ស្រ្តីក្នុងវិស័យ ពាណិជ្ជកម្ម

គាំទ្រស្ត្រីកម្ពុជាក្នុងផ្នែកសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម (SME)

content-img

ផ្តល់អំណាចដល់ស្ត្រីជាមួយ ស្ថាបនា 

ស្ត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីអាជីវកម្ម

បរិច្ចាគសប្បុរសធម៌

បង្កើតភាពខុសប្លែកគ្នានៅក្នុងសហគមន៍របស់យើង

មូលហេតុដែលគួរជ្រើសរើសធនាគារ ស្ថាបនា

ស្វែងយល់ពីរបៀបដែលយើងអាចធ្វើឱ្យមានភាពខុសប្លែកគ្នា

title-img

យើងផ្តល់សេវាធនាគារដ៏ពេញលេញ និងល្អបំផុតនៅ
​​​​​​​ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា

title-img

ធនាគារ ស្ថាបនា មានរហូត 170 សាខាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា

title-img

មានទូអេធីអឹមជាង 400 នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា

ប្រូម៉ូសិន

ទទួលបានការផ្ដល់ជូនពិសេសពីយើងខ្ញុំ