយ លោកបានកាន់ដំណែងជាអគ្គនាយករងរបស់ធនាគារវឌ្ឍនៈ រហូតពេលលោកសុំលាលែងចេញពីធនាគារនៅក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១២។ លោក លឹម អូន បានចូលបំរើការងារនៅក្នុងធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី ជាអគ្គនាយកប្រតិបត្តិការចាប់ក្នុងខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ និងត្រូវបានតំឡើងជាអនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៤ បន្ថែមលើមុខតំណែងបច្ចុប្បន្ន របស់លោក។

លោក ស្វឺយ ប៉ុណ្ណរតន៍ | នាយកប្រតិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ

លោក ស្វឺយ ប៉ុណ្ណរតន៍ មានបទពិសោធន៍ការងារជាង ១៥ឆ្នាំ ជាមួយក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិ និងគ្រឹះស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ។ មុនពេលចូលបម្រើការងារនៅក្នុង ធនាគារ ស្ថាបនា លោកធ្លាប់ជានាយកចាត់ការទូទៅ ទទួលបន្ទុកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងពត៌មានវិទ្យានៃក្រុមហ៊ុន តូយ៉ូតា(ខេមបូឌា)។ លោក មានបទពិសោធន៍ក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ អន្តរជាតិជាច្រើនមានដូចជាធនាគារ Sumitomo Mitsui Trust, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, និង MIZUHO។ ដោយមានបទពិសោធន៍យ៉ាងទូលំទូលាយក្នុង ការគ្រប់គ្រងគម្រោង ផ្សេងៗរួមមាន ERP, IT, IFRS និង Core Banking លោកត្រូវបានទទួលស្គាល់ថា ជាអ្នក ជំនាញគ្រប់គ្រងគម្រង (Project Management Professional) ដោយស្ថាប័នគ្រប់គ្រងគម្រោង (Project Management Institute) នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ ២០១៧។ បច្ចុប្បន្ន លោកជា សមាជិករបស់ Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) ចក្រភពអង់គ្លេស និងជាសមាជិករបស់ Asian Institute of Chartered Banker (AICB)។ លោកទទួលបាន សញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតផ្នែកធុរកិច្ចអន្តរជាតិពី Audencia Business School (ប្រទេសបារាំង) ក្នុងឆ្នាំ២០១១។ លោក ប៉ុណ្ណរតន៍ បានចូលបម្រើការងារនៅធនាគារ ស្ថាបនា ក្នុងតួនាទីជា នាយកប្រតិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ (CFO) ចាប់ពីខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧។

លោក រស់ សុខា | នាយកប្រតិបត្តិធនាគារ ឌីជីថល

លោក រស់ សុខា មានបទពិសោធន៍ការងារជាង ១៧  ឆ្នាំក្នុងវិស័យធនាគារ។ មុនពេលលោកចូលបម្រើការងារក្នុងធនាគារ ស្ថាបនា ជានាយកជាន់ខ្ពស់អភិវឌ្ឍន៍ផលិតផល និងបន្ទាប់មកត្រូវបានតែងតាំងជានាយកប្រតិបត្តិធនាគារឌីជីថល។  លោកចាប់ផ្តើមអាជីពជាដំបូងនៅសភាពាណិជ្ជកម្មរាជធានីភ្នំពេញ (Phnom Penh Chamber of Commerce) និងក្រោយមកលោកក៏ចាប់យកអាជីពលោកជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅធនាគារ Union Commercial Bank Plc ក្នុងនាយកដ្ឋានប័ណ្ណឥណទានវីសាទទួលបន្ទុកដំណើរការបង្កើតប័ណ្ណវីសាផ្លាទីនីម EMV (Europay, MasterCard, and Visa) ដំបូងបង្អស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ លោកបានបន្តជម្រុញអាជីវកម្មប័ណ្ណនិងការទូទាត់មុនពេលលោកចូលរួមជាមួយធនាគារ ANZ Royal Bank ក្នុងឆ្នាំ២០០៥ដែលលោកបានធ្វើការជាមួយក្រុមការងារគម្រោងប្រចាំតំបន់ដើម្បីរៀបចំរបៀបវារ:ប្រចាំតំបន់ទាក់ទងនឹងសេវាកម្ម E-Banking ក្នុងគោលបំណងផ្លាស់ប្តូរ និងធ្វើទំនើបកម្មស្ថានភាពធនាគារនៅក្នុងប្រទេសនាពេលនោះ។ ក្រោយមកលោកបានបន្តបេសកម្មទៅធនាគារ ANZ Laos ដើម្បីដឹកនាំ និងផ្លាស់ប្តូរសេវាប័ណ្ណ និងE-Banking ។ លោកក៏ជាវាគ្មិនមួយរូបក្នុងវេទិកានានាស្តីពីសេវាហិរញ្ញវត្ថុឌីជីថល (Digital Financial Services ) និងទទួលបានការទទួលស្គាល់ និងរង្វាន់ពីស្ថាប័ន IDG សម្រាប់ស្ថាប័នរបស់លោកជាច្រើនផងដែរ។ លោក រស់ សុខា ទទួលបានបរិញ្ញាបត្រពាណិជ្ជកម្មពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច និងទទួលបានសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតពីវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាអាស៊ី (AIT) ដែលមានដៃគូជាមួយ EcoleSupérieure De Commerce Nantes Atlantique (ESCNA) ។