គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិ

លោក KATO Norihiko | ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

លោក KATO Norihiko​ មានបទពិសោធន៍យ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងវិស័យធនាគារជាង ៣០ ឆ្នាំមកហើយ។ លោកបានចាប់ផ្តើមអាជីពក្នុងវិស័យនេះជាមួយធនាគារ Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (BTMU) និងបានបម្រើការងារនៅទីក្រុងតូក្យូ ទីក្រុងញូយ៉ក ទីក្រុងអាមស្ទើដាម និង បារ៉ែន ដែលទទួលបន្ទុកលើ ផ្នែកធនាគារសាជីវកម្ម ផ្នែកធនធានមនុស្ស ផ្នែកផែនការ និងផ្នែកគ្រប់គ្រង។ លោកបានលាឈប់ពី ធនាគារ BTMU ក្នុងឆ្នាំ២០០៩ និងបានចូលបម្រើការងារធនាគារ Khan Bank LLC ក្នុងប្រទេសម៉ុងហ្គោលីក្នុងតួនាទីជាទីជាប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់។ បន្ទាប់មក លោកបានចូលរួមការងារជាមួយក្រុម M&A របស់ក្រុមហ៊ុន Minebea Co., Ltd. Japan ក្នុងឆ្នាំ២០១០។ ក្នុងឆំា្ន២០១១ រហូតដល់ឆ្នាំ ២០១៦ លោក Norihiko KATO បានត្រឡប់មកប្រទេសម៉ុងហ្គោលីវិញ ហើយត្រូវបានតែងតំាងជាប្រធាន នាយកប្រតិបត្តិស្តីទី បន្ទាប់មកជាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិដឹកនាំធនាគារ Khan Bank ឱ្យក្លាយ ជាធនាគារពាណិជ្ជឈានមុខគេលើសេវាធនាគារសំរាប់បុគ្គល អាជីវកម្មខ្នាតតូច និងមធ្យម ក្នុងប្រទេសម៉ុងហ្គោលី។ មុនលោកបានតែងតំាងជាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិរបស់ ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី លោកបានបម្រើការងារជានាយកអាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុក្រៅប្រទេសរបស់ សាជីវកម្ម ម៉ារ៉ូហាន់។ លោក Norihiko KATO បានទទួលសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីសាកលវិទ្យាល័យតូក្យូ និងសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតពីសាកលវិទ្យាល័យ Anderson School of Management នៅ UCLA។

លោក លឹម អូន | អនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ និងនាយកប្រតិបត្តិ ប្រតិបត្តិការ

លោក លឹម អូន មានបទពិសោធន៍ជាង ២០ ឆ្នាំជាមួយគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រុមហ៊ុនសាវនកម្មអន្តរជាតិ។ មុនពេលចូលបំរើការងារនៅក្នុងធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី លោក លឹម អូន ធ្លាប់បំរើការងារជាសាវនករជាន់ខ្ពស់នៅក្រុមហ៊ុន ខេភីអឹមជី ខេមបូឌៀ (KPMG Cambodia) ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៩៧ រហូតដល់ឆ្នាំ ២០០២ ដោយទទួលបាននូវបទពិសោធន៏ផ្នែកសាវនកម្មយ៉ាងទូលំទូលាយ និងបានបំពេញការងារនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអស់រយៈពេលមួយឆ្នាំផង ដែរ។ ក្នុងឆ្នាំ២០០២ លោក បានចាប់ផ្តើមបំរើការងារនៅ ធនាគារវឌ្ឍនៈ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដោយត្រូវបានតែងតាំងក្នុងមុខតំណែងជាច្រើន ដូចជា អ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់របស់ សាខាកណ្តាល ជានាយកនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ និងរតនាគារ ជានាយក នាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការ ហើយចុងក្រោយ លោកបានកាន់ដំណែងជាអគ្គនាយករងរបស់ធនាគារវឌ្ឍនៈ រហូតពេលលោកសុំលាលែងចេញពីធនាគារនៅក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១២។ លោក លឹម អូន បានចូលបំរើការងារនៅក្នុងធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី ជាអគ្គនាយកប្រតិបត្តិការចាប់ក្នុងខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ និងត្រូវបានតំឡើងជាអនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៤ បន្ថែមលើមុខតំណែងបច្ចុប្បន្ន របស់លោក។

លោក TSUCHIYA KAZUHIKO | នាយកប្រតិបត្តិសាជីវកម្ម

លោក TSUCHIYA Kazuhiko មានបទពិសោធន៍ជាង ៣០ ឆ្នាំក្នុងផ្នែកធនាគារអន្តរជាតិ។ លោកបានចាប់ ផ្តើមអាជីពរបស់លោកក្នុងវិស័យធនាគារនៅក្នុងឆ្នាំ១៩៨៦ ជាមួយធនាគារ សានវ៉ា (Sanwa Bank) និងដឹកនាំអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលមិនមែនជារបស់ជប៉ុននៅសាខា របស់ខ្លួននៅហុងកុង និងបានក្លាយជាជំនួយការនាយកប្រតិបត្តិនៅសាខារបស់ខ្លួននៅក្នុង ប្រទេសសិង្ហបុរី។ ក្នុងកំឡុងដែលធនាគារ Sanwa Bank បានធ្វើការរួមបញ្ចូលគ្នាក្លាយជា ធនាគារ UFJ Bank លោកជាជំនួយការនាយកប្រតិបត្តិនៃនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុសាជីវកម្ម និងនាយកដ្ឋានអាជីវកម្មអន្តរជាតិ។  ក្នុងកំឡុងពេលធនាគារ UFJ Bank បានធ្វើការរូមបញ្ចូលគ្នាក្លាយជាធនាគារ Tokyo-Mitsubishi UFJ លោកបានក្លាយជា នាយកប្រតិបត្តិរង នៃនាយកដ្ឋានធនាគារអន្តរជាតិ និងបានដឹកនាំនាយកដ្ឋានហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្ម និងបន្ទាប់មកក្លាយជាអនុប្រធានអគ្គនាយកនៅសាខាប្រចាំទីក្រុង Auckland។ លោក បានចូលរួមជាមួយសាជីវកម្មម៉ារ៉ូហាន់ ក្នុងឆ្នាំ២០០២ និងបានក្លាយជានាយកប្រតិបត្តិជាន់ខ្ពស់ នៅម៉ារ៉ូហាន់ ធនាគារ ជប៉ុន ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងជាប្រធានតំណាងនៃការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅទីក្រុង យ៉ាងហ្គោ។ លោត្រូវបានតែងតាំងជានាយកប្រតិបត្តិ (ការតែងតាំងពិសេស) នៃសាជីវកម្មម៉ារ៉ូហាន់ ដើម្បីដឹកនាំដំណើរការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងម៉ារ៉ូហាន់ ធនាគារ ជប៉ុន និង ស្ថាបនា លីមីតធីត។ លោកបានទទួលសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រពីសាកលវិទ្យាល័យ Sopia University ក្នុងប្រទេសជប៉ុន និងសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតពីសាកលវិទ្យាល័យ Chicago សហរដ្ឋអាមេរិក។

លោក ស្វឺយ ប៉ុណ្ណរតន៍ | នាយកប្រតិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ

លោក ស្វឺយ ប៉ុណ្ណរតន៍ មានបទពិសោធន៍ការងារជាង ១៥ឆ្នាំ ជាមួយក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិ និងគ្រឹះស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ។ មុនពេលចូលបម្រើការងារនៅក្នុង ធនាគារ ស្ថាបនា លោកធ្លាប់ជានាយកចាត់ការទូទៅ ទទួលបន្ទុកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងពត៌មានវិទ្យានៃក្រុមហ៊ុន តូយ៉ូតា(ខេមបូឌា)។ លោក មានបទពិសោធន៍ក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ អន្តរជាតិជាច្រើនមានដូចជាធនាគារ Sumitomo Mitsui Trust, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, និង MIZUHO។ ដោយមានបទពិសោធន៍យ៉ាងទូលំទូលាយក្នុង ការគ្រប់គ្រងគម្រោង ផ្សេងៗរួមមាន ERP, IT, IFRS និង Core Banking លោកត្រូវបានទទួលស្គាល់ថា ជាអ្នក ជំនាញគ្រប់គ្រងគម្រង (Project Management Professional) ដោយស្ថាប័នគ្រប់គ្រងគម្រោង (Project Management Institute) នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ ២០១៧។ បច្ចុប្បន្ន លោកជា សមាជិករបស់ Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) ចក្រភពអង់គ្លេស និងជាសមាជិករបស់ Asian Institute of Chartered Banker (AICB)។ លោកទទួលបាន សញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតផ្នែកធុរកិច្ចអន្តរជាតិពី Audencia Business School (ប្រទេសបារាំង) ក្នុងឆ្នាំ២០១១។ លោក ប៉ុណ្ណរតន៍ បានចូលបម្រើការងារនៅធនាគារ ស្ថាបនា ក្នុងតួនាទីជា នាយកប្រតិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ (CFO) ចាប់ពីខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧។

លោក រស់ សុខា | នាយកប្រតិបត្តិធនាគារ ឌីជីថល

លោក រស់ សុខា មានបទពិសោធន៍ការងារជាង ១៧  ឆ្នាំក្នុងវិស័យធនាគារ។ មុនពេលលោកចូលបម្រើការងារក្នុងធនាគារ ស្ថាបនា ជានាយកជាន់ខ្ពស់អភិវឌ្ឍន៍ផលិតផល និងបន្ទាប់មកត្រូវបានតែងតាំងជានាយកប្រតិបត្តិធនាគារឌីជីថល។  លោកចាប់ផ្តើមអាជីពជាដំបូងនៅសភាពាណិជ្ជកម្មរាជធានីភ្នំពេញ (Phnom Penh Chamber of Commerce) និងក្រោយមកលោកក៏ចាប់យកអាជីពលោកជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅធនាគារ Union Commercial Bank Plc ក្នុងនាយកដ្ឋានប័ណ្ណឥណទានវីសាទទួលបន្ទុកដំណើរការបង្កើតប័ណ្ណវីសាផ្លាទីនីម EMV (Europay, MasterCard, and Visa) ដំបូងបង្អស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ លោកបានបន្តជម្រុញអាជីវកម្មប័ណ្ណនិងការទូទាត់មុនពេលលោកចូលរួមជាមួយធនាគារ ANZ Royal Bank ក្នុងឆ្នាំ២០០៥ដែលលោកបានធ្វើការជាមួយក្រុមការងារគម្រោងប្រចាំតំបន់ដើម្បីរៀបចំរបៀបវារ:ប្រចាំតំបន់ទាក់ទងនឹងសេវាកម្ម E-Banking ក្នុងគោលបំណងផ្លាស់ប្តូរ និងធ្វើទំនើបកម្មស្ថានភាពធនាគារនៅក្នុងប្រទេសនាពេលនោះ។ ក្រោយមកលោកបានបន្តបេសកម្មទៅធនាគារ ANZ Laos ដើម្បីដឹកនាំ និងផ្លាស់ប្តូរសេវាប័ណ្ណ និងE-Banking ។ លោកក៏ជាវាគ្មិនមួយរូបក្នុងវេទិកានានាស្តីពីសេវាហិរញ្ញវត្ថុឌីជីថល (Digital Financial Services ) និងទទួលបានការទទួលស្គាល់ និងរង្វាន់ពីស្ថាប័ន IDG សម្រាប់ស្ថាប័នរបស់លោកជាច្រើនផងដែរ។ លោក រស់ សុខា ទទួលបានបរិញ្ញាបត្រពាណិជ្ជកម្មពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច និងទទួលបានសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតពីវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាអាស៊ី (AIT) ដែលមានដៃគូជាមួយ EcoleSupérieure De Commerce Nantes Atlantique (ESCNA) ។

លោក DAVID SOK DARA MARSHALL | នាយកប្រតិបត្តិគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

លោក DAVID Sok Dara Marshall មានបទពិសោធន៏ការងារក្នុងវិស័យធនាគារជាង ២០ ឆ្នាំមកហើយ។ លោកបានចូលរួមជាមួយធនាគារ ស្ថាបនា ចាប់ពីខែមករា ឆ្នាំ២០១៨។ មុនពេលចូលរួមជាមួយធនាគារ ស្ថាបនា លោកគឺជាដៃគូនៅ Mekong Strategic Partners ដែលជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគ និងផ្តល់ប្រឹក្សាដែល ផ្តោតជាសំខាន់លើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ។ លោក  ដេវីដ ក៏ធ្លាប់បានបម្រើការងារជានាយកនៃ National Corporates and Financial Institutions Group ជាមួយធនាគារ ANZ Royal ផងដែរ។ លោកបានបម្រើការ ងារនៅធនាគារ ANZ Royal អស់រយៈពេលជាង ១១ ឆ្នាំក្នុងមុខតំណែងផ្សេងៗគ្នារួមមាន Head of SME Lending, Head of Mortgages និង Head of Corporate & Institutional Banking និង Head of Transaction Banking និង ជាគណកម្មាធិការប្រតិបត្តិផងដែរ។ លោកក៏បានបម្រើការងារ ឱ្យធនាគារ កាណាដា ក្នុងមុខតំណែងជាប្រធានកម្ចីខ្នាតតូច និងមធ្យម និងជាមួយធនាគារ TD នៅប្រទេសកាណាដា។ ក្រៅពីបទពិសោធន៍លើវិស័យធនាគារ លោក ដេវីដ ក៏បានចូល រួមនៅក្នុងសកម្មភាពមួយចំនួនទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម ធនធានមនុស្ស និងការ តស៊ូមតិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយវិស័យឧស្សាហកម្មជាមួយនឹងមុខតំណែង ជាប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកាណាដានៅកម្ពុជា (CanCham) សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៃសភាពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ (IBC) ប្រធាននៃអនុគណៈ កម្មាធិការស្តីពីការអប់រំសម្រាប់ IBC និងជាក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ VBNK ដែលជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយដែលជួយដល់ការ អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពនៅកម្ពុជា។ លោក ដេវីដ បានទទួលបរិញ្ញាបត្រផ្នែកសង្គមវិទ្យាពីសាកល វិទ្យាល័យ Western Ontario នៃប្រទេសកាណាដា និងបាន បញ្ចប់វគ្គសិក្សា securities ពី Canadian Securities Institute ។